Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   

 

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 2015 m. kovo 26 d. Nr. T-101

Alytus

 

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 272 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                        1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

                        2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2015-06-01.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PRITARTA

                                                                                                Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                2015 m. kovo 26 d.

                                                                                                sprendimu Nr. T-101

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

             

 Alytaus miesto savivaldybės meras 2014 m. sušaukė 11 tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti 357 sprendimai. Palyginimui 2013 m. sušaukta 12 tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti 308 sprendimai. 2012 m. įvyko vienu posėdžiu mažiau ir priimta taip pat vienu sprendimu mažiau negu 2012 metais.

Aplinkos komitetas, vadovaujamas Rimos Mitkienės, posėdžiavo 24 kartus ir nagrinėjo 357 klausimus.

Sveikatos komitetas su pirmininke Adele Dimšiene surengė 22 posėdžius, apsvarstė 315 klausimų.

Posėdžių gausa visus aplenkė Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, vadovaujamas Nerijaus Cesiulio. Jo nariai į posėdžius praėjusiais metais rinkosi 32 kartus. Jų metu išnagrinėti 252 klausimai.

Nedaug kolegoms nusileido ir Kultūros, švietimo ir sporto komiteto, kurio pirmininkas Arvydas Švirmickas, nariai. Jie 29 posėdžiuose išnagrinėjo 240 klausimų.

 Kontrolės komiteto nariai, vadovaujami Vyto Jazepčiko, į posėdžius 2014 m. rinkosi 5 kartus. Juose apsvarstė 14 klausimų. Antikorupcijos komisija posėdžiavo du kartus ir nagrinėjo du klausimus, tiek pat posėdžių ir klausimų nagrinėjo ir Etikos komisija.

Antikorupcijos komisija, vadovaujama Silvijos Peštenienės, posėdžiavo tris kartus ir nagrinėjo du klausimus. Du kartus posėdžiavo ir tiek pat posėdžių ir klausimų nagrinėjo ir Etikos komisija, vadovaujama Dobilo Kurtinaičio.

Administracinė komisija posėdžiavo 19 kartų ir išnagrinėjo 20 administracinės teisės pažeidimo bylų. 5 bylos nutrauktos nesant nusižengimo sudėties, 15 bylų priimti nutarimai skirti administracinio poveikio priemones (baudą arba įspėjimą). Šiai komisijai vadovauja Adelė Dimšienė.

Svarbiausiais finansinis metų dokumentas – savivaldybės biudžetas – buvo patvirtintas 2014 m. sausio 30 d. posėdyje. Tai padaryta visu mėnesiu anksčiau negu 2013 metais. Būtina pastebėti, kad skirtingai nuo praėjusių metų biudžeto, šių metų biudžetas žymiai geriau subalansuotas ir žymiai geriau tenkina visų mūsų kuruojamų sričių poreikius.

2014 m. baigti be skolų, su visais atsiskaičius. Iš 2014 m. sutaupyta ir perkelta į 2015 metus 1 milijonas 351 tūkstantis 120 eurų.

Tame pačiame posėdyje buvo priimtas ir tarybos sprendimas, kuriuo administracijos direktoriui pavesta atlikti Kraštotyros muziejaus rekonstrukcijos projekto užsakovo funkcijas, o šiandien mes jau galime džiaugtis kapitaliai atnaujintu Kraštotyros muziejumi ir veikliais muziejininkais.

Vasario mėnesį taryboje patvirtintas Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas. Šiame dokumente išdėstyta ilgalaikė Alytaus miesto plėtros vizija (Alytus – išvystytas Pietų Lietuvos verslo centras, kuriame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti, jauku ir saugu gyventi), miesto plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės strategijai įgyvendinti.

Vienas pagrindinių strateginio planavimo dokumentų yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 m. strateginis veiklos planas. Jis yra sudarytas iš programų, kurių įgyvendinimu kryptingai siekiama atitinkamų atskirų sričių (pvz., švietimo, sveikatos, socialinės paramos ir kt.) rezultatų. Tuo tikslu Strateginio veiklos plano programose suplanuoti konkretūs darbai – priemonės ir lėšos, atsižvelgiant į planuojamas gauti pajamas ar kitas lėšas per ateinančius trejus metus.

Taryba taip pat patvirtino tvarką, kuria vadovaujantis, sumokėjus atitinkamą rinkliavą, kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo miesto teritorijoje įgyja teisę į rezervuotą automobilio statymo vietą.

Per praėjusius metus taryboje pritarta naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos edukologijos universiteto bendradarbiavimo sutarčiai, savivaldybės sutartims su Alytaus kolegija, labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.

Vasarą buvo pasirašyta ir keturšalė bendradarbiavimo sutartis su Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, Alytuje įsikūrusio Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono kariškiais ir A. Juozapavičiaus šaulių pirmąja rinktine. Įgyvendinant šiuos susitarimus, mokyklose stiprinamas patriotinis ugdymas, moksleiviai susipažįsta su kariuomene, dalyvauja įvairiuose žygiuose bei pratybose. Būtent už šią iniciatyvą Alytaus miesto savivaldybė 2014 m. įvertinta Auksine krivūle.

Beje tai, kad Alytaus miesto savivaldybė ir 2013, ir 2014 metais apdovanota šiomis krivūlėmis – tikrai nemenkas ir visos tarybos, ir savivaldybės administracijos nuopelnas. Jeigu iš keturių šių garbingų apdovanojimų du gauti būtent per šios kadencijos metus – tai liudija, kad savivaldybė dirbo anaiptol ne taip blogai, kaip buvo ir yra norinčių pavaizduoti.

Savivaldybės biudžeto sąskaita pritaikyti žemesni verslo liudijimų tarifai. Gyventojams, veiklą vykdantiems Alytaus miesto teritorijoje ir visoje Lietuvoje, išskyrus didžiuosius miestus, savivaldybės tarybos sprendimu pritaikyta 37 proc. lengvata – 2015 m. verslo liudijimų mokestis tesieks 342 Eur vietoje minimalaus 540 Eur dydžio, taikomo gyventojams, veiklą vykdantiems visoje Lietuvoje.

Papildomai 50 proc. sumažintas tarifas pensinio amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, bedarbiams, registruotiems darbo biržoje, dirbantiesiems ir jau mokantiems pajamų mokestį, daugiavaikiams tėvams, taip pat tėvams, auginantiems neįgalų vaiką, amatininkams, turintiems tradicinio amatininko statusą. Mokiniams ir studentams, įsigyjantiems verslo liudijimą, mokestis sumažintas net 70 proc.

Pagiriamąjį žodį miesto savivaldybei perdavė ir mūsų kaimynai lenkai, pasienio bendradarbiavimo projektuose Alytaus miesto savivaldybę pripažindami geidžiamiausiu partneriu.

Šiuo metu su 11 įmonių (4 iš jų per 2014 m.) pasirašytos investicijų į pramonės parko sklypus sutartys.

Kalbant apie investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis,  norėjosi, kad jie būtų įgyvendinami ir greičiau, ir geriau. Tačiau noriu pasidžiaugti šios kadencijos metu baigtais projektais:

            Rotušės a. ir teatro rekonstrukcija. Bendra projekto vertė – 2, 8 mln. Lt;

Miesto centro rekonstrukcija.  Bendra projekto vertė – 9,4 mln. Lt;

Pirmojo Alytaus aikštė. Bendra projekto vertė – 3,2 mln. Lt;

Vilniaus, Kauno g. žiedas ir Senamiesčio skveras. Bendra projekto vertė – 8,4 mln. Lt;

Dainavos gyvenamasis rajonas ir Naujosios g. II eilė. Bendra projekto vertė – 14,4 mln. Lt;

Dviračių takai nuo Pliažo g. iki Sanatorijos g. Bendra projekto vertė – 4,2 mln. Lt;

Dviračių ir pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste (Nemuno pakrante nuo Sanatorijos miško (Alytaus šilelio) iki Lietuvos tūkstantmečio tilto). Bendra projekto vertė – 2.4 mln. Lt.

            Renovuotos Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų gimnazijos, Dzūkijos, „Volungės“ pagrindinės mokyklos, jų ugdymo aplinka tapo geresnė.

Daug iečių buvo sulaužyta dėl sargų etatų savivaldybės švietimo įstaigose. Praėjo metai, kuomet galima vertinti šio žingsnio efektą: pastatų apsaugą perdavus saugos įmonėms, per metus sutaupoma daugiau kaip 300 tūkstančių eurų.

2014 m. savivaldybės taryba taip pat padėjo gerą kertinį akmenį dėl Alytaus kogeneracinės elektrinės, kurioje būtų galima deginti kietąjį atgautąjį kurą ir sausą dumblą, statybos ir įrengimo. Esu įsitikinęs ir to niekada neslėpiau, kad tokiam kurui deginti Alytuje turi būti uždegta žalia šviesa, nepaisant priešingo įvairių lobistų ar Vyriausybės arba Aplinkos ministerijos suinteresuotumo.

 

 

 

 

 

Į pradžią