Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-819 2017-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ, UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ, UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 3 d. Nr.  DV-819

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Užimtumo įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu T- 251 patvirtinta Užimtumo didinimo 2017 m. programa, t v i r t i n u:

1. Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos formą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                         Silvija Peštenienė

 

______________


  PATVIRTINTA                                        Alytaus miesto savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 3 d.

   įsakymu  Nr. DV-819

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos (toliau – komisija) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato komisijos sudarymą, uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Užimtumo didinimo programos rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Komisija sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, lygiateisiškumo, objektyvumo, nediskriminavimo principų.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS,  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Nuolat veikiančią komisiją iš 7 asmenų sudaro ir jos sudėtį tvirtina  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Į komisijos sudėtį lygiateisiais pagrindais  įtraukiami savivaldybės ir socialinių partnerių atstovai.

5. Komisija vykdo darbdavių atranką (konkursą) Užimtumo didinimo programai (toliau –  programa) įgyvendinti pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Užimtumo didinimo programą, atsižvelgiant į lėšas, skirtas šiai programai finansuoti.

6. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia ir skelbia vietos spaudoje  ir savivaldybės internetiniame puslapyje informaciją apie numatomą įgyvendinti programą, nurodydama numatomų programos dalyvių skaičių, vidutinę programos trukmę, pasiūlymų pateikimo terminus ir kitą reikalingą informaciją;

6.2. išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į programai organizuoti numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius;

6.3. atrinktų darbdavių sąrašą teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos, Alytaus teritorinės darbo biržos ir darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinat programą, informaciją ir dokumentus, kurių reikia komisijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

7.2. kviesti į komisijos posėdžius savivaldybės administracijos, socialinių partnerių ir darbdavių atstovus;

7.3. darbdaviams, per metus didinant ar mažinant paraiškoje numatytų darbų apimtis, papildomai atrankoje dalyvauti nereikia. Komisija, apsvarsčiusi darbdavio prašymą, sprendimą įformina protokolu.

8. Komisijos nariai privalo:

8.1.  dalyvauti posėdžiuose, o apie neatvykimą į posėdį informuoti pirmininką iš anksto;

8.2. Neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato komisijos pirmininkas.

10. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš komisijos narių pirmininko pavedimu.

11. Komisijos pirmininkas:

11.1. pirmininkauja komisijos posėdžiuose;

11.2. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą.

12. Komisijos sekretorius:

12.1. registruoja ir priima darbdavių paraiškas ir kitą reikiamą medžiagą;

12.2. praneša komisijos nariams posėdžio laiką ir vietą;

12.3 vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.

13. Apie rengiamą posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Prireikus skubiai surengti komisijos posėdį, jos nariai gali būti kviečiami posėdžio dieną, komisijos nariai kviečiami žodžiu.

14. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali iki komisijos posėdžio pradžios raštu pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu, ji įrašoma į protokolą.

15. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Šie nuostatai gali būti keičiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu  Nr. DV-819

 

 

UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams parinkti  tikslas – atrinkti darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Užimtumo didinimo programos tikslus ir uždavinius, kompleksiškai spręsti Alytaus miesto gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo organizacijas, teritorinę darbo biržą.

2. Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašas (toliau  –  aprašas) reglamentuoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo organizavimo sąlygas ir tvarką, užimtumo didinimo programos organizavimo ir finansavimo sutarčių sudarymo bei užimtumo didinimo programos finansavimo tvarką.

 

II. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO SĄLYGOS

 

3. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, organizuojami darbai turi būti skirti Alytaus miesto viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui bei labai mažų ir mažų verslo įmonių veiklos plėtrai.

4. Ieškančius darbo asmenis dalyvauti Užimtumo didinimo programoje rekomenduoja Alytaus  darbo birža, atsižvelgdama į asmens galimybes darbdavio paraiškoje numatytus darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę). Maksimalus kompensuojamas  1 darbuotojo darbo laikas gali būti iki 5 mėn., bet ilgiau nei iki 2017 m. gruodžio 15 d.

5. Užimtumo didinimo 2017 m. programa skirta šiems tikslinės grupės atstovams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies reikalavimus:

5.1. vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus;

5. 2. vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus;

5.3. absolventai.

6. Užimtumo didinimo 2017 m. programos metu iš savivaldybės biudžeto lėšų įgyvendinamas pilotinis projektas „Konditerijos dirbtuvės – neįgaliųjų laisvė veikti“, skirtas tikslinei grupei – žmonėms, turintiems negalią.

7. Užimtumo didinimo 2017 m. programos įgyvendinimą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija. Darbdavių atranką vykdo administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

8. Savivaldybės administracija, suderinusi su Alytaus  darbo birža, Užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti skelbia vietos spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje  apie numatomą įgyvendinti užimtumo programą, paraiškų juos organizuoti pateikimo terminus bei kitą reikalingą informaciją.

9. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programos įgyvendinime (toliau – darbdaviai),  pateikia paraiškas  savivaldybės numatytiems darbams atlikti.

10. Paraiškose darbdaviai nurodo darbų pavadinimą, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie kitus numatomus įsipareigojimus bei kitą reikalingą informaciją.

11. Pirmenybė įgyvendinti Užimtumo didinimo programą suteikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po programos įgyvendinimo asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, taip pat prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant kitas su Užimtumo didinimo programos įgyvendinimu susijusias išlaidas (pvz. transporto išlaidas, įrangos įsigijimo išlaidas, darbo vietos paruošimo išlaidas ir pan.).

12. Darbdavių atrankos komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo pasibaigimo dienos: patikrina, ar darbdavio paraiškoje siūlomi darbai asmenims atitinka tikslinės grupės reikalavimus, įvertina kitas kvietime teikti paraiškas nurodytas sąlygas.

13. Darbdavių atrankos komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į Užimtumo didinimo programos darbams organizuoti numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius ir atrinktų darbdavių sąrašą (nurodydama darbdavius, numatomus atlikti darbus, darbų trukmę, dalyvių skaičių ir lėšas)  teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui ir kviečia pasirašyti dvišales sutartis.

14. Jeigu atrankos  būdu parinktas darbdavys atsisako organizuoti darbus, komisija parenka kitą darbdavį. Sprendimas įforminamas protokolu.

15. Jei Užimtumo didinimo programos vykdymui nėra gaunama paraiškų, atranka laikoma neįvykusia ir skelbiama pakartotinai.

16. Jeigu paraiškų gaunama mažiau, negu skirta lėšų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, skelbiama papildoma darbdavių atranka.

17. Patvirtinus darbdavių sąrašą ir paskyrus lėšas programai įgyvendinti, komisija ne vėliau  kaip per 5 darbo dienas informuoja atrankos dalyvius.

18. Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį, Užimtumo didinimo programos darbams atlikti gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, bandomasis laikotarpis neskiriamas ir darbo sutarčiai  pasibaigus ar ją nutraukus, išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.

19. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį Užimtumo didinimo programos darbams atlikti, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:

19.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal Užimtumo didinimo programoje numatytą tvarką ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškoje numatytas sąlygas;

19.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų kompensacija, apskaičiuota nuo projekte nurodytos darbo užmokesčio kompensacijos;

2017 m. liepos 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-864 redakcija

 

19.3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą).

2017 m. liepos 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-864 redakcija

 

20. Šias 19 punkte minimas kompensacijas darbdaviams moka Alytaus miesto savivaldybės administracija (100 procentų). Darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, jeigu ji yra didesnė kaip maksimali galima, nurodyta kvietime teikti paraiškas, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas.

21. Kompensacijoms gauti darbdavys iki kito mėnesio 15 d. savivaldybės administracijai pateikia pažymą apie asmenų, įdarbintų pagal Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo sutartis, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį ir išrašą iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio apie jų dirbtą darbo laiką. Kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. 

22. Užimtumo didinimo 2017 m. programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšomis.

23. Užimtumo didinimo 2017 m. programos pilotinis projektas „Konditerijos dirbtuvės – neįgaliųjų laisvė veikti“, skirtas neįgaliųjų integracijai sukuriant jiems darbo vietas,  finansuojamas ne konkurso tvarka ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kompensuojant  ir darbo vietų steigimo išlaidas. Konkrečios šio projekto kompensuojamos išlaidos nustatomos dvišalėje sutartyje.

24. Darbdaviai, įdarbinantys asmenis Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui, užtikrina tikslingą numatytiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro dvišalę įgyvendinimo ir finansavimo sutartį.

26. Atrankos dalyvių pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu  Nr. DV-819

 

(Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO_______ M.

PARAIŠKA

 

 

20__ m. __________________ d.

 

 

I. Paraiškos rengėjas (-a):

1.1. Juridinio asmens  pavadinimas_________________________________________________

1.2. Juridinio asmens kodas ______________________________________________________

   1.3. Juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas ____________________________________

__________________________________________________________________________

   1.4. Informacija apie juridinį asmenį ( statusas (maža, labai maža įmonė),  darbuotojų skaičius, įkūrimo data, veiklos sritis) ________________________________________________________

II. Atsakingas už Užimtumo didinimo programos organizavimą asmuo: _____________________________________

                   (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)

III. Juridinio asmens planuojamų Užimtumo didinimo programos dalyviui (-iams) skirtų darbų detalus aprašymas

______________________________________________________________________________

IV. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikas (metai ir mėnuo):

 

pradžia

 

 

 

pabaiga

 

 

V. Numatomų sukurti laikinų  darbo vietų skaičius

 

VI. Numatomų įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius

 

                                                               iš jų vyrų ir moterų nuo 30 iki 40 m. amžiaus –

                                                               iš jų vyrų ir moterų nuo 40 iki 50 m. amžiaus – 

                                                               iš jų absolventų –

VII. Užimtumo didinimo programos dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

______________________________________________________________________________

 

VIII. Detali informacija apie darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus:   _________________________________________________________________________________

 

IX. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti reikalinga lėšų suma:

Iš  viso: ________________________________________________________________________

iš jų darbdavio

 

                  

X. Po Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo numatomų įdarbinti asmenų skaičius:

Terminuotai 

 

 

Neterminuotai

 

XI. Lėšų poreikio Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti apskaičiavimo lentelė (pridedama).

Juridinio asmens vadovas (-ė)

 

Vyr. buhalteris (-ė) (finansininkas, -ė)                                              

                                                                     (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

A. V.                                                         


                                                                                                            Užimtumo didinimo programos

                                                                                                            vykdymo paraiškos

                                                                                                            1 priedas

 

2017 m. liepos 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-864 redakcija

 

 

 

LĖŠŲ POREIKIO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO

LENTELĖ

                                                                                                                                                                                    (1+2+3+4)×5×6

Darbdaviui kompensuojama mėnesio darbo užmokesčio suma vienam asmeniui Eur

Darbdaviui kompensuo-jama mėnesio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui Eur

Darbdaviui kompensuo-jama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas vienam asmeniui Eur

Darbdaviui kompensuojama privalomojo socialinio draudimo,  ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui, apskaičiuota nuo piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas sumos Eur

Vidutinė vieno užimtumo didinimo programos dalyvio  darbo trukmė  mėnesiais

Prognozuoja-mas dirbančių Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius

Lėšų poreikis Užimtumo didinimo programai įgyvendinti  organizuoti metams tūkst. Eur

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Užimtumo didinimo programos

vykdymo paraiškos

                                                                                                            2 priedas

 

DALYVAVIMO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIME DEKLARACIJA

 

 

Aš, __________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu (reikiamą pabraukti) _________________________________________,

(įgaliojimo data, numeris)

ketinantis dalyvauti Užimtumo didinimo programos įgyvendinime 20___ metais,

patvirtinu, kad _______________________________________________________________ ir jos

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)    

vadovas /įgaliotas atstovas (reikiamą pabraukti) _________________________________________:

(vardas, pavardė)

1.      neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 96, 97, 99, 100, 106  straipsnius;

2.      ketinami įdarbinti užimtumo didinimo programos dalyviai su aukščiau nurodytu juridiniu asmeniu nėra susiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (paskutinių 6 mėn. laikotarpyje).

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir kad tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašytą sutartį dėl užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą kompensaciją.

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

Į pradžią