Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-915 2019-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-31 ĮSAKYMO NR. DV-942 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-31 ĮSAKYMO NR. DV-942 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr.  DV-915

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Pasitarimo dėl vienkartinių plastikinių indų nenaudojimo renginių metu 2019-10-31 protokolą Nr. KPPt-451,

p a k e i č i u Renginių organizavimo Alytaus mieste taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. DV-942 „Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo:

1.      Pakeičiu 8.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3.1. teritorijos apsaugą. Užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, vartojami narkotikai, kitos psichotropinės medžiagos;“

2.      Pakeičiu 8.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3.6. teritorijos sutvarkymą po renginio. Užtikrinti, kad renginio metu nebūtų naudojami vienkartiniai plastikiniai indai, o susidariusios pakuočių ir maisto atliekos būtų rūšiuojamos ir surenkamos atskirai pastatant konteinerius ar taikant kitokias jų surinkimo priemones;“

3.      Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Vienkartinės licencijos ir leidimai prekiauti viešosiose vietose renginių metu išduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriuje (toliau – Turto valdymo ir verslo skyrius), Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijai priėmus teigiamą sprendimą ir renginio organizatoriui turint leidimą organizuoti renginį.“

4.      Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Turto valdymo ir verslo skyriuje vienkartinės licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais išduodamos laikantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytos mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo išdavimo tvarkos.

5.      Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Renginio organizatoriai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki renginio pateikia Turto valdymo ir verslo skyriui nustatytos formos prašymą.“

6.      Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Nesant komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo, komisija, esant kvorumui, iš savo narių išsirenka posėdžio pirmininką.“

7.      Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja savivaldybės administracijos atsakingi skyriai ir atsakingi pareigūnai (policijos komisariato, priešgaisrinės tarnybos pareigūnai ir kt. atsakingų įstaigų, tarnybų darbuotojai). Organizatoriai privalo užtikrinti tikrinančių pareigūnų patekimą į renginio teritoriją (tikrintojai pateikia tarnybinį pažymėjimą).“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią