Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-34 2017-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  TPR-34

Alytus

 

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val..

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius: 26.

Nedalyvavo: Algirdas Gataveckas, Jurgita Eidukevičienė (nuo 10.40 val.), Sigitas Leonavičius (nuo 13.00 val.), Rasa Daugininkaitė (nuo 13.00 val.), Kęstutis Ptakauskas (nuo 13.00 val. iki 14.00 val.), Aurelijus Jaruševičius (nuo 13.00 val. iki 14.00 val.), Tomas Pačėsas (nuo 14.15 val.).

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 34-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 26 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos narys Algirdas Gataveckas.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 37 klausimai, taip pat yra parengtas sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 34-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę klausimais „Dėl pastato ir dalies patalpų Tvirtovės g. 7, Alytuje, paskirties pakeitimo“ ir „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“.

Prašau Tarybos ir mero sekretoriato vadovę Dalią Jezukevičienę pristatyti sprendimo projektą.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 34-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valius Micevičius pranešė, kad frakcija už Alytų prieš posėdį pateikė sprendimo projekto „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ alternatyvą.

Sigitas Leonavičius pakomentavo frakcijos Už Alytų pateiktos alternatyvos turinį.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto papildyti tarybos posėdžio darbotvarkę numatytais klausimais.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 34-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Nerijus Cesiulis socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 20 klausimą „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo prieš terminą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-179 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pripažinimo netekusiu galios“, nes tokiam sprendimui prieštarauja Alytaus miesto sporto taryba.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl socialdemokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 20 klausimą.

Balsuota. Už – 9, prieš – 15, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui nepritarta.

Vytautas Grigaravičius. Dėl posėdžio darbotvarkės 33 klausimo „Dėl Alytaus jaunimo centro pedagogų darbo laiko trukmės suderinimo“ buvo gauta Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastaba, kad toks sprendimas yra perteklinis, todėl siūloma šį klausimą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės bendru sutarimu.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė paaiškino, kad pedagogų darbo laiko trukmę aiškiai nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, todėl savivaldybės taryba neturėtų nustatyti perteklinio reguliavimo šiuo klausimu.

Vytautas Grigaravičius. Ar yra prieštaraujančių posėdžio darbotvarkės 33 klausimo išbraukimui iš posėdžio darbotvarkės? Prieštaraujančių nėra, todėl klausimas iš posėdžio darbotvarkės išbraukiamas bendru sutarimu. Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su papildymais ir pakeitimais.

Balsuota. Už – 26, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokia Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 34-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 2017 metų spalio mėnesį.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr. T-256 „Dėl pritarimo projektams“ 1.8 papunkčio pripažinimo netekusiu galios.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimo projektui.

8. Dėl pritarimo Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės derinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto I ir II etapui (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl pritarimo Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-310 „Dėl pritarimo rengti Alytaus miesto darnaus judumo planą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.

15. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo.

18. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“ pakeitimo.

20. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo prieš terminą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-179 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pripažinimo netekusiu galios.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai“ pakeitimo.

22. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.

24. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

25. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ investicijų sutarčiai.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

27. Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo.

28. Dėl pritarimo Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2017–2018 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. nustatymo.

31. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymo.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimo.

33. Dėl Alytaus jaunimo centro pedagogų darbo laiko trukmės suderinimo.

34. Dėl Alytaus jaunimo centro pastato Tvirtovės g. 3, Alytuje, paprastojo remonto.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo.

38. Dėl pastato ir dalies patalpų Tvirtovės g. 7, Alytuje, paskirties pakeitimo.

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.

1. SVARSTYTA. Kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainos 2017 metų spalio mėnesį.

Pranešėjas administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pristatė sprendimo projektą ir Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas dėl teisėkūros juridinės technikos.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Grigaravičius, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Nerijus Cesiulis, Sigitas Leonavičius, Virginijus Jarušas (2 klausimai), Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Marius Grišmanauskas pasiūlė nustatyti sprendimo galiojimo terminą iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Nerijus Cesiulis socialdemokratų frakcijos vardu pritarė M. Grišmanausko pasiūlymui.

Aurelijus Jaruševičius pasiūlė pakoreguoti sprendimo projektą nustatant, kad įstaigos turi taikyti ne mažesnę kaip 50 procentų nuolaidą, nes kai kurios įstaigos jau dabar taiko didesnes negu 50 procentų nuolaidas.

Nerijus Cesiulis apibendrindamas visus išsakytus siūlymus pasiūlė nustatyti sprendimo projekto galiojimo terminą iki 2017 m. gruodžio 31 d, nustatyti, kad įstaigos turi taikyti ne mažesnę kaip 50 procentų nuolaidą ir išbraukti sprendimo projekto 2 punktą.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pastebėjo, kad kitame tarybos posėdyje reikėtų taisyti sprendimą, nes visų sprendimo projekte minimų įstaigų paslaugų kainos yra nustatytos atskirais sprendimais ir turėtų būti koreguojamos pakeičiant visus šiuos sprendimus.

Jurgis Krasnickas paaiškino, kad sprendimas turėtų būti tikslinamas tik tuo atveju, jeigu taryba pritars siūlymui nustatyti sprendimo galiojimo laiką iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pastebėjo, kad sprendimo projektas juridinės technikos prasme yra parengtas prastai.

Virginijus Jarušas atkreipė dėmesį, kad sprendimo projekto tikslas ekonomiškai nepagrįstas ir neaiškiai suformuluotas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl Nerijaus Cesiulio siūlymo koreguoti sprendimo projektą nustatant sprendimo projekto galiojimo terminą iki 2017 m. gruodžio 31 d, įtvirtinant, kad įstaigos turi taikyti ne mažesnę kaip 50 procentų nuolaidą ir išbraukiant sprendimo projekto 2 punktą.

Balsuota. Už – 20, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas -už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pataisymu.

Balsuota. Už – 24, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 2017 metų spalio mėnesį“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėjai Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjai Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr.  T-256  „Dėl pritarimo projektams“ 1.8 papunkčio pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė pareiškė, jog nusišalina nuo posėdžio darbotvarkės 4, 5 ir 6 klausimų svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narės Rasos Daugininkaitės nusišalinimo.

Balsuota. Už – 15, prieš – 8, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (4 klausimai), Virginijus Jarušas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius (4 klausimai), Sigitas Leonavičius (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pasisakė už projekto vykdymą, nes tai miestui suteiktų daug socialinės naudos.

Kęstutis Ąžuolas pažymėjo, kad projekto vykdymui skirtų lėšų negalima panaudoti kitur, o sutaupytas biudžeto lėšas reikia panaudoti tinkamai, kad nesumažėtų biudžetas kitais metais.

Valė Gibienė paaiškino, kad įgyvendinus projektą mieste atsirastų paslauga, kurios dar nėra, tačiau ji labai reikalinga.

Virginijus Jarušas išsakė savo nuomonę, kad savarankiško gyvenimo namai yra reikalingi miestui, tačiau jų vieta parinkta netinkamai.

Povilas Labukas pastebėjo, kad daug klausimų tarybos nariams kyla dėl to, kad jie nedalyvauja komitetų posėdžiuose, o atlikus projekto duomenų analizę yra aišku, kad projektas miestui reikalingas.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad būtų neprotinga nepanaudoti Europos Sąjungos fondų lėšų, tačiau jos turi būti panaudotos kuo efektyviau.

Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad šis klausimas turėjo būti sprendžiamas anksčiau.

Valė Gibienė paaiškino, kad anksčiau projekto keisti nebuvo galima.

Povilas Labukas pažymėjo, kad savarankiško gyvenimo namai nėra socialinis būstas, todėl vieta jiems įrengti turi būti gerai apgalvota.

Vytautas Grigaravičius atkreipė dėmesį į tai, kad,  norint gauti  Regiono plėtros tarybos skirstomas lėšas, reikia tam skirti daug pastangų ir vertinti atliktą darbą kai lėšos yra skirtos.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 2, prieš – 17, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr. T-256 „Dėl pritarimo projektams“ 1.8 papunkčio pripažinimo netekusiu galios“.

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė pristatė sprendimo projektą ir jo alternatyvą.

Tarybos nariai Arvydas Švirmickas, Nijolė Makštutienė, Marius Grišmanauskas, Kęstutis Ąžuolas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Andrius Jučas pareiškė, jog nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Arvydo Švirmicko, Nijolės Makštutienės, Mariaus Grišmanausko, Kęstučio Ąžuolo, Laimos Vincės Kirkliauskienės, Andriaus Jučo nusišalinimo.

Balsuota. Už – 8, prieš – 8, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė (2 klausimai), Henrikas Šivokas (2 klausimai), Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes projektas nepakankamai gerai aptartas.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pritarė S. Leonavičiaus siūlymui atidėti klausimo svarstymą.

Jurgis Krasnickas atkreipė dėmesį, kad sprendimo projekte neatsižvelgta į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus, todėl pritarė klausimo atidėjimui.

Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas prastai, nesilaikant kitų tarybos sprendimų ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo reikalavimų.

Virginijus Jarušas pažymėjo, kad prieštaraudami nekokybiškam savivaldybės administracijos darbui tarybos nariai gali balsuoti prieš sprendimo projektą.

Andrius Jučas pasiūlė balsuoti papunkčiui.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Vytautas Grigaravičius. Kas dar nori kalbėti?

Nerijus Cesiulis pasiūlė aptarti visų komitetų pasiūlymus ir klausimą svarstyti kitame tarybos posėdyje.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Sigito Leonavičiaus siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 14, prieš – 9, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė pristatė sprendimo projektą ir jo alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pasiūlė balsuoti tik dėl biudžeto dotacijų, likusią sprendimo projekto dalį atidedant svarstymui kartu su Strateginio veiklos plano pakeitimu.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl biudžeto dotacijų.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimo projektui.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Laima Vincė Kirkliauskienė (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad lopšelyje darželyje „Boružėlė“ ugdymo aplinka yra labai prasta, todėl reikėtų sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų jo būklę ir aplinkos sutvarkymo galimybes.

Virginijus Jarušas pastebėjo, kad Europos Sąjungos finansuojamų projektų prioritetai neatitinka savivaldybės veiklos prioritetų.

Sigitas Leonavičius teigė, kad reikia kompleksiškai įvertinti visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų būklę ir strategiškai suplanuoti lėšų skyrimą šioms įstaigoms.

Valė Gibienė pažymėjo, kad nuolat stebimas lėšų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms poreikis ir nustatomi prioritetai.

Nerijus Cesiulis atkreipė dėmesį, kad reikėtų turėti ugdymo tinklo pertvarkos planą, kurio pagrindu būtų nustatomi prioritetai.

Nijolė Makštutienė pastebėjo, kad visa informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų būklę buvo pateikta.

Aurelijus Jaruševičius išsakė nuomonę, kad ugdymo įstaigų poreikiai yra aiškūs ir jiems papildomai vertinti nereikalingos jokios darbo grupės.

Povilas Labukas pažymėjo, kad visą reikalingą informaciją tarybos nariai gali gauti iš savivaldybės administracijos.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimo projektui“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Pritarimas Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto I ir II etapui.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto I ir II etapui“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pateikė pastabą dėl sprendimo dėstomosios dalies formuluotės.

Jurgis Krasnickas pasiūlė balsuoti dėl sprendimo projekto ir įpareigoti rengėją pataisyti projektą pagal pateiktą pastabą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastaba.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20  sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pateikė pastabą dėl sprendimo dėstomosios dalies formuluotės.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastaba.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20  sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

Pranešėja Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas Jolanta Mocevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Marius Grišmanauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas Irena Pankienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-310 „Dėl pritarimo rengti Alytaus miesto darnaus judumo planą“ 2 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-310 „Dėl pritarimo rengti Alytaus miesto darnaus judumo planą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad buvo atsižvelgta į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Marius Grišmanauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26  sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad buvo atsižvelgta į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26  sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas išsakė savo nuomonę, kad siūlomas alternatyvos variantas socialiai neteisingas.

Aurelijus Jaruševičius paaiškino, kad siūlydamas alternatyvoje pateiktą sprendimo projekto variantą Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas laikėsi nuomonės, kad tiems, kuriems nereikalingas socialinis būstas, nereikalingas ir bendrabutis.

Valė Gibienė pastebėjo, kad yra asmenų, kurie negalėtų išlaikyti socialinio būsto, o pritarus alternatyvai, padidėtų laukiančiųjų socialinio būsto eilė.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad padidėjusi laukiančiųjų socialinio būsto eilė atspindėtų realią situaciją mieste.

Jurgis Krasnickas pastebėjo, kad asmuo turėtų turėti teisę rinktis, koks būstas jam reikalingas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti alternatyviai dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 14, už 2 – 9, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už 2

Arvydas Švirmickas - už 1

Aurelijus Jaruševičius - už 2

Danutė Remeikienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 1

Jurgis Krasnickas - už 1

Kęstutis Ąžuolas - už 1

Kęstutis Ptakauskas - už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 1

Marius Grišmanauskas - už 2

Nerijus Cesiulis - už 1

Nerijus Jauneika - už 2

Nijolė Makštutienė - už 1

Povilas Labukas - už 1

Rasa Daugininkaitė - už 1

Saulius Janulevičius - už 1

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 1

Valius Micevičius - už 2

Vytas Jazepčikas - už 1

Vytautas Grigaravičius - už 1

Vytautas Grigaravičius. Pritarta sprendimo projektui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Valė Gibienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 7, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“ pakeitimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimas prieš terminą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-179 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tarybos narys Kęstutis Ąžuolas pareiškė, jog nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Kęstučio Ąžuolo nusišalinimo.

Balsuota. Už – 13, prieš – 9, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta.

Tarybos narys Kęstutis Ąžuolas išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Arvydas Švirmickas, Andrius Jučas (2 klausimai), Sigitas Leonavičius, Henrikas Šivokas, Virginijus Jarušas (2 klausimai), Marius Grišmanauskas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius,

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu kalbėti yra užsirašęs Alytaus miesto sporto tarybos pirmininkas Kęstutis Bernatavičius, suteikiu žodį jam.

Kalbėjo: Kęstutis Bernatavičius išsakė Alytaus miesto sporto tarybos nuomonę apie pateiktą sprendimo projektą ir pagrindė, kodėl miesto sporto bendruomenė prieštarauja tokiam sprendimui.

Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad klubai, kurie panaudos teise  valdo minimas patalpas, miestui sukuria daugiau vertės negu būtų gauta patalpas išnuomojus.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad treneriai, kurie dirba A. Matučio gatvėje esančiose patalpose, nepareiškė noro persikelti į patalpas Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

Povilas Labukas pažymėjo, kad nėra pagrindo teigti, jog  patalpos A. Matučio gatvėje netinkamos vaikams sportuoti ir vaikus reikėtų perkelti į Alytaus sporto ir rekreacijos centre esančias patalpas, o klubai, veikiantys minimose patalpose miestui kuria didelę vertę.

Aurelijus Jaruševičius išsakė savo nuomonę teigdamas, kad savivaldybės turimos patalpos turėtų būti naudojamos savivaldybės reikmėms, o nuomojamos arba perduodamos valdyti panaudos pagrindais tik tos, kurios savivaldybei nereikalingos.

Jurgis Krasnickas pasisakė prieš sprendimo projektą, teigdamas, kad nėra aišku, kam patalpos bus panaudotos nutraukus panaudos sutartis.

Virginijus Jarušas pastebėjo, kad nutraukus panaudos sutartis būtų sudarytos lygios galimybės visiems patalpų naudotojams Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad ne visi sprendimo projekte minimi sporto klubai teikia vienodą naudą miestui ir ne visi veikia vienodomis patalpų naudojimo sąlygomis.

Sigitas Leonavičius pasisakė už vienodas sąlygas visiems, kurie suinteresuoti vykdyti sporto klubų veiklą mieste.

Vytautas Grigaravičius paaiškino, kad sprendimo projektas parengtas siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems patalpų valdytojams Alytaus porto ir rekreacijos centre, tačiau motyvas, kad patalpos reikalingos savivaldybės reikmėms yra neteisingas, nes sportininkai neketina persikelti iš patalpų A. Matučio gatvėje į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą.

Arvydas Švirmickas pažymėjo, kad sprendimas dėl patalpų turėtų būtų priimtas pasibaigus panaudos sutarčių terminams.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pastebėjo, kad patalpos A. Matučio gatvėje yra netinkamos vaikams sportuoti.

Povilas Labukas paaiškino, kad aukščiausio meistriškumo sportininkams tinkančias sąlygas gali suteikti tik tos įstaigos, kurios veikia sprendimo projekte nurodytose patalpose, todėl, kol miestas neturi geresnių sąlygų, negalima atimti iš sportininkų galimybės naudotis šių klubų paslaugomis.

Sigitas Leonavičius išsakė nuomonę, kad klubai neatsakingi už anksčiau politikų priimtus sprendimus, todėl dabar neturėtų patirti neigiamų pasekmių.

Marius Grišmanauskas pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes klausimas nepakankamai aptartas.

Jurgis Krasnickas pasisakė prieš sprendimo projektą ir išsakė savo nuomonę, kad sporto klubai teikia miestui naudą, todėl nereikia iš jų atimti sąlygų toliau dirbti.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Mariaus Grišmanausko pasiūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 13, prieš – 11, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta. Klausimas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 35 minučių pertrauką.

Pertrauka.

21. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas ir likvidavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad atsižvelgta į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad atsižvelgta į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytautas Grigaravičius paaiškino, kad perduodama greičio matavimo įranga sumontuota į skiriamaisiais ženklais pažymėtą policijos tarnybinį automobilį, nors buvo susitarta, kad bus sumontuota į nepažymėtą automobilį.

Povilas Labukas atkreipė dėmesį, kad prieš sumontuojant įrangą, turėjo būti suderinta su savivaldybe ar ši neprieštaraus įrangos montavimui į policijos ženklais pažymėtą automobilį, nes nuo to priklauso įrangos efektyvumas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 13, prieš – 0, susilaikė – 8, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad projektas pataisytas pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pateikė pastabą dėl sprendimo projekto preambulės papildymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastaba.

Balsuota. Už – 19, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimas.

Pranešėja Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Pritarimas Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

Pranešėjas Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Tomas Pačėsas, Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 0, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2017–2018 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Aurelijus Jaruševičius, Virginijus Jarušas (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2017–2018 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. nustatymas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių  ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. nustatymo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir pažymėjo, kad sprendimo projektas pataisytas pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus jaunimo centro pedagogų darbo laiko trukmės suderinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

34. SVARSTYTA. Alytaus jaunimo centro pastato Tvirtovės g. 3, Alytuje, paprastasis remontas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus jaunimo centro pastato Tvirtovės g. 3, Alytuje, paprastojo remonto“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Dalia  Kavolynienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Dalia  Kavolynienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Marius Grišmanauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Marius Grišmanauskas pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, kol bus pakoreguoti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatai, taip, kad būtų galima atsižvelgti į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Mariaus Grišmanausko pasiūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 15, prieš – 4, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta. Klausimo svarstymas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatė sprendimo projektą, o frakcijos „Už Alytų“ narys Sigitas Leonavičius pakomentavo frakcijos pateiktą projekto alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad anksčiau sudaryta darbo grupė savo veiklą sieja su audito atlikimu UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre“, o sprendimo projekto alternatyvoje siūloma darbo grupė dirbtų tikslingai – kurtų rinkliavos apskaičiavimo metodiką.

Vytautas Grigaravičius pastebėjo, kad tokia darbo grupė gali būti sudaryta mero potvarkiu.

Arvydas Švirmickas pasiūlė papildyti esamą darbo grupę naujais nariais ir nekurti dar vienos darbo grupės tuo pačiu klausimu.

Nijolė Makštutienė atkreipė dėmesį, kad Jungtiniame komitetų posėdyje buvo pasiūlyta S. Leonavičiui prisijungti prie esamos darbo grupės ir dirbti rinkliavos apskaičiavimo metodikos tobulinimo klausimu.

Sigitas Leonavičius pareiškė, kad esamos darbo grupės tikslai jam nepriimtini, todėl jis atsisako prisijungti prie jos sudėties.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad palaiko dar vienos darbo grupės sukūrimą, nes iš diskusijos matyti, kad yra kelios nuomonės kaip galima spręsti susidariusią problemą.

Andrius Jučas pasisakė už esamos darbo grupės papildymą.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad naują darbo grupę gali sudaryti meras savo potvarkiu.

Sigitas Leonavičius sutiko, kad darbo grupė būtų sudaryta mero potvarkiu ir kvietė prisijungti kitų frakcijų narius.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pažymėjo, kad negali būti dviejų tarybos sprendimų tuo pačiu pavadinimu ir skirtingu turiniu.

Jurgis Krasnickas pasiūlė darbo grupę sudaryti mero potvarkiu ir pateikto tarybos sprendimo su alternatyva nenagrinėti.

Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad kiekvienas tarybos narys turi įstatymo jam suteiktą teisę dirbti savarankiškai, nesudarant jokių darbo grupių.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Jurgio Krasnicko pasiūlymo klausimo nenagrinėti.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Nenagrinėti klausimo.

39. SVARSTYTA. Pastato ir dalies patalpų Tvirtovės g. 7, Alytuje, paskirties pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pastato ir dalies patalpų Tvirtovės g. 7, Alytuje, paskirties pakeitimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Vytautas Grigaravičius

______________

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią