Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-395 2019-11-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-07 Nr. TŽ-395

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

2019-11-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ 2019-09-03  investicijų sutarties Nr. SRN-69 8.2. papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Koslita“ 2019-10-25 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ 2019-09-03 investicijų sutartį Nr. SRN-69 abipusiu šalių sutarimu.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą dėl sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-07

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ 2019-09-03  investicijų sutarties Nr. SRN-69 8.2 papunkčiu, teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl 2019-09-03 investicijų sutarties Nr. SRN-69 nutraukimo, nes 2019-10-25 iš investuotojo „Koslita“ buvo gautas prašymas abipusiu šalių susitarimu nutraukti 2019-09-03 investicijų Nr. SRN-69 sutartį ir atsisakyti žemės sklypo adresu Fortų g. 2 nuomos.

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią