Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-339 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-339

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu ir 35.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 11/17166:

1.1. pastato unikalus Nr. 1197-9000-3042, pažymėtas 4D2b, pastato inventorinis Nr. 212400102, patalpos pažymėtos plane: rūsyje R-1 (341,12 kv. m), pirmame aukšte nuo 1-3 iki 1-15 (173,93 kv. m), antrame aukšte nuo 2-1 iki 2-14 (326,01 kv. m), bendras plotas 841,06 kv. m;

1.2. pastato unikalus Nr. 1197-9000-3018, pažymėtas 1D2/b, pastato inventorinis
Nr. 212400103, patalpos pažymėtos plane: rūsyje nuo R-1 iki R-18 (570,08 kv. m), pirmame aukšte nuo 1-1 iki 1-48 (538,67 kv. m), bendras plotas 1 108,75 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. patalpų paskirtis – gydymo;

2.2. veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį;

2.3. nuomos terminas – 10 metų;

2.4. pradinis nuompinigių dydis:

2.4.1. už patalpas, nurodytas 1.1 papunktyje  – 1,28 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4.1. už patalpas, nurodytas 1.2 papunktyje  – 1,22 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią