Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-819 2017-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ, UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ, UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 3 d. Nr.  DV-819

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Užimtumo įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu T- 251 patvirtinta Užimtumo didinimo 2017 m. programa, t v i r t i n u:

1. Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Neteko galios.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

3. Neteko galios.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

 

______________


PATVIRTINTA                                      Alytaus miesto savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 3 d.

   įsakymu  Nr. DV-819

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos (toliau – komisija) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato komisijos sudarymą, uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Užimtumo didinimo programos rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Komisija sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, lygiateisiškumo, objektyvumo, nediskriminavimo principų.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS,  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Nuolat veikiančią komisiją iš 7 asmenų sudaro ir jos sudėtį tvirtina  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Į komisijos sudėtį lygiateisiais pagrindais  įtraukiami savivaldybės ir socialinių partnerių atstovai.

5. Komisija vykdo darbdavių atranką (konkursą) Užimtumo didinimo programai (toliau –  programa) įgyvendinti pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Užimtumo didinimo programą, atsižvelgiant į lėšas, skirtas šiai programai finansuoti.

6. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia ir skelbia vietos spaudoje  ir savivaldybės internetiniame puslapyje informaciją apie numatomą įgyvendinti programą, nurodydama numatomų programos dalyvių skaičių, vidutinę programos trukmę, pasiūlymų pateikimo terminus ir kitą reikalingą informaciją;

6.2. išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į programai organizuoti numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius;

6.3. atrinktų darbdavių sąrašą teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos, Alytaus teritorinės darbo biržos ir darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinat programą, informaciją ir dokumentus, kurių reikia komisijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

7.2. kviesti į komisijos posėdžius savivaldybės administracijos, socialinių partnerių ir darbdavių atstovus;

7.3. darbdaviams, per metus didinant ar mažinant paraiškoje numatytų darbų apimtis, papildomai atrankoje dalyvauti nereikia. Komisija, apsvarsčiusi darbdavio prašymą, sprendimą įformina protokolu.

8. Komisijos nariai privalo:

8.1.  dalyvauti posėdžiuose, o apie neatvykimą į posėdį informuoti pirmininką iš anksto;

8.2. Neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato komisijos pirmininkas.

10. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš komisijos narių pirmininko pavedimu.

11. Komisijos pirmininkas:

11.1. pirmininkauja komisijos posėdžiuose;

11.2. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą.

12. Komisijos sekretorius:

12.1. registruoja ir priima darbdavių paraiškas ir kitą reikiamą medžiagą;

12.2. praneša komisijos nariams posėdžio laiką ir vietą;

12.3 vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.

13. Apie rengiamą posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Prireikus skubiai surengti komisijos posėdį, jos nariai gali būti kviečiami posėdžio dieną, komisijos nariai kviečiami žodžiu.

14. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali iki komisijos posėdžio pradžios raštu ar elektroniniu laišku pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu, ji įrašoma į protokolą.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

15. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, jį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Šie nuostatai gali būti keičiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu  Nr. DV-819

 

 

UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Neteko galios.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu  Nr. DV-819

 

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO_______ M.

PARAIŠKA

 

 

Neteko galios.

2018 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-123 redakcija

 

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią