Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-388 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-05 Nr. TŽ-388

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2015 m. kovo 2 d. investicijų sutarties Nr. SRN-3(57.5) 4.2 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „GLASS LT“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos 1 448,00 eurų mokesčio už nuomojamą 2,2266 ha žemės sklypą Naujojoje g. 136D, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-05

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas rengiamas siekiant įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2015 m. kovo 2 d. investicijų sutarties Nr. SRN-3(57.5) nuostatas. Atsižvelgdama į investicijų sutarties 4.2 papunktį, kadangi investuotojo 2017-09-11 pranešime informuojama padarytų investicijų suma statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti siekia 4,1 mln. Eur, taip pat vykdžius stebėseną adresu Naujojoje g. 136D ir pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis matyti šimto procentų baigtumas, jis įvykdytas 2017 metais. Atsižvelgdama į tai savivaldybė įsipareigoja atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „GLASS LT“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos 1 448,00 eurų mokesčio už nuomojamą 2,2266 ha žemės sklypą Naujojoje g. 136D, Alytuje. Ši pagalba neprieštaraus de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams.

Priėmusi sprendimo projektą savivaldybė įvykdytų investicijų sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir prisidėtų prie prioritetinio miesto plėtros tikslo gerinti verslo sąlygas Alytuje.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią