Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-503 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-503

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, V. M., V. Š., S. A. K., atstovaujamos A. K., pagal Alytaus m. 2-ojo notaro biuro 2017-07-14 įgaliojimą Nr. 4089, 2019-06-13 prašymą,  

nurodau:

1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo (duomenys neskelbtini) Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-62189;          

2.    duomenis projektui rengti:

2.1.    projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą V. M., V. Š., S. A. K., atstovaujama A. K., pagal Alytaus m. 2-ojo notaro biuro 2017-07-14 įgaliojimą Nr. 4089;

2.2.    formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo kadastro Nr. 1101/0003:1064, plotas – 0,6802 ha;

2.3.    kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

2.4.    projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us) / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

3.    projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

Į pradžią