Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-495 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20  d.

įsakymu Nr. DV-1534

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. birželio 20 d.

įsakymo Nr. DV-495

redakcija)

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

            2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą, užtikrinti jų skyrimo ir mokėjimo įgyvendinimą šeimoms, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, bei užtikrinti laikinosios globos (rūpybos), vaikams likusiems be tėvų globos, organizavimą Alytaus miesto savivaldybėje. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

            3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis –socialinių paslaugų teikimo organizavimas, socialinė parama atskirtį patiriančioms šeimoms bei vaikų laikinosios globos (rūpybos) organizavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

            4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            4.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

            4.2. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams,  Socialinės  paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;

4.3. gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti  informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.4.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, dirbti su automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama“ bei Espis programomis, dokumentų valdymo sistemų linija „Avilys“ (@vilys).

4.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas:

5.1. registruoja skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemų linijoje „Avilys“ (@avilys);

5.2. koordinuoja ir organizuoja paslaugų šeimoms ir jose augantiems vaikams teikimą;

5.3. renka ir apibendrina informaciją apie vaikui ir šeimai Savivaldybėje teikiamą socialinę paramą ir socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, mastą bei finansavimą;

5.4. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, socialinės paramos šeimai ir vaikui klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.5. teikia informaciją savivaldybės Šeimos komisijai, Vaiko gerovės komisijai, bendradarbiauja su socialinių paslaugų įstaigomis, globos centro darbuotojais, globėjais, tarpinstituciniu koordinatoriumi, švietimo įstaigų socialiniais pedagogais socialinių paslaugų šeimai ir vaikui, vaikų laikinosios globos nustatymo klausimais;

5.6. dalyvauja darbo grupių, komisijų ir tarybų darbe;

5.7. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, valstybinio socialinio draudimo fondo ir Užimtumo tarnybos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

5.8. tikrina socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

5.9. registruoja asmenų prašymus skirti socialines paslaugas automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

5.10. registruoja pareiškėjus socialinėms paslaugoms gauti SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina; 

5.11. rengia socialinių paslaugų gavėjų bylas;

5.12. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų klausimais;

5.13. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių  paslaugų klausimais;

5.14. priima asmenų prašymus dėl pagalbos pinigų mokėjimo vaikus globojantiems asmenims (šeimoms), rengia sprendimus dėl išmokos skyrimo, kontroliuoja išmokų skyrimo teisingumą ir trukmę;

5.15. teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo;

5.16. rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo projektus;5.18. priima asmenų prašymus skirti paramą pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai skirti;

5.17. tvarko globojamų/rūpinamų vaikų asmens bylas ir veda jų apskaitą;

5.18. priima asmenų prašymus dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo, rengia administracijos direktoriaus įsakymo projektus, kontroliuoja išmokos naudojimo tikslingumą;

5.19. priima asmenų prašymus gauti socialines paslaugas, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

5.20. pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;

            5.21. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausias specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

 

 

                       

Susipažinau

 

............................................

(parašas)

............................................

(vardas ir pavardė)

............................................

(data)

 

Į pradžią