Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-12 2019-06-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. birželio 17 d. Nr. TP-12

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-06-17

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 17.00 val.

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Vytautas Jastremskas, Andrius Jučas, Jurgis Krasnickas, Valius Micevičius (nuo 14 val.).

Nedalyvavo: Saulius Bitinas, Danutė Remeikienė.

 

 DARBOTVARKĖ:

 

1. Protokolinis klausimas (Išvažiuojamasis posėdis). Dėl Domantonių g. gyventojo M. B. prašymo leisti nusipirkti laisvą valstybinę žemę, besiribojančią su jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu.

2. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės L. M. prašymo nustatyti atraminės sienelės, esančios valstybinės žemės sklype, servitutą.

3. Protokolinis klausimas. Dėl Pabalių g., Alytuje gyventojų pateiktos pretenzijos.

4. TŽ-216 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo.

5. TŽ-224 Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

6. TŽ-233 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje perdavimo panaudos pagrindais.

7. TŽ-234 Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5) pakeitimo.

8. TŽ-235 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

9. TŽ-236 Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje panaudos sutarčių pratęsimo.

10. TŽ-237 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

11. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

12. TŽ-218 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

13. TŽ-219 Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

14. TŽ-220 Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

15. TŽ-221 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

16. TŽ-222 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo.

17. TŽ-223 Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

18. TŽ-214 Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.

19. TŽ-215 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

20. TŽ-231 Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

21. TŽ-226 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-138 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusio galios.

22. TŽ-228 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus.

23. TŽ-227 Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus.

24. TŽ-225 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

25. TŽ-229 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

26. TŽ-238 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

27. TŽ-230 Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

28. TŽ-239 Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo.

 

Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė, informavo komiteto narius, kad 2019 m. birželio 3 d. gautas Alytaus miesto savivaldybės mero siūlymas Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininku paskirti Saulių Bitiną, o komiteto pirmininko pavaduotoju – Sigitą Leonavičių.

Komiteto nariai balsavo už pateiktą siūlymą Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininku paskirti Saulių Bitiną.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininku paskirti Saulių Bitiną.

Komiteto nariai balsavo už pateiktą siūlymą Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotoju paskirti Sigitą Leonavičių.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto komiteto pirmininko pavaduotoju paskirti Sigitą Leonavičių.

 

UAB „Glass Market“ direktorius Ž. Treigys kreipėsi į komiteto narius, prašydamas leisti pristatyti klausimą dėl Signatarų gatvės pavadinimo panaikinimo ir 50 darbo vietų išsaugojimo Jazminų gatvės turguje ir leisti dalyvauti UAB „Glass Market“ prekybos paviljono prekiautojų atstovams.

Komiteto nariai tarėsi ir vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Glass Market“ direktoriaus Ž. Treigio minėtas klausimas nebus svarstomas komiteto posėdyje, nes ši situacija buvo išsamiai išnagrinėta 2019-06-10 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje dalyvaujant ir Ž. Treigiui bei prekybos paviljono prekiautojų atstovams.

 

1. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas (Išvažiuojamasis posėdis). Dėl Domantonių g. gyventojo M. B. prašymo leisti nusipirkti laisvą valstybinę žemę, besiribojančią su jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu.

Komiteto nariai vyko į Domantonių g. Alytuje ir apžiūrėjo kaip atrodo valstybinės žemės sklypas, kuris įsiterpia tarp Domantonių gatvės sklypo ir Domantonių g. gyventojui M. B. nuosavybės teise priklausančio sklypo. Komiteto nariai įvertino, kad įsiterpęs žemės sklypas yra 0,7 m pločio vienoje pusėje ir 4,1 m pločio kitoje pusėje.

Domantonių g. gyventojas M. B. nurodė, kad jeigu gautų leidimą išsipirkti minėtą žemės sklypą, tuomet galėtų tverti tvorą ne įstrižai, o lygiagrečiai Domantonių gatvei.

Komiteto nariai analizavo susiklosčiusią situaciją, diskutavo, pritarė, kad minėtas žemės sklypas, kurį Domantonių gatvės gyventojas siekia išsipirkti, tikrai niekada nebus panaudotas jokiems visuomenės poreikiams ir tikslinga būtų Domantonių gatvės sklypą išregistruoti iš VĮ Registrų centro ir rengti naują gatvės sklypo projektą, atsižvelgiant į gatvės gyventojų poreikius.

Komiteto nariai nutarė, kad pirmiausia reikėtų organizuoti Domantonių gatvės gyventojų apklausą, siekiant nustatyti kiek jų norėtų išsipirkti valstybinės žemės sklypus, besiribojančius su jiems nuosavybės teise priklausančiais sklypais ir tuomet spręsti klausimą dėl Domantonių gatvės išregistravimo iš Registrų centro bei naujo šios gatvės sklypo projekto rengimo.

Posėdyje dalyvaujanti Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, atkreipė komiteto narių dėmesį, kad Domantonių gatvės sklypas tiesiogiai ribojasi su gyventojams nuosavybės teise priklausančiais sklypais ir jokių laisvų valstybinės žemės sklypų nelieka. V. Bartusevičienė taip pat pažymėjo, kad jeigu būtų nuspręsta Domantonių gatvę reikėtų išregistruoti iš VĮ Registrų centro ir rengti naują gatvės sklypo projektą, tai savivaldybei kainuotų ne mažiau kaip 1000 Eur.

NUSPRĘSTA. Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad įpareigotų atsakingus specialistus organizuoti Domantonių gatvės gyventojų apklausą, siekiant nustatyti kiek jų norėtų išsipirkti valstybinės žemės sklypus, besiribojančius su jiems nuosavybės teise priklausančiais sklypais ir apie apklausos rezultatus informuoti Aplinkos ir plėtros komitetą.

2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės L. M. prašymo nustatyti atraminės sienelės, esančios valstybinės žemės sklype, servitutą.

UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorė L. M. kreipėsi į komiteto narius, prašydama leisti pristatyti šį klausimą komiteto posėdyje.

Komiteto nariai neprieštaravo, kad klausimas būtų svarstomas komiteto posėdyje ir paprašė UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės pakomentuoti iškilusią problemą.

UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorė L. M. pažymėjo, kad nuosavybės teise valdo pastatą, esantį Vilniaus g. 6, Alytuje, šalia kurio įrengta atraminė sienelė apie 40 kv. m įsiterpia į valstybinės žemės sklypą. Minėtas valstybinės žemės sklypas yra dar tik formuojamas, neįregistruotas VĮ Registrų centre ir Alytaus miesto savivaldybė jį valdo patikėjimo teise. L. M. akcentavo, kad 2014 m. įmonė sutiko, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija, įmonei nuosavybės teise priklausančiame sklype įrengtų šaligatvį visuomenės poreikiams, tačiau negalėjo tiksliai pasakyti kiek kv. m pietinėje sklypo dalyje  tas šaligatvis užima. L. M. nurodė, kad UAB „Verslo aplinka visiems“ raštu kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, prašydama nustatyti atraminės sienelės servitutą, kad galėtų ja naudotis įmonėms reikmėms, tačiau iš savivaldybės administracijos gavo neigiamą atsakymą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo ir nusprendė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad pateiktų atsakymą į klausimą kodėl nebuvo leista  nustatyti atraminės sienelės servitutą.

NUSPRĘSTA. Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad pateiktų atsakymą Aplinkos ir plėtros komitetui, kodėl nebuvo leista nustatyti atraminės sienelės, esančios šalia pastato Vilniaus g. 6, Alytuje, servitutą.

3. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Pabalių g., Alytuje gyventojų pateiktos pretenzijos.

Pranešėjas Pabalių g. gyventojas R. D. nurodė, kad pagrindinė problema, su kuria susiduria Pabalių gatvės gyventojai, tai prie UAB „SANITEX“ naujojo prekybos centro PROMO sunkiasvorio transporto judėjimo ir manevravimo prie rampų po gyventojų langais sukeliamas triukšmas. R. D. pažymėjo, kad gyventojai kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją prašydami užtikrinti viešąją tvarką, tačiau sulaukė atsakymo, kad viešosios tvarkos kontrolę vykdo pats UAB „SANITEX“. Gyventojams reikalaujant, buvo surengti keli Saugaus eismo komisijos posėdžiai, kurių metu buvo nuspręsta apriboti sunkiasvorio transporto judėjimą nakties metu, sustatyti atitinkami kelio ženklai, tačiau tiek pavojingas manevravimas, tiek triukšmas prie gyvenamųjų namų tęsiasi iki šiol. R. D. taip pat nurodė, kad dar vienas gyventojų poilsį trikdantis triukšmo šaltinis – šalia esančio prekybos centro RIMI automobilių stovėjimo aikštelėje nakties metu automobiliuose laiką leidžiantys jaunuoliai, garsiai klausantys muziką.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, svarstė įvairias triukšmo lygio mažinimo galimybes. Komiteto narys V. Jastremskas nurodė, kad jam einant savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, buvo organizuoti susitikimai su UAB „SANITEX“ vadovais, kurių metu nuspręsta ant prekybos centro stogo įrengti triukšmą nukreipiančius reflektorius. Komiteto narys V. Micevičius pasiūlė iki 5 tonų apriboti krovininių automobilių svorį.

Posėdyje taip pat dalyvavo Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) ir Rasa Ogulevičienė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Komiteto nariai nusprendė kreiptis į administracijos direktorių, kad jis įpareigotų atsakingus specialistus dar kartą susitikti su UAB „SANITEX“ bei RIMI prekybos centro vadovais ir apsvarstyti įvairias triukšmo prevencijos priemones – krovininių automobilių svorio ribojimą, judėjimo apribojimus įvairiu paros metu, triukšmo slopinimą.

NUSPRĘSTA. Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad jis įpareigotų atsakingus specialistus dar kartą susitikti su UAB „SANITEX“ bei RIMI prekybos centro vadovais, apsvarstyti įvairias triukšmo prevencijos priemones ir apie priimtą sprendimą informuoti Aplinkos ir plėtros komitetą.

4. SVARSTYTA. TŽ-216 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti individualios veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas, taikomas Alytaus miesto gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais. A. Juonienė nurodė, kad įsigaliojus naujiems Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams, savivaldybės turi teisę spręsti pačios dėl fiksuoto pajamų mokesčio nustatymo neribojant veiklos teritorijos. A. Juonienė pažymėjo, kad turto valdymo ir verslo skyrius atliko paskutinių trejų metų verslo liudijimų įsigijimo analizę, tačiau nuo 2017 metų verslo liudijimų turėtojai buvo papildomai apmokestinti „Sodros“, todėl net ir sumažinus savivaldybei verslo liudijimų kainas, tokio efekto, kaip tikėtasi, nebuvo gauta, o verslo liudijimų turėtojų sumažėjo ir surinktų mokesčių už verslo liudijimus taip pat sumažėjo. Atsižvelgiant į tai ir siekiant skatinti labiausiai pažeidžiamų miesto gyventojų grupių verslumą siūloma verslo liudijimų kainų nekeisti, jas palikti tokias pat kaip ir 2019 metais.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius pasiūlė, kad ateityje individualios veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas svarstytų Verslo taryba.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-224 Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. A. Juonienė nurodė, kad turtas perduodamas VšĮ ,,Alytaus infrastruktūra“, Alytaus Likiškėlių progimnazijai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui bei VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui pagal pridedamus sąrašus.

Komiteto nariai analizavo pateiktus perduodamo turto sąrašus, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-233 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti 5 metams nuo 2019 m. birželio 17 d. VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stočiai įstatuose apibrėžtoms funkcijoms vykdyti 791,86 kv. m ploto patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. A. Juonienė akcentavo, kad 2019-05-07 gautas VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties raštas, kuriame ji prašo pagal panaudos sutartį maksimaliam laikotarpiui perduoti neatlygintinai valdyti ir naudotis negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone reikėtų nenuomoti patalpų, o šalia ligoninės pastatyti miesto polikliniką, nes pastarosios renovacijai bus išleista tiek lėšų, kad už jas tikrai galima pastatyti naują pastatą ir jį įrengti.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (Česlovas Daugėla).

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-234 Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5) pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties pakeitimo. A. Juonienė nurodė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į gautą UAB „Saukesta“ prašymą ir į tai, kad nuomos teise valdomas 1,8613 ha žemės sklypas, Fortų g. 12, Alytuje, pagal detalųjį planą buvo padalintas į du sklypus: 1,2294 ha žemės sklypą, Fortų g. 12, Alytuje, ir 0,6319 ha žemės sklypą, Sidabrio g. 16, Alytuje. A. Juonienė akcentavo, kad pakeitus žemės sklypų adresus, reikalinga patikslinti investicijų sutartyje nurodyto žemės sklypo adresą ir jo dydį ir nurodė, kad 2019-04-04 vykusio Ekonominės plėtros komisijos posėdžio metu buvo pritarta investicijų sutarties keitimui, patikslinant nuomojamo žemės sklypo adresą. A. Juonienė atkreipė komiteto narių dėmesį, kad papildomai į investicijų sutartį įrašomas punktas, kad investuotojas įsipareigoja per 6 mėnesius po žemės sklypo įkeitimo bankui pabaigos grąžinti 0,6319 ha žemės sklypą adresu Sidabrio g. 16 Alytaus miesto savivaldybei. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. TŽ-235 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimą Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ su visais pakeitimais ir papildymais. A. Juonienė nurodė, kad 2019-05-21 gautas UAB „Sofa Brands“ raštas, kuriame teigiama, kad įmonės UAB „Sofa Brands“ valdyba priėmė sprendimą sustabdyti naujos gamyklos adresu Fortų g. 3, Alytuje, projektą ir nepirkti turto, esančio žemės sklype, Fortų g. 3, Alytuje. Kaip numatyta Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ 2019-03-13 investicijų sutarties 8.1 papunktyje: „Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visos šalys“, o kadangi turto, esančio žemės sklype Fortų g. 3, Alytuje, įsigijimo dokumentai nebus pasirašomi, 2019-03-13 pasirašyta Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ investicijų sutartis neįsigalios ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimas Nr. T-16 tampa neaktualus.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-236 Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje panaudos sutarčių pratęsimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pratęsti nuo 2019-08-17 iki 2020-08-16 negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, panaudos sutartis su asociacijomis – Alytaus šokių studija „Alemana“, „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubu, Alytaus tradicinio aikido klubu ir visuomeninės organizacija MMA. A. Juonienė nurodė, kad minėtos organizacijos prašė pratęsti panaudos sutartis 5 metų laikotarpiui, tačiau  Alytaus miesto savivaldybės administracija raštu kreipėsi į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro administraciją dėl informacijos, ar prašomos patalpos nėra reikalingos įstaigos veiklai vykdyti. A. Juonienė pažymėjo, kad 2019-06-11 gautas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atsakymas, kad panaudos sutartys galėtų būti pratęstos 1-iems metams, nes vėliau centras tose patalpose ketina vykdyti įstaigos veiklą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Komiteto narys V. Jastremskas pasiūlė rengti sprendimo projekto alternatyvą, kad minėtoms patalpoms būtų organizuotas viešasis konkursas ir 1-iems metams sudarytos nuomos sutartys.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projekto alternatyvą. Komiteto narys Č. Daugėla balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projekto alternatyvai, kad negyvenamosios patalpos Naujojoje g. 52, Alytuje būtų išnuomotos viešojo konkurso būdu 1-iems metams.

10. SVARSTYTA. TŽ-237 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Jūratė Grinienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą. J. Grinienė nurodė, kad esminiai pasikeitimai yra tie, kad seniūnaičių kadencija trunka 4 metus (buvo 3), rinkimai privalo būti organizuojami per 6 mėn. nuo tos dienos, kai į pirmą posėdį susirenka naujai išrinkta savivaldybės taryba, o taip pat įteisinama galimybė rinkimus organizuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Komiteto nariai analizavo tvarkos aprašo pakeitimus, diskutavo, domėjosi, kaip bus organizuojami rinkimai elektroninių ryšių priemonėmis.

J. Grinienė nurodė, kad šiame apraše yra tik įtvirtinta tokia galimybė, o balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis procedūros nedetalizuotos.

Komiteto nariai A. Jučas ir J. Krasnickas siūlė atidėti šio sprendimo projekto svarstymą, kol bus detalizuotos balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis procedūros arba parengta atskira balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą atidėti sprendimo projekto svarstymą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Atidėti sprendimo projekto svarstymą, kol bus detalizuotos balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis procedūros arba parengta atskira balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka.

11. SVARSTYTA. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjos N. Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jolanta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą. N. Rinkevičiūtė pažymėjo,

kad savivaldybės biudžetas keičiamas pagal švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, turto valdymo ir plėtros programų koordinatorių prašymus. N. Rinkevičiūtė pabrėžė, kad lėšos bus perskirstomos tik tarp programų priemonių, o ne tarp programų. N. Rinkevičiūtė pristatė biudžeto tikslinimo motyvus ir priežastis, pakomentavo biudžeto tikslinimų lentelę ir nurodė, kad perskirstant lėšas 50 tūkst. Eur planuojama skirti sporto klubų finansavimui, o 83 tūkst. Eur – savivaldybės pasitarimų salės (201 kab.) remontui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Komiteto narys Č. Daugėla pabrėžė, kad per didelė suma skiriama pasitarimų salės remontui. Komiteto nariai pageidavo, kad būtų organizuotas Jungtinis komitetų posėdis, kurio metu pasitarimų salės renovacijos projekto rengėjai pristatytų parengtą projektą ir pateiktų išlaidų sąmatas, kad būtų galima įvertinti, ar 83 tūkst. Eur tikrai reikės remonto darbams atlikti ir baldams.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui, išskyrus 83 tūkst. Eur skyrimą pasitarimų salės (201 kab.) remontui.

12. SVARSTYTA. TŽ-218 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja N. Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-5 priedus. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad vadovaujantis priimtais norminiais teisės aktais ir programų koordinatorių pateiktais prašymais Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 m. asignavimai mažinami 10,2 tūkst. Eur  ir sudaro 75 974,1 tūkst. Eur.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (Česlovas Daugėla).

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-219 Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

Pranešėja Irena Vieraitienė, Vidaus ūkio skyriaus specialistė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija nuomotųsi lengvąjį tarnybinį automobilį pagal veiklos nuomos sutartį, brangesnį kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio). I. Vieraitienė nurodė, kad vadovaujantis teisės aktais, brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį galima tik leidus savivaldybės tarybai.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo ir pasiūlė parengti sprendimo projekto alternatyvą, kad lengvasis 8 vietų automobilis, ne brangesnis kaip 40 tūkst. Eur (su mokesčiais), būtų įsigytas ne nuomos, o išperkamosios nuomos būdu.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projekto alternatyvą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projekto alternatyvai, kad lengvasis 8 vietų automobilis, ne brangesnis kaip 40 tūkst. Eur (su mokesčiais) būtų įsigytas ne nuomos, o išperkamosios nuomos būdu.

14. SVARSTYTA. TŽ-220 Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėjai Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja, Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektams ir pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas. I. Pankienė nurodė, kad prašoma pritarimo Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projektui, Miklusėnų g. automobilių stovėjimo vietų  įrengimo projektui ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto  projektui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, svarstė ar tikrai verta įrengti Jazminų ir Volungės g. žiedinę sankryžą, nes ji gali būti maža ir nepatogi ir siūlė inicijuoti viešą diskusiją dėl šios sankryžos įrengimo. Komiteto narys Č. Daugėla taip pat siūlė suformuoti naujos sudėties Saugaus eismo komisiją, būtinai įtraukiant tarybos narius.

Komiteto nariai nusprendė atidėti sprendimo projekto 1.1., 1.2., 2.1. ir 2.2. punktų svarstymą, kol bus suformuota naujos sudėties Saugaus eismo komisija ir organizuota vieša diskusija dėl Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą atidėti sprendimo projekto 1.1., 1.2., 2.1. ir 2.2. punktų svarstymą, kol bus suformuota naujos sudėties Saugaus eismo komisija ir organizuota vieša diskusija dėl Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Atidėti sprendimo projekto 1.1., 1.2., 2.1. ir 2.2. punktų svarstymą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projekto 1.3. ir 2.3. punktus.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projekto 1.3. ir 2.3. punktus.

NUTARTA: Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad būtų sudaryta naujos sudėties Saugaus eismo komisija, į sudėtį būtinai įtraukiant tarybos narius.

15. SVARSTYTA. TŽ-221 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja, Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisykles. S. Stumbras pakomentavo svarbiausius pakeitimus: savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu fiziniai ar juridiniai asmenys skiria 30 proc. objekto vertės, kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys. S. Stumbras pažymėjo, kad darbų eilės sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą. Šiems projektams teikiamas prioritetas kitų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių, infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, siūlė apsvarstyti galimybę įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Kauno gatvėje.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-222 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Giedrė Lazarevičė, savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašą. G. Lazarevičė nurodė, kad šiuo tvarkos aprašu siekiama reglamentuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis, užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų ir rekomendacijų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje. G. Lazarevičė nurodė, kad įsigaliojus tvarkos aprašui, tarybos nariai turės pasirašyti pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. TŽ-223 Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti į centro tarybą steigėjo atstovę – mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę. D. Jezukevičienė nurodė, kad atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus 2019-05-31 raštą ir vadovaudamasi teisės aktais Alytaus miesto savivaldybės taryba turi deleguoti 1 narį į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys J. Krasnickas sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. TŽ-214 Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.

Pranešėja Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – paskirti į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą Vilmą Krušnienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę ir Vytautą Špucį, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės atstovą. I. Maskeliūnienė nurodė, kad VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis yra Alytaus mieste, todėl Alytaus miesto savivaldybės taryba turi paskirti vieną tarybos narį ir vieną visuomenės atstovą, o į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (Česlovas Daugėla).

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. TŽ-215 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. V. Bartusevičienė nurodė, kad planuojami perimti naudotis valstybinės žemės sklypai reikalingi savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui, saugaus eismo organizavimui, socialinių paslaugų planavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai bei detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. TŽ-231 Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Laima Kairienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles. V. Valūnas nurodė, kad atsižvelgiant į tėvelių skundus dėl mokesčio už lopšelį-darželį lengvatos netaikymo tėvų atostogų metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, dėl mokesčio lengvatos netaikymo dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką ir dėl šeimyninių ar kitų aplinkybių nevedant vaiko į ugdymo įstaigą ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį, pakeičiamas taisyklių 7 punktas, kuriame numatoma galimybė taikyti lengvatas pirmiau išvardytiems atvejams. V. Valūnas akcentavo, kad  taisyklių 1 punktas papildomas 1.7. papunkčiu dėl mokesčio lengvatos taikymo žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra žemesnė nei -20 °C.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pasiūlė papildyti sprendimo projektą punktu, kad vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje aukštesnė nei +28 °C, vaikų galima nevesti ir už tas dienas nereikės mokėti. A. Jučas siūlė proporcingai mažinti avansinį mokestį už vaiko maitinimą, kai tėvų prašymu atsisakoma pusryčių arba vakarienės.

V. Valūnas nurodė, kad išbraukus sprendimo projekte sakinį „Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais netaikomos pagal šių taisyklių 5 punktą“, A. Jučo pasiūlyta lengvata liktų galioti.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su pateiktais pasiūlymais.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui su pateiktais pasiūlymais:

1. Mokesčio lengvata taikoma vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje aukštesnė nei +28 °C.

2. Išbraukti sprendimo projekte sakinį „Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais netaikomos pagal šių taisyklių 5 punktą“.

21. SVARSTYTA. TŽ-226 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-138 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusio galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios aukščiau minimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą. V. Valūnas nurodė, kad minėtas sprendimas netenka prasmės, nes visas minėto sprendimo turinys patenka į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimą Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. TŽ-228 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti su Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorės Gitos Vitkauskienės 2019-05-30 siūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. V. Valūnas nurodė, kad teisės aktai leidžia, kad lopšelio-darželio direktorei atleidimo iš pareigų dieną būtų išmokėtas jai priklausantis darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir akcentavo, kad direktorės vadovavimo lopšeliui-darželiui darbo stažas 29 m.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. TŽ-227 Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti su Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorės Aldonos Marijonos Karalevičienės 2019-05-21 siūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. V. Valūnas nurodė, kad teisės aktai leidžia, kad lopšelio-darželio direktorei atleidimo iš pareigų dieną būtų išmokėtas jai priklausantis darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir akcentavo, kad direktorės vadovavimo lopšeliui-darželiui darbo stažas 22 m.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. TŽ-225 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

Pranešėja Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektui „Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“. A. Jakunskienė pakomentavo projekto veiklos rūšis Alytaus mieste, tai A. Matučio muziejaus vidaus ir išorės erdvių pritaikymas edukacinei veiklai pagal parengtą vidaus patalpų pritaikymo edukacinei veiklai projektą: įrengti patalpas su funkcionaliomis, erdvę taupančiomis baldų konstrukcijomis, interaktyviomis grindimis, moderniu apšvietimu (72 300 Eur). Investicijos taip pat skirtos ir A. Matučio muziejaus sodui. A. Jakunskienė pažymėjo, kad Alytaus kraštotyros muziejui tenkanti  projekto vertės dalis 400 000 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 60 000,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000,00 Eur, o projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

25. SVARSTYTA. TŽ-229 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašą. A. Voverienė nurodė, kad pakeitimų prireikė todėl, kad Strateginio planavimo ir finansų skyrius buvo pervadintas į Finansų ir investicijų skyrių.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

26. SVARSTYTA. TŽ-238 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. A. Voverienė nurodė, kad šis sprendimo projektas parengtas dėl pasikeitusios nevyriausybinių organizacijų tarybos narių sudėties.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

27. SVARSTYTA. TŽ-230 Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

Pranešėja Dalia Kavolynienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį. D. Kavolynienė nurodė, kad atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie SADM 2019-05-06 direktoriaus įsakymą, siekiant užtikrinti sprendimų priėmimą sprendžiant jauniems žmonėms aktualius klausimus, rekomenduojama, kad savivaldybės tarybos nariai sudarytų ne mažiau kaip trečdalį visų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių skaičiaus, o siekiant atskirti su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimą ir jų vykdymą bei išvengti interesų konflikto, jaunimo reikalų koordinatorius neturi būti jaunimo reikalų tarybos nariu.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

28. SVARSTYTA. TŽ-239 Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo.

Pranešėjai Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Laima Kairienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. V. Valūnas nurodė, kad 2019-04-29 duomenimis Alytaus miesto lopšeliai-darželiai ir mokyklos-darželiai gavo 433 prašymus dėl vaikų priėmimo į ankstyvojo amžiaus grupes. 81 prašymas buvo nepatenkintas. Paaiškėjus, kad  Alytaus lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ yra galimybė įsteigti papildomą ankstyvojo amžiaus grupę, 15 tėvelių, kurių prašymai priimti vaikus į kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas nebuvo patenkinti, parašė prašymus. V. Valūnas pažymėjo, kad naujos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės įkūrimas  dalinai padės išspręsti vietų trūkumą ankstyvojo amžiaus ugdymo grupėse ir leis teikti tinkamas paslaugas, užtikrintų vaikų saugumą, tenkintų jų ugdymo poreikius.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, siūlė, kad vykdant švietimo įstaigų tinklo pertvarką, iškėlus pradines mokyklas iš buvusių darželių patalpų, jose vėl būtų įkurti vaikų darželiai.

V. Valūnas pakomentavo, kad galima svarstyti galimybę priešmokyklinio ugdymo grupes iš darželių patalpų perkelti į pradines mokyklas, tačiau tai sukeltų papildomą įtampą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Neringa Maldonienė

Į pradžią