Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-399 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-08 Nr. TŽ-399

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  atsižvelgdama į Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokyklos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą, Neringos Babijonienės, Alytaus Vidzgirio progimnazijos pavaduotojos ugdymui, 2019-10-24 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punktą.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019-12-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-08

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas, atsižvelgus į Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokyklos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą dėl pavedimo nuo 2019-12-02 Neringai Babijonienei, Alytaus Vidzgirio progimnazijos pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką iš šios įstaigos lėšų. Taip pat atsižvelgta į Neringos Babijonienės, Alytaus Vidzgirio progimnazijos pavaduotojos ugdymui, 2019-10-24 sutikimą.

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                                               Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią