Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-496 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                      2019 m. vasario 25 d.

                                                                                       įsakymu Nr. DV-165

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d.

įsakymo Nr. DV-496

redakcija)

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Miesto ūkio skyriaus specialistas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažiau, kaip 5 metus profesinės patirties;

 3.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, išmanyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, Statybos įstatymą, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą, statinių naudojimo priežiūrą, statinių techninę priežiūrą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 3.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

 3.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;

3.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių naudojimo priežiūrą, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, energetinius objektus, taip pat hidrotechnikos statinius;

4.2. atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių naudojimo paskirtį, sudaro statinių naudotojų sąrašus ir nuolat pagal poreikį juos papildo ar keičia;

4.3. tikrina statinių naudotojų (techninių prižiūrėtojų) privalomuosius statinių techninės priežiūros dokumentus, nustato:

4.3.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);

4.3.2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;

4.3.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;

4.3.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;

4.4. atlieka ypatingų statinių, kultūros paveldo statinių ir daugiabučių gyvenamųjų namų iki 5 aukštų imtinai naudojimo priežiūros patikrinimus vietoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus, tikrinimo metu apžiūrėdamas statinį ar jo dalį vietoje, nustato:

4.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį;

4.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija);

4.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;

4.4.4. padaro išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;

4.5. surašo statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, jo 1 egzempliorių įteikia Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugo įstaigoje nustatyta tvarka;

4.6. nustato reikalavimus trūkumams pašalinti;

4.7. kontroliuoja statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

4.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymi apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą, užregistruoja atliktų patikrinimų aktus kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) ir saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje);

4.9. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoja raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas);

4.10. teisės aktų nustatyta tvarka pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją administracijos direktoriui apie atliktus patikrinimus, o pasibaigus metams teikia informaciją inspekcijai apie praėjusių metų priežiūros rezultatus;

4.11. organizuoja Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo komisijos darbą, protokoluoja posėdžius, rengia reikalingus raštus;

4.12. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

4.13. rengia seminarus (mokymus), kuriuose pastatų ir statinių naudotojams išaiškina jų pareigas, teises, atsakomybę, Naudojimo priežiūros atlikimo tvarką, pasitaikančius teisės aktų pažeidimus bei jų profilaktikos priemones;

4.14. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;

4.15. pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį – pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus;

4.16. organizuoja ir vykdo savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje įrengtų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių techninę priežiūrą;

4.17. renka ir apibendrina duomenis apie Alytaus miesto daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą;

                      4.18. nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;

4.19. administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas arba teikia administracinių nusižengimų bylas teismui pagal tuos kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

                             4.20. pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

4.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

4.22. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

4.23. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

4.24. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

___________________

 

 

 

Susipažinau

 

 

_______________________

              (parašas)

_________________________

       (vardas ir pavardė)

_________________________

                 (data)

 

Į pradžią