Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-86 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-86 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatymo tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. kovo 26 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-86

                                                                                       

                                                                                      

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

                                  

 

1.  Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašas nustato Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarką.

                     2. Į suvestinę savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ataskaitą turi būti įtrauktas visas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir visi savivaldybės įsipareigojimai, tai yra kiekvienos savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondų, savivaldybės įmonių valdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir įsipareigojimai. Savivaldybės administracija į ataskaitą įtraukia  ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.

3. Savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondai, savivaldybės įmonės pildo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ataskaitos (toliau – Turto ataskaita) formą  (pridedama).

4. Turto ataskaita rengiama metinių finansinių ataskaitų pagrindu. Turtas ir įsipareigojimai ataskaitoje pateikiami balansine verte. Duomenys pildomi vadovaujantis prie ataskaitos formos pateiktais paaiškinimais.

5. Turto ataskaita sudaroma pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis suapvalinant iki sveikųjų skaičių.

 6. Turto ataskaitą pasirašo įstaigos, įmonės vadovas ir ją parengęs asmuo. Savivaldybės administracijos ir išteklių fondų ataskaitą pasirašo savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas ir ją parengęs asmuo.

7. Už savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių, išteklių fondų ir kitų juridinių asmenų turto ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą atsako ataskaitą pasirašę asmenys.

8. Užpildyta ir pasirašyta  Turto ataskaita iki balandžio 22 d. pristatoma savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriui.

9. Biudžetinės įstaigos prie ataskaitos prideda finansinės būklės ataskaitos kopiją.

10. Savivaldybės įmonės prie ataskaitos prideda balanso kopiją.

11. Turto valdymo ir verslo skyrius parengia suvestinę Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą.

12. Suvestinę  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ataskaitą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir parengęs asmuo.

13. Ataskaita  teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai iki liepos 15 d.

________________

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma)

_____________________________________________

(subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas)

______________________________________________

(subjekto, parengusio ataskaitą, kodas, adresas)

 

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA

PAGAL 20        M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____________________ Nr. ____

(data)

I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais (2014 m.– litais)

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas

Savivaldybės patikėjimo teise valdomas turtas (valstybės)

balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje

balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje

1.

Ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

 

1.1.

Žemė

 

 

 

 

1.2.

Gyvenamieji pastatai (būstas)

 

 

 

 

1.3.

Negyvenamieji pastatai

 

 

 

 

1.3.1.

Administraciniai pastatai

 

 

 

 

1.3.2.

Pramoniniai pastatai ir sandėliai

 

 

 

 

1.3.3.

Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai

 

 

 

 

1.3.4.

Gydymo įstaigų pastatai

 

 

 

 

1.3.5.

Kultūros ir sporto įstaigų pastatai

 

 

 

 

1.3.6.

Kiti pastatai

 

 

 

 

1.4.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

 

 

1.4.1.

Hidrotechniniai statiniai

 

 

 

 

1.4.2.

Tiltai, viadukai

 

 

 

 

1.4.3.

Geležinkeliai (įskaitant atšakas)

 

 

 

 

1.4.4.

Automobilių keliai

 

 

 

 

1.4.5.

Kiti keliai

 

 

 

 

1.4.6.

Sporto ir poilsio statiniai

 

 

 

 

1.4.7.

Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos

 

 

 

 

1.4.8.

Kiti statiniai

 

 

 

 

1.5.

Nekilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

 

1.6.

Mašinos ir įrenginiai

 

 

 

 

1.6.1.

Šilumos mašinos ir įrenginiai

 

 

 

 

1.6.2.

Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai

 

 

 

 

1.6.3.

Darbo mašinos ir įrenginiai

 

 

 

 

1.6.4.

Kitos mašinos ir įrenginiai

 

 

 

 

1.7.

Transporto priemonės

 

 

 

 

1.8.

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

 

1.9.

Baldai ir biuro įranga

 

 

 

 

1.10.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

 

1.11.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

 

2.

Biologinis turtas

 

 

 

 

3.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

 

 

 

 

3.1.

Plėtros darbai

 

 

 

 

3.2.

Programinė įranga ir jos licencijos

 

 

 

 

3.3.

Patentai ir kitos licencijos

 

 

 

 

3.4.

Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

 

 

 

 

3.5.

Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus)

 

 

 

 

4.

Atsargos

 

 

 

 

4.1.

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

 

 

 

 

4.2.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

 

 

 

 

4.3.

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

4.4.

Pagaminta produkcija

 

 

 

 

4.5.

Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

 

 

 

 

5.

Nefinansinis turtas, iš viso (1–4 eilučių suma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai

turto balansinė vertė

įsipareigojimų balansinė vertė

praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

ataskaitinių metų pabaigoje

praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

ataskaitinių metų pabaigoje

1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

X

X

1.2.

Pinigai bankų sąskaitose

 

 

X

X

1.3.

Pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

2.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

2.1.

Trumpalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

2.2.

Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.

Paskolos (suteiktos įrašomos skiltyse „Turto balansinė vertė“, gautos – skiltyse „Įsipareigojimų balansinė vertė“)

 

 

 

 

3.1.

Trumpalaikės paskolos

 

 

 

 

3.2.

Ilgalaikės paskolos

 

 

 

 

4.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

X

X

4.1.

Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių

 

 

X

X

4.2.

Viešųjų įstaigų

 

 

X

X

5.

Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)

 

 

 

 

5.1.

Prekybos skolos ir avansai (skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu (pirkimu)

 

 

 

 

5.2.

Mokesčiai

 

 

 

 

5.3.

Socialinis draudimas

 

 

 

 

5.4.

Palūkanos už paskolas

 

 

 

 

5.5.

Palūkanos ir už vertybinius popierius

 

 

 

 

5.6.

Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)

 

 

 

 

6.

Finansinis turtas ir įsipareigojimai, iš viso (1–5 eilučių suma)

 

 

 

 

 

 

________________________             _____________

________________________

  (Ūkio subjekto vadovas)                                  (parašas)

                            (vardas ir pavardė)

 

 

_____________________________________             _____________

________________________

(Ataskaitą užpildžiusio asmens pareigos, tel., el. p.)                             (parašas)

                            (vardas ir pavardė)


 

1.   Turto ataskaitoje turi būti nurodomos visos sumos, įtrauktos į kiekvienos savivaldybės biudžetinės įstaigos ir išteklių fondo atskiros finansų ministro įsakymu nustatytos finansinės būklės ataskaitos skyrius Ilgalaikis turtas“, „Biologinis turtas“, „Trumpalaikis turtas“ ir „Įsipareigojimai“. Finansinės būklės ataskaitos skyriuose „Finansavimo sumos“ ir „Grynasis turtas“ nurodytos sumos turto ataskaitoje nenurodomos. Į turto ataskaitą taip pat įtraukiamos visos sumos, įtrauktos į savivaldybės įmonių balanso eilutes „Turtas, iš vi­so“ ir „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“. Balanso skyriai „Dotacijos, subsidijos“ ir „Nuosavas įmonės kapi­talas“ į šią ataskaitą neįtraukiami. Į turto ataskaitą turi būti įtrauktas savivaldybės turto valdytojų pagal turto patikėjimo ir panaudos sutartis kitiems juridiniams asmenims perduotas savivaldybės turtas. Į turto ataskaitą neįtraukiami savivaldybės biudžetinių įstaigų, išteklių fondų ir savivaldybės įmonių tarpusavio įsipareigojimai. Prie savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto savivaldybių administracijos priskiria tik tą turtą, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei.

2.   Turtas ir įsipareigojimai turto ataskaitoje rodomi balansine verte. Balansinė vertė yra suma, kuria turtas ir įsipareigojimai rodomi finansinės būklės ataskaitoje ir balanse.

3.   Turto ataskaitos straipsnių paaiškinimas:

3.1.  Skyriuje „I. Nefinansinis turtas“:

3.1.1.  „Gyvenamieji pastatai (būstas)“ (1.2 eilutė) – pastatai, kurių pusė arba daugiau naudingojo ploto naudojama žmonėms apgyvendinti. Jeigu žmonėms apgyvendinti naudojama mažiau nei pusė naudingojo ploto, pastatas priskiriamas prie negyvenamųjų pastatų. Bendrabučių pastatai, įskaitant senyvo amžiaus žmonių, studentų, vaikų ir kitų socialinių grupių buveines, priskiriami prie gyvenamųjų pastatų.

3.1.2.  „Negyvenamieji pastatai“ (1.3 eilutė) – gamybiniai, administraciniai, švietimo įstaigų, sveikatos apsaugos, kultūros ir sporto įstaigų (muziejų, bibliotekų, viešųjų pramoginių renginių, archyvų pastatai, sporto salės) ir kitoms komercinėms ir nekomercinėms reikmėms skirti pastatai.

3.1.3.  „Kiti pastatai“ (1.3.6 eilutė) – viešbučiai ir kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, prekybos, transporto ir ryšių pastatai, garažai, šiltnamiai, katilinės, kiti ūkiniai pastatai, kalėjimai, viešieji tualetai, autobusų stotelės, kapinių pastatai ir kita.

3.1.4.  „Hidrotechniniai statiniai“ (1.4.1 eilutė) – užtvankos, kanalai, vandens nuleistuvai, krantų stiprinimo ir krantų ap­saugos įrenginiai, drėkinimo sistemos, drenažo, prieplaukų įrenginiai ir panašiai.

3.1.5.  „Automobilių keliai“ (1.4.4 eilutė). Kartu nurodoma ir prie jų esančių priklausinių (šaligatvių, apšvietimo ir eismo reguliavimo įrenginių, želdinių ir kitų) vertė.

3.1.6.  „Kiti keliai“ (1.4.5 eilutė) – skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai, kietos dangos stovėjimo aikštės, privažiuojamieji keliai, požeminės pėsčiųjų perėjos, pėsčiųjų takai, dviračių takai, prie jų esantys priklausiniai (apšvietimo ir eismo reguliavimo įrenginiai, želdiniai) ir kita.

3.1.7.  „Sporto ir poilsio statiniai“ (1.4.6 eilutė) – atvirosios sporto aikštelės, atrakcionų ir laisvalaikio leidimo parkai ir kiti atvirieji įrenginiai, viešieji sodai ir parkai, zoologijos ir botanikos sodai, paplūdimių įranga ir įranga, paprastai naudojama vandens sporto šakose.

3.1.8.  „Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos“ (1.4.7 eilutė) – naftos produktų, dujų, cheminių ar kitokių produktų vamzdynai, siurbimo stotys, vandentiekiai, karšto vandens, garo ir suslėgto oro vamzdynai, šuliniai, fontanai ir hidrantai, vandens bokštai, kanalizacijos tinklai ir įrenginiai, nuotekų tvarkymo įrenginiai, ryšių linijos, radijo ir televizijos ar kabeliniai tinklai, radijo ryšių retransliavimo bokštai ir infrastruktūra, elektros energijos perdavimo linijos ir pagalbiniai įrenginiai.

3.1.9.  „Kiti statiniai“ (1.4.8 eilutė) – kompleksiniai pramonės centrų statiniai, sąvartynų, karjerų eksploatavimo, karinės inžinerijos statiniai (fortai, betoninės slėptuvės, bunkeriai, poligonai) ir kita.

3.1.10.  „Šilumos mašinos ir įrenginiai“ (1.6.1 eilutė) – katilinių įrenginiai, garo katilai su pagalbine katilinės įranga.

3.1.11.   „Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai“ (1.6.2 eilutė) – turbinų įrenginiai, elektros varikliai, dyzeliniai generatoriai, elek­tros agregatai ir kilnojamosios elektros stotys, vidaus degimo varikliai, atominės elektrinės jėgos įrenginiai, traktoriai, akumuliatoriai ir kita.

3.1.12.   „Darbo mašinos ir įrenginiai“ (1.6.3) – metalo pjovimo, kalvystės, presavimo įranga, siurbliai, liejinių gamy­bos, kompresorinės, dujų valymo, ventiliacinės, pakėlimo ir transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo, žemės ir karjero darbų, hidromechaninės mašinos ir įrenginiai, įvairios pramonės, transporto, laivyno, ryšių, že­mės ūkio, prekybos, viešojo maitinimo technologijos mašinos ir įrenginiai.

3.1.13.   „Kitos mašinos ir įrenginiai“ (1.6.4 eilutė) – komunalinio ūkio mašinos ir įrenginiai, sporto įrenginiai, specialieji teatrų įrenginiai ir kita.

3.1.14.   „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ (1.11 eilutė) – turtas, nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių (pavyzdžiui, bibliotekų fondai, scenos meno priemonės, vertybės, nepriskirtos prie kilnojamųjų kultūros vertybių).

3.1.15.   Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigytas turtas rodomas 1 ir 3 eilutėse prie atitinkamo turto.

3.2.   Skyriuje „II. Finansinis turtas ir įsipareigojimai“:

3.2.1.  „Ne nuosavybės vertybiniai popieriai“ (2 eilutė) – skolos vertybiniai popieriai, obligacijos, vekseliai, kurie įgyjami pajamoms uždirbti.

3.2.2.  „Paskolos“ (3 eilutė) – trumpalaikės ir ilgalaikės gautos ir suteiktos paskolos, įskaitant įsipareigojimus pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

3.2.3.  „Prekybos skolos ir avansai“ (5.1 eilutė) – skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu ar pirkimu. Prekybos skolos atsiranda nesumokėjus tiekėjams už įsigytas medžiagas, žaliavas, komplektuojamuosius gaminius, perparduoti skirtas prekes, paslaugas (pavyzdžiui, už komunalines paslaugas, remontą, nuomą ir panašiai).

3.2.4.  „Palūkanos už paskolas“ (5.4 eilutė). Palūkanos už praėjusius laikotarpius nurodomos 3–6 skiltyse.

3.2.5.  „Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)“ (5.6 eilutė). 3–4 skiltyse nurodomos gautinos už prarastą turtą sumos, atsakingų asmenų grąžintinos sumos ir kitas finansinis turtas, nenurodytas kitose eilutėse. 5–6 skiltyse nurodomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos darbuotojams mokėtinos sumos, socialinės išmokos ir kiti įsipareigojimai, nenurodyti kitose eilutėse.

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią