Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-99 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITAI

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-99

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1311 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 29 d.

sprendimu Nr. T-99

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITA

 

TURINYS

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ

 

3

II. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

4

 

III. INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ

 

6

 

IV. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS FORMOS PRIEDAS

 

11

 

 

 

 

 

                     


 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ

 

Visuomenės sveikatos stebėsena pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymą – tai tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėseną kaip valstybės deleguotą funkciją savivaldybėms Alytaus mieste vykdo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius. Analizuojant šią informaciją planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, informuojami savivaldybės politikai bei užtikrinamas efektyvus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų savivaldybės teritorijoje įgyvendinimas.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-488 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1387) „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Buvo parengtas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektas, jame įvertintas 51 savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklis ir išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos: sveikatos priežiūros sistemos raida (gydytojų skaičius), nusikalstama veika (kontrabanda) ir vaikų sveikata (mokyklose nesimokančių vaikų skaičius ir priežastys).

Rutininiais metodais ir per atrankinę apklausą surinktų savivaldybės pagrindinių rodiklių sąrašo rodiklių reikšmės vaizduojamos savivaldybės pagrindinių rodiklių sąrašo profilyje, taikant „šviesoforo“ principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie blogiausiojo raudono). Šioje ataskaitoje pateikiami teminių rodiklių sąrašų stebėsenos rezultatai.

Detalesnė informacija apie Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaitoje, kuri patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-366 (pridedama)  (nuoroda http://www.alytus.lt:8080/va/default.aspx?Id=3&DocId=41566).

 

                                          

 

 

 

 

 

 


II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Veiksnio pavadinimas

Poveikis

Pasiūlymai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės tarybai)

1

2

3

Išoriniai veiksniai

Trūksta teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti ir parengti reikiamus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius teisės aktus. Nėra patvirtintos paslaugų teikimo nomenklatūros, paslaugų aprašymų

Visuomenės sveikatos biurai neturi vieningos paslaugų kokybės valdymo sistemos.

Nepakankamas visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų sektorių tarpusavio bendradarbiavimas

Vykdomiems valstybinių įstaigų veiksmams trūksta sektorių tarpusavio suderinamumo

Strateginiuose institucijų planuose numatyti sektorių tarpusavio bendradarbiavimą

Nepakankamas visuomenės sveikatos biuro finansavimas iš valstybės biudžeto visuomenės sveikatos funkcijoms (valstybės perduotoms savivaldybėms) vykdyti  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose

Šiuo metu galiojantis normatyvas 1 etatas – 1000 vaikų neužtikrina tinkamos, tęstinės ir laiku atliekamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių sveikatos priežiūros

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai keisti normatyvą į 1 etatui – 500 vaikų

Nepakankamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos teisinis reglamentavimas, planavimas, veiklos koordinavimas ir finansavimas

Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų. Dėl nepakankamo finansavimo buvo sumažintos prašomos projektų sumos

Reglamentuoti savivaldybės biudžeto lėšų sumą, skirtą visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

Nesukurta vieninga mokinių sveikatos stebėsenos sistema

Nesukurta vieninga traumų stebėsenos sistema, kuri leistų palyginti savivaldybių duomenis, prognozuoti tendencijas. Sukūrus vieningą mokinių stebėsenos sistemą, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų rinkti, sisteminti ir vesti duomenis

Sukurti ir įdiegti vieningą vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, kuri leistų analizuoti mokinių sveikatos būklę ir kitimo tendencijas

Pozityvesnis gyventojų požiūris ir didesnis aktyvumas dalyvaujant visuomenės sveikatos biuro veikloje

Besiformuojantis palankesnis gyventojų požiūris į sveiką gyvenseną turi didesnės įtakos jų domėjimuisi ir dalyvavimui visuomenės sveikatos biuro vykdomoje veikloje

 

Vidiniai veiksniai

Mažas visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokestis

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi didelį normatyvinį krūvį ugdymo įstaigose. Gerindami visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą, jie vykdo sveikatinimo veiklą po darbo ir savaitgaliais

Norint gerinti visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, reikėtų iš naujo svarstyti ugdymo įstaigų normatyvus 1 specialistui.

Svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS IR SPECIALISTUS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės sveikatos biuras), įstaigos kodas 301768543, Alytaus savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-107 įsteigta biudžetinė įstaiga.

       2. Visuomenės sveikatos biure 2015 m. dirbo:

2.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą (1 etatas). Šis specialistas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. 1 etato krūviu vykdė valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms), o nuo 2015 m. rusėjo 1 d. vykdė 0,75 etato krūviu valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir 0,25 etato krūviu savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas;

2.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną (1,5 etatas), vykdė valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas;

2.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą (2,8 etatai), vykdė valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas;

2.4. 11 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių moksleivių sveikatos priežiūrą mokyklose (10 etatų), vykdė valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.

 

Visuomenės sveikatos funkcijas vykdantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai Alytaus miesto savivaldybėje

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Patvirtintų pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

Iki 44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

Daugiau nei 54 metų amžiaus

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai*:

 

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos – mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose

10,75

10

4

3

3

10

1.2.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

 

0,75

0,75

0,75

1

1.3.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

 

3,5

2,8

4

4

1.4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

 

1,5

1,5

3

3

2.

Savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai  (Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas) **

0,25**

0,25**

0,25**

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje savivaldybės teritorijoje.

** Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą nuo 2015 m. rusėjo 1 d., vykdė 0,25 etato savarankiškąsias  visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas (buvo skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto).

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2015 M. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONĖS

 

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 – Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ vykdo Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektą. Jo tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ir plėtra savivaldybėje.

Sveikatos kabinetų modernizavimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projekto veiklos įgyvendinimo pradžia yra 2015 m. liepos 1 d. – numatyta pabaiga 2016 m. balandžio 30 d. Vykdant projektą suremontuotos 4 bendrojo ugdymo mokyklos ir 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų. Pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros dėl baldų, mokymo priemonių ir dalis kompiuterinės programų ir įrangos įsigijimo. Projektui baigti planuojama pratęsti sutartį, nes sutartis 2015 m. buvo pasirašyta vėliau negu planuota.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės biuras projekte dalyvauja kaip partneris, savivaldybė yra projekto vykdytoja.

 Detalesnė informacija apie 2015 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo tikslus, uždavinius ir priemones pateikiama priede.

 

KETVIRTAS SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ SAVIVALDYBĖJE

 

(Pateikiama informacija apie nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą sveikatinimo veikloje priimant svarbius su visuomenės sveikata susijusius sprendimus; ūkio subjektų bei kitų sektorių įstaigų ir institucijų indėlį į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.)

 

Nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios sveikatinimo veikloje priimant svarbius su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

Bendruomenės sveikatos taryba yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos. Alytaus miesto bendruomenės sveikatos taryba buvo patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-209. Ją sudaro 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų. Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro 9 nariai. Bendruomenės sveikatos taryba turi teisę koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, dalyvauja svarstant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones. Bendruomenės sveikatos tarybai priklausantys nevyriausybinių organizacijų nariai aktyviai dalyvauja įgyvendinat sveikatos politiką, didinant visuomenės informavimą apie ligų profilaktiką ir sveiką gyvenseną.

 

Visuomeninės organizacijos (asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, ansamblis „Senoji muzika“, VšĮ „Tėviškės namai“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Alytaus „Artrito“ klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“ 2015 m. įgyvendino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Šios priemonės buvo skirtos vaikų ir jaunimo sveikatai išsaugoti ir stiprinti, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai, sveikai gyvensenai skatinti, neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktikai ir kontrolei, bendruomenės sveikatai stiprinti ir sveikatai mokyti. Įgyvendinti šiai veiklai buvo skirta 13 601,9 eurų.

Ūkio subjektų bei kitų sektorių įstaigų ir institucijų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius

Atsižvelgiant į gyventojų prašymus dėl žmonių sveikatos saugos ir aplinkos taršos mažinimo, 2015 m. vadovaujantis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gauta išvada dėl varninių paukščių gausos reguliavimo šalia Sveikatos tako ties Kaštonų g. 44, Žiburio g. 8, 7, 9, 18, Tvirtovės g. 15A, Vingio g. 5, Vilties g. 6, Naujosios g. 2, Kaštonų g. 10, Topolių g. šalia Sveikatos tako – Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos, šalia Sveikatos tako – Statybininkų g. 12, 14, 18, Ligoninės g. 12, Alytuje. Vykdant varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo darbus buvo iškirsta 31 vnt. medžių, nugenėtos medžių šakos su lizdais, išardyta 183 vnt. lizdų, sutvarkytos teritorijos. 2015 m. atlikus darbus minėtose teritorijoje varninių paukščių lizdų neliko.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 80 905 Eur, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 8 091 Eur.

Finansavimas skirtas 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų, kurios visus metus sėkmingai teikė įvairias socialines paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas.

Klubas „Artritas“ projekto metu vykdė neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas, organizavo psichologo mokymus „Psichinė sveikata – sveika gyvensena“, savimasažo mokymus, šiaurietiško ėjimo mokymus neįgaliesiems ir jų šeimos nariams bei asmeninio asistento paslaugas. Viso projekto įgyvendinimo paslaugomis naudojosi 70 gavėjų, iš jų 65 neįgalieji ir 5 šeimos nariai. Klubui „Artritas“ buvo skirta 2 896 Eur suma.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius projekto metu teikė asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems, vykdė 4 darbinio užimtumo būrelius bei sporto būrelį. Suteiktos 483 paslaugos. Asociacijai buvo skirta 10 137 Eur.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ vykdė pastovias atskirų sporto šakų (krepšinio, biliardo, šaudymo iš lanko, bočios, šaškių) treniruotes, organizavo sporto stovyklas. Dalyvavo Lietuvos Respublikos neįgaliųjų čempionatuose ir turnyruose, teikė asmeninio asistento paslaugas. Paslaugas gavusių asmenų skaičius – 45, iš jų neįgaliųjų 35, neįgalių vaikų 2 ir 8 šeimos nariai. Klubui buvo skirta 10 426 Eur.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ lavino sportinius gebėjimus sporto būreliuose ir klubuose. Projekto metu klubo nariai dalyvavo rekreaciniuose užsiėmimuose, organizavo mokomąsias sporto stovyklas, kitus sporto renginius, dalyvavo 8 Lietuvos Respublikos sporto čempionatuose. Klubas savo jėgomis organizavo 13 sporto renginių, kuriuose dalyvavo 355 dalyviai, iš kurių 297 neįgalūs sportininkai (6 stalo teniso turnyrai, 3 žiedų mėtymo ir 2 smiginio varžybos, 1 baudų mėtymo varžybos, 1 štangos kėlimo gulom varžybos). Įgyvendinant projektą nuolatinio pobūdžio klubo veikloje dalyvavo 40 klubo narių, iš jų 35 suaugusieji neįgalieji ir 5  šeimos nariai. Klubui buvo skirta 8 978 Eur.

Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ vykdė neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, palaikymą ar atkūrimą. Organizavo neįgaliųjų užimtumą įvairiuose būreliuose (darbščiųjų rankų, dirbinių iš odos, pynimo iš vytelių, aitvarų gamybos), teikė meninių ir kitų gebėjimų lavinimo paslaugas vaizduojamojo meno, papuošalų gamybos būrelyje. Iš viso paslaugas gavo 81 neįgalusis, iš jų 19 suaugusiųjų neįgaliųjų ir 62 neįgalūs vaikai. Organizacijai buvo skirta 16 219 Eur.

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras organizavo neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, palaikymą ar atkūrimo veiklą. Užsiėmimų metu buvo teikiamos individualios informavimo ir konsultavimo paslaugos, organizuojami anglų kalbos mokymai, organizuoti sveikos gyvensenos ir psichologijos seminarai, taikyta dailės ir muzikos terapija, įvairūs renginiai, kurie padėjo ne tik neįgalaus jaunimo klubo nariams atkurti ir palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Iš viso paslaugos buvo suteiktos 34 suaugusiems neįgaliems asmenims. Įstaigai buvo skirta 3 765 Eur.

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ diabetu sergantiems neįgaliesiems ir jų šeimų nariams organizavo praktinius diabeto kontrolės mokymus grupėse ir pagal individualius neįgaliųjų poreikius – vyko paskaitos, pamokos, seminarai, konferencijos, teikė asmeninio asistento paslaugas, organizavo neįgaliųjų užimtumą rankdarbių būrelyje. Projekto metu paslaugos suteiktos 73 asmenims: iš jų 59 neįgaliems suaugusiems, 8 neįgaliems vaikams ir 6 šeimos nariams. Klubui buvo skirti 3 186 Eur.

Asociacija „Bendrakeleivės“ projekto metu vykdė neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas, taip pat organizavo vilnos vėlimo būrelį, dailės terapijos užsiėmimus. Paslaugas gavo 30 asmenų, iš jų 18 suaugusiųjų neįgaliųjų ir 12 šeimos narių. Asociacijai buvo skirti 3 186 Eur.

2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 609 asmeniui, iš jų: 478 suaugusiam asmeniui su negalia, 74 vaikams su negalia ir 57 šeimos narių

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

2015 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė sveikatos stiprinimo priemones pagal mokyklų nustatytas sveikatinimo prioritetines kryptis ir poreikius:

Mokinių sveikos mitybos skatinimas vykdant maitinimo organizavimo priežiūrą mokyklose: 412 patikrinimų, 51 kartą konsultuoti specialistai dėl mokinių maitinimo.

Sveikai mitybai skatinti (Europos sveikos mitybos diena, sveiki pusryčiai ir pan.): 177 renginiai, 6 798 dalyviai (iš jų 18 renginių, 831 dalyvis apie energinių gėrimų poveikį), publikuota 14 straipsnių, parengti 27 stendai, išplatintos 1791 vnt. informacinės medžiagos, moksleiviams išdalinti 302 tvarkaraščiai „Energiniams gėrimams – NE“.

Fizinio aktyvumo skatinimas: 34 renginiai, praktiniai užsiėmimai, dalyvavo 2 227 mokiniai, publikuota 14 straipsnių, parengti 3 stendai, išplatintos 656 vnt. informacinės medžiagos.

Aplinkos veiksnių įtaka sveikatai: 83 renginiai („Kad kompiuteris netaptų priešu“, „Tinkama apranga žiemą“, pokalbis apie būsimo pirmoko kuprinę ir pan.), 2 297 dalyviai, 10 straipsnių.

Praktiniai užsiėmimai, skirti mokinių mokymui pirmos pagalbos teikimo, saugaus elgesio, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis: saugi vasara, saulės pavojai, saugus elgesys gatvėje, kaip elgtis prie vandens, pirmoji pagalba ištikus nelaimei ir pan. Surengta 250 renginių, praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 6 046 dalyviai, publikuota 11 straipsnių, parengti 9 stendai („Vasarokime saugiai“). Išplatinta 269 vnt. informacinės medžiagos.

                      Alkoholio, narkotikų, tabako ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija. Surengta 72 renginiai, kuriose dalyvavo 1 660 dalyvių, parašyti 3 straipsniai, parengta 12 stendų („Rūkymui – NE“, „Rūkai – save žudai“, alkoholio prevencijai). Išdalinta 779 vnt. informacinės medžiagos.

            Užkrečiamųjų ligų profilaktikai (gripo, rotaviruso ir kitų peršalimo ligų profilaktikos temomis, Europos supratimo apie antibiotikus diena, imuniteto stiprinimo galimybės, enterobiozės, erkinio encefalito profilaktika): organizuoti 156 renginiai, dalyvavo 2 504 dalyviai (iš jų erkinio encefalito profilaktikai skirta 50 renginių, dalyvavo 617 dalyvių). Patikrintas 191 mokinys dėl enterobiozės, parašytas 1 straipsnis, parengti 135 stendai, išdalinta 703 vnt. informacinės medžiagos.

                         Pedikuliozės profilaktika. Dėl pedikuliozės patikrinta 7 790 mokinių. Dėl baseino lankymo patikrinti 1 027 mokiniai.

                        Asmens higiena, odos priežiūra. Organizuoti 225 renginiai, dalyvavo 3 961 dalyvis (iš jų odos priežiūrai skirti 4 renginiai, 36 dalyviai), 4 straipsniai, parengta 13 stendų, išdalintos 530 vnt. informacinės medžiagos.

                      Psichikos sveikatos gerinimo, patyčių ir savižudybių prevencijos temomis organizuoti 39 renginiai, dalyvavo 1 109 dalyviai, parengti 6 stendai.

                      Akių ligų profilaktikai ir stiprinimui organizuoti 58 renginiai, dalyvavo 1 038 dalyviai, 2 straipsniai, parengti 8 stendai, išdalinti 637 skirtukai knygoms.

Burnos higiena, ėduonies profilaktika. Organizuoti 124 renginiai, dalyvavo 2 041 dalyvis (iš jų apie vaikų dantų silantavimą – organizuoti 9 renginiai, dalyvavo 120 dalyvių), 6 straipsniai, parengti 2 stendai, išdalinta 992 vnt. informacinės medžiagos. Vyko praktiniai užsiėmimai burnos higienos tema (piešinių konkursas „Dantukų priešai ir draugai“), konkurse dalyvavo 12 mokyklų, iš jų 421 mokinys.

            Netaisyklingos laikysenos, plokščiapėdystės profilaktikos temomis organizuota 45 renginiai, dalyvavo 887 dalyviai (11 renginių, 229 dalyviai kuprinių svėrimo akcija), 5 straipsniai, parengti 4 stendai, išdalintos 199 vnt. informacinės medžiagos apie taisyklingą laikyseną ir 668 vnt. kuprinių akcijos skrajutės.

                        Lytinio švietimo, paauglystėje vykstančių pokyčių aptarimas, lytiškai plintančių ligų profilaktikos temomis organizuota 110 renginių, dalyvavo 1 910 dalyvių, parašyti 3 straipsniai, išdalinta 300 vnt. informacinės medžiagos.

                      Pasaulinei AIDS dienai paminėti surengta 6 renginiai, dalyvavo 267 dalyviai, parašyti 4 straipsniai, parengti 6 stendai, 293 vnt. informacinės medžiagos.

                      Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai surengta 7 renginiai, dalyvavo 407 dalyviai, parašytas 1 straipsnis.

                      Onkologinių ligų prevencijai surengti 5 renginiai, dalyvavo 201 dalyvis, išdalintos 123 vnt. informacinės medžiagos.

                      Sveikatos saugos ir stiprinimo temomis 54 renginiai, dalyvavo 1 173 dalyviai (apie sveikatos, imuniteto stiprinimą, vandens išteklius, organizmo grūdinimą, vitaminus gamtoje ir pan.). Iš jų apie dienos režimą vyko 11 renginių, dalyvavo 168 dalyviai, parašyti 9 straipsniai, parengta 15 stendų, išplatinta 109 vnt. informacinės medžiagos.

                      Informaciniai pranešimai, konsultacijos mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams mokinių sveikatos stebėjimo bei stiprinimo klausimais buvo suteiktos 5 759 asmenims.

                      Kūno kultūros mokytojų, dirbančių su skirtingomis fizinio ugdymo grupėmis, konsultavimas. Konsultacijos dėl mokinių galimybių dalyvauti sporto varžybose: 208 konsultacijos (2 707 mokiniai dalyvavo varžybose).

          Ugdymo įstaigos aplinkos vertinimas, rekomendacijų teikimas administracijai dėl mokyklos saugios ir sveikatai stiprinti pritaikytos aplinkos kūrimo – atlikta 510 patikrinimų.

           Pirmosios pagalbos teikimas traumų, nelaimingų atsitikimų ir ūmių susirgimų atvejais buvo suteiktas 6 279 kartus.

                 Dalomosios informacinės medžiagos rengimas. Parengti 4 temų lankstinukai: „Pirmoji pagalba“, „Parafino terapija“, „Pirmoji pagalba nukentėjus nuo fejerverkų“, „Fejerverkai ir dažniausi sužalojimai“.

                 Pasiekti rezultatai:

1. Buvo organizuojama daugiau seminarų pedagogams, atlikta įvairių tyrimų. Pastebėjus sveikatos pakitimus, asmenims pasiūlyta kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Po išsamesnių tyrimų keletui gyventojų susirgimai pasitvirtino.

                      Vykdydami mokinių sveikatos priežiūrą, išskirtume šias problemas ir pasiūlymą, kaip jas spręsti:

                      Šalyje nėra privalomos sveikatos ugdymo ir mokymo pamokos bendrojo ugdymo procese, sveikatos mokymas vyksta kaip popamokinė, būrelinė veikla. Todėl specialistams sunku prisiderinti ir vykdyti savo veiklą. Specialistams tenka dirbti su mokiniais per klasės valandėles ar kitas pamokas, o kai kuriose mokyklose savo veiklą specialistai gali vykdyti tik pertraukų metu (kada vaikai turi pailsėti ir pavalgyti) ar po pamokų, kai vaikai jau skirstosi į būrelius ar skuba namo. Jei ugdymo procese visuomenės sveikatai būtų skirta pamoka, specialistai galėtų tikslingiau dirbti su vaikais.

                     

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIŲ

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė*

Mokyklų skaičius

Mokinių** skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas pagal užimtą pareigybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išsilavinimas (kvalifikacija)

 

 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

ugdomų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

1 ir daugiau

iki 1

Visuomenės sveikatos specialistai

Specialistai su įgytomis teisėmis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

 

1.

Miesto

 

30

2 647

7 332

10,75

10

 

10

 

 

2.

Kaimo

 

-

-

-

-

-

 

-

-

 

 

Iš viso (1. + 2.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą.

** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl žinybinės statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBĖSENA

 

                      Sveikai gyvensenai skatinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2015 m. organizavo įvairias paskaitas, fizinio aktyvumo užsiėmimus. Sveikos mitybos ir nutukimo srityje didelio susidomėjimo sulaukė paskaita „Išmani mityba“. Paskaitoje dalyvavo per šimtą Alytaus gyventojų. Taip pat šioje srityje organizuota daug kūno sudėties analizės renginių. 2015 m. jų vyko 16, sulaukta per 400 dalyvių. Fizinio aktyvumo skatinimui organizuotos įvairios mankštos: spyruokliavimo, rytinės mankštos prie Dailidės ežerėlio drauge su sveikuolių sąjungos atstovais, mankštos Jaunimo parke, mankštos darbo vietoje, mankštelės Alytaus miesto darželiuose, mankštos senjorams jaunimo centre, mamos ir vaiko mankštos, aerobika vandenyje. Didelio gyventojų susidomėjimo sulaukė mankštos, organizuotos po darbo valandų, jos vyko biure. Alytaus moksleivių fizinio aktyvumo skatinimui organizuota visuotinės mankštos, jos vyko 5 Alytaus miesto mokyklose. Organizuota mankšta moksleiviams iš Lenkijos, kurie viešėjo A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje. 2015 m. vyko tradiciniu tampantis šiaurietiško ėjimo žygis „Pažink šiaurietišką ėjimą“, organizuotas drauge su Alytaus „Nordic walking club“. Taip pat vyko šiaurietiško ėjimo mokomieji žygiai. Paminėti Europos judriąją savaitę vyko konkursas „Diena be automobilio“, jame dalyvavo Alytaus miesto ugdymo įstaigos, įmonės. Tą dieną dalyviai automobilius iškeitė į ekologiškas transporto priemones. Atkreipiant dėmesį į darbingo amžiaus žmonių mažą fizinį aktyvumą, Alytaus miesto bei rajono įmonių, įstaigų vadovams, sveikatos priežiūros specialistams buvo organizuotas seminaras „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“.

                      Sveika gyvensena neatsiejama nuo supančios aplinkos ir jos poveikio. 2015 m. organizuotos įvairios paskaitos sveikos aplinkos kūrimo, sužalojimų prevencijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, užkrečiamų ligų prevencijos bei sveikatos saugos ir stiprinimo temomis: žolininko paskaita gamtoje, paskaita apie buitinę chemiją, naudojamą namuose, paskaitos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai, seminaras specialistams „Narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo diagnostika“. Po seminaro specialistams vyko paskaita tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą.

                      Siekiant atkreipti tėvų dėmesį į vaikų laikysenos problemas, kartu su kineziterapijos centro „Jauskis geriau“ kineziterapeutais organizuoti laikysenos korekcijos užsiėmimai. Siekiant kurti saugią aplinką, organizuotos atšvaitų dalijimo akcijos Alytaus miesto gatvėse, prie perėjų ties mokyklomis.

                      Rūpintasi ir psichinės sveikatos stiprinimu – buvo vykdoma 7 dienų trukmės fizinės ir dvasinės sveikatos mokykla. Daug renginių šia tema buvo organizuota Alytaus miesto ugdymo įstaigose.

                      Kraujotakos sistemos ligoms mažinti biuras vykdo širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą. Joje 2015 m. organizuotos 24 paskaitos, fizinio aktyvumo užsiėmimai, juose dalyvavo 61 gyventojas.

                      Detalesnė visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos apžvalga pateikta lentelėje.

                     

Eil. Nr.

Funkcija, veikla

 Vertinimo kriterijų pavadinimas

 

Suplanuota

      

 

 

Įvykdyta

 

 

Renginiai

(vienetais)

Dalyviai

(vienetais)

Renginiai

Dalyviai

1

2

3

4

5

6

7

1.

Visuomenės sveikatos stiprinimas

 

1.1.

Parengta informacinių pranešimų

Parengta informacinių pranešimų, straipsnių

240

 

3 211

 

 

 

Sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencija

42

 

49

 

Fizinio aktyvumo skatinimas

40

 

606

 

Sveikos aplinkos kūrimas

7

 

241

 

Sužalojimų prevencija

16

 

74

 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

22

 

1 232

 

Užkrečiamųjų ligų prevencija

23

 

68

 

Psichikos sveikatos stiprinimas

10

 

23

 

Sveikatos sauga ir stiprinimas

80

 

918

 

1.2.

Sveikatingumo renginių skaičius

Sveikatingumo renginių skaičius

350

8 000

614

16 089

 

 

Sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencija

37

840

53

1 134

 

Fizinio aktyvumo skatinimas

150

3 940

274

6 951

Sveikos aplinkos kūrimas

11

130

12

624

Sužalojimų prevencija

7

110

16

872

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

16

600

37

1 762

Užkrečiamųjų ligų prevencija

5

120

11

240

Psichikos sveikatos stiprinimas

8

190

28

912

Burnos higiena ir sveikata

0

 

1

 

Motinos ir vaiko sveikatos sauga ir stiprinimas

85

1 080

85

883

Sveikatos sauga ir stiprinimas

31

990

97

2 711

1.3

Konsultavimo paslaugų skaičius

Konsultavimo paslaugos gyventojams

 

163

 

745

 

 

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija

 

19

 

251

Fizinio aktyvumo skatinimas

 

20

 

156

Sveikos aplinkos kūrimas

 

6

 

46

Sužalojimų prevencija

 

7

 

38

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

 

18

 

64

Užkrečiamųjų ligų prevencija

 

14

 

12

Psichikos sveikatos stiprinimas

 

10

 

24

Sveikatos stiprinimas

 

19

 

38

Motinos ir vaiko sveikatos sauga ir stiprinimas

 

13

 

33

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

 

37

 

83

 

                 Pasiekti rezultatai:

                 1. Padidėjo sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos įvairesnėmis temomis renginių bei renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius.

                   Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-366 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita.

                   2015 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atlikti tyrimai ir analizės:

                   1. Biuro veiklos vertinimas, apklausta 400 gyventojų.

                   2. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė, dantų ir žandikaulių būklės vertinimas 2015 m. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2015 m. mokėsi 2 615 vaikų, iš jų patikrinta 2 370 vaikų sveikata.

3. Alytaus miesto savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė, dantų ir žandikaulių būklės vertinimas 2015 m. Mokyklinio ugdymo įstaigose 2015 m. mokėsi 8 057 mokiniai, iš jų patikrinta 7 819 mokinių sveikata.

4. Alytaus miesto savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių mokinių sergamumas 2015 m. Sergamumo suvestinės duomenimis, PUG (priešmokyklinio ugdymo grupės) ir 1–12 kl. bendras mokinių skaičius buvo 8 610. Iš viso buvo užregistruoti 24 405 susirgimai.

5. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių mokinių sergamumas 2015 m. Sergamumo suvestinės duomenimis, 0–5 metų bendras vaikų skaičius buvo 2 078. Iš viso buvo užregistruoti 17 087 susirgimai.

6. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaita (pridedama).

7. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 2015 m. moksleivių svėrimo akcija.

8. Alytaus miesto savivaldybės 12 ugdymo įstaigų atlikta narkotinių medžiagų aplinkoje aptikimo tyrimas. Ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komitetui.

9. Tarptautinis Alytaus miesto mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimas.

10. Alytaus miesto suaugusiųjų gyventojų 2014 m. gyvensenos tyrimo analizė.

11. Alytaus miesto mokyklų mokinių 2014 m. patirtų lengvų traumų analizė.

12. Profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą ir visiškai sveikų mokinių sveikatos būklė, ir vaikų dantų ir žandikaulių būklės vertinimas 2014 m.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

9,1

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

24,3

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

7,7

Iš viso

41,1

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

 

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų

Panaudota

lėšų

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.1.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

2

3,0

2,9

1.3.

Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena)

1

0,6

0,5

1.4.

Burnos higiena ir sveikata

1

0,6

0,6

1.5.

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija

1

0,6

 0,6

1.7.

Lytinė sveikata

1

1,2

1,2

1.9.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija

2

2,0

2,0

1.10.

Kitos sritys

8

16,8

16,6

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

 

 

1

 

 

2.1.

Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones

27 projektai

41,1 (iš jų nepaskirstytos lėšos 2,7 tūkst. eurų)

37,9

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

3.1.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

1

0,7

0,7

3.2.

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

2

4,2

4,2

3.3.

Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo) prevencija

1

1,2

1,2

3.4.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija

1

0,6

0,6

3.5.

Kitos sritys

7

6,9

6,8

4. Kita

 

-

-

-

 

 

 

Iš viso lėšų

41,1 (iš jų nepaskirstytos lėšos 2,7 tūkst. eurų)

37,9

 

Paaiškinimai: 1. Skiltyje „Eil. Nr.“ įrašyti lentelėje pateikiamų duomenų eilės numerį.

2. Skiltyje „Programos / priemonės poveikio sritis“ įrašyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis ataskaitiniais metais finansuotų programų / priemonių poveikio sritis:

2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;

2.2. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;

2.3. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);

2.4. Burnos higiena ir sveikata;

2.5. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

2.6. Fizinio aktyvumo skatinimas;

2.7. Lytinė sveikata;

2.8. Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo) prevencija;

2.9. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;

2.10. Visuomenės sveikatos stebėsena;

2.11. Kitos sritys.

3. Skiltyje „Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius“ įrašyti ataskaitiniais biudžetiniais metais vykdytų:

3.1. savivaldybės visuomenės sveikatos kompleksinių programų skaičių pagal poveikio sritis;

3.2. savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių skaičių;

3.3. savivaldybės bendruomenių vykdytų programų, priemonių skaičių;

3.4. kitų programų, priemonių, nepriskirtinų išvardytoms 1, 2 ir 3 eilutėse, skaičius.

4. Skiltyje „Skirta lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, ataskaitiniais biudžetiniais metais skirtas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims.

5. Skiltyje „Panaudota lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, faktiškai panaudotas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims įgyvendinti per ataskaitinius biudžetinius metus.

6. Eilutėje „Iš viso lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų ir panaudotų savivaldybės visuomenės sveikatos programoms, priemonėms įgyvendinti ataskaitiniais biudžetiniais metais, sumas.

 

––––––––––––––––

 


Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos

priedas

 

 

2015-ŲJŲ METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS

 

(tūkst. Eur)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti) 2015-ųjų metų asignavimai

Panaudoti 2015-ųjų metų asignavimai

Panaudojimo procentas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

07.01

Tikslas – stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą, teikiant kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

251,9

251,9

130,0

-

241,3

241,3

125,3

-

07.01.01

Uždavinys – visuomenės aktyvumo sveikatinimo veikloje skatinimas

SB

42,1

42,1

-

37,9

37,9

-

-

90,0 proc.

07.01.01.01

Priemonė – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones

SB

41,1

41,1

-

-

37,9

37,9

-

-

92,2 proc. (vienas projekto vykdytojas atsisakė vykdyti projektą, nepaskirstytos lėšos nebuvo panaudotos)

07.01.01.02

Priemonė – stiprinti gyventojų sveikatą

SB

1,0

1,0

-

-

0

0

-

-

0 proc. (nebuvo poreikio)

07.02.

Uždavinys – efektyvios savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas

209,8

209,8

130,0

-

203,4

203,4

125,3

-

07.01.02.01

Priemonė – stiprinti savivaldybės visuomenės sveikatą

SB

3,4

3,4

1,3

-

3,1

3,1

1,2

-

91,2 proc. (lėšos perkeltos į 2016 m.)

D (VB)

61,2

61,2

33,5

-

61,2

61,2

33,5

-

100 proc.

07.01.02.02

Priemonė – vykdyti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą)

D (VB)

29,0

29,0

16,5

-

29,0

29,0

16,5

-

100 proc.

07.01.02.03

Priemonė – prižiūrėti vaikų ir jaunimo sveikatą ugdymo įstaigose

SB

18,9

18,9

14,4

-

12,8

12,8

9,8

-

67,7 proc. (nebuvo pirkta programa, skirta maitinimui organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Lėšos buvo panaudotos asmens sveikatos priežiūrai)

D (VB)

97,3

97,3

64,3

-

97,3

97,3

64,3

-

100 proc.

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

SB

D (VB)

251,9

251,9

130,0

-

241,3

241,3

125,3

-

95,8 proc.

iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

D (VB)

187,5

187,5

114,3

-

187,5

187,5

114,3

-

100 proc.

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

SB

41,1

41,1

0,0

-

37,9

37,9

0,0

-

92,2 proc.

1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

SB

23,3

23,3

15,7

-

15,9

15,9

11,0

-

68,2 proc.

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Projekto numeris NOR–LT11–SAM-01-K-02-016

247,7

216, 3

10,6

20,9

24,8

22,9

1,9

-

10,03 proc. (likusi dalis bus panaudota 2016 m.)

 

 

Paramos lėšos (tarptautinių organizacijų, Norvegijos)

(12)

210,6

183,8

9,0

17,8

1,4

1,0

0,3

-

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

(14302)

37,1

32,5

1,6

3,1

0,2

0,2

0,06

-

 

 

 

Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos

(154)

 

 

 

 

23,2

21,7

1,6

-

 

Iš viso (1+2)

499,6

468,2

140,6

20,9

266,1

264,2

127,2

 

 

Paaiškinimai: 1. (n) – ataskaitiniai metai.

2. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai iš Savivaldybės strateginio veiklos plano.

3. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai iš Savivaldybės strateginio veiklos plano.

4. Nurodant asignavimus pagal šaltinius:

4.1. Eilutėje „1. Iš viso savivaldybės biudžetas“ nurodomi asignavimai iš savivaldybės biudžeto, t. y. įstatymu nustatyti asignavimai asignavimų valdytojui visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti;

4.2. Eilutėse „1.1. bendrojo finansavimo lėšos“ ir „1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos“ lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos ir naudojančios (techninės paramos lėšas) institucijos;

4.3. eilutėje „2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)“ lėšas nurodo institucijos, kurios gauna lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų vykdomiems projektams finansuoti (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) ir kitų teisėtai gautų lėšų.


 

Į pradžią