Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-269 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KRYPČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KRYPČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-269

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimą Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti 2017 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų projektų įgyvendinimo kryptis ir prioritetus:

                      Socialinės apsaugos sritis:

                      1. Vidutinę protinę negalią turinčių asmenų užimtumas, suteikiant atokvėpio paslaugas.

2.      Senelių darželis – dienos centras vyresnio amžiaus žmonėms.

3.      Maisto švaistymo mažinimas Alytaus mieste.

Sveikatos apsaugos sritis:

1.      Sveikos gyvensenos skatinimas.

2.      Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika.

3.      Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

Kultūros plėtros sritis:

1. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas.

2. Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas.

3.      Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas.

Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis:

1.      Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas.

2.      Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas.

                      3. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas.

Kūno kultūros ir sporto sritis:

                      1.  Kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę.

2. Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose.

3.      Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas.

Švietimo kokybės gerinimo sritis:

1.      Pilietiškumo, bendruomeniškumo, partnerystės ir kūrybiškumo ugdymas.

                     2. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimas ir tobulinimas, savanorystės  skatinimas.

3. Kūrybinių galių ir gebėjimų plėtojimas, savišvietos ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

4. Žalingų įpročių prevencijos vykdymas, sveikos gyvensenos propagavimas, gyvenimo įgūdžių ir verslumo ugdymas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią