Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-159 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-159

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

sekretorė – Virginija Kazlauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

narės:

Daina Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Teresevičienė, Dainavos seniūnaitijos seniūnaitė;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė.

2016 m. rugpjūčio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-241 redakcija

    2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-100 redakcija

    2018 m. rugsėjo 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-272 redakcija

    2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

    2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-383 redakcija

 

2. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

3.1. 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Vienkartinės piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo taisyklių, Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ 1.2 punktą.

3.2. 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

3.3. 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T-112 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimo Nr. T-103 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos    

2015 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. T-159

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams komisijos (toliau – komisija) tikslą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisijos tikslas – svarstyti Alytaus miesto savivaldybės gyventojų prašymus skirti socialinę paramą – vienkartinę pašalpą ir teikti siūlymus savivaldybės administracijai.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašu.

4. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu jos kadencijos laikotarpiui. Pasibaigus savivaldybės tarybos kadencijai, komisija tęsia darbą tol, kol naujai išrinkta savivaldybės taryba sudaro naują komisiją.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5. Komisija svarsto savivaldybės administracijai pateiktus gyventojų prašymus skirti vienkartines pašalpas iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (toliau – įstatymas).

6. Komisija siūlo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirti pareiškėjams vienkartines pašalpas arba jų neskirti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

7. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. Vykti į pareiškėjo gyvenamąją vietą patikrinti buities ir gyvenimo sąlygų ar išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į vienkartinę pašalpą.

7.2. Siūlyti neskirti vienkartinės pašalpos atsižvelgiant į buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktuose pateiktus faktus, komisijos narių pateiktą informaciją apie pareiškėją arba pareiškėjams pateikus klaidingus duomenis apie save.

7.3. Pagal poreikį kviesti pareiškėjus dalyvauti posėdyje, svarstant jų pateiktus prašymus.

7.4. Pagal poreikį kviesti dalyvauti posėdyje bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narius (seniūnaičius), ir (ar) kitus suinteresuotus asmenis.

7.5. Gauti papildomą informaciją, reikalingą sprendimų priėmimui, iš savivaldybės administracijos padalinių ir pavaldžių institucijų.

7.6. Atidėti prašymo svarstymą, jei nepateikti visi reikiami dokumentai.

 

IV. KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

8. Komisijos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, esant poreikiui – dažniau.

9. Komisijos darbą organizuoja savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius: kviečia į posėdį komisijos narius, supažindina juos su pareiškėjų prašymais ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktais, surašo komisijos posėdžio protokolą.

10. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

11. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, kai jo nėra – pavaduotojas.

12. Komisijos sprendimai priimami paprastai posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

13. Komisijos posėdžio metu rašomas protokolas, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

14. Apie komisijos priimtus sprendimus raštu pareiškėjus informuoja Socialinės paramos skyriaus darbuotojai (komisijos sekretorius).

15. Komisijos gauta informacija apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį yra konfidenciali.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią