Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-493 2019-06-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr.  DV-493

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu:

1. S u d a r a u Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo komisiją (toliau – komisija):

komisijos pirmininkė – Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

komisijos pirmininko pavaduotoja – Irena Pankienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja;

nariai:

Antanas Butkevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Arvydas Kavaliauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Marius Palumickas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Deivis Raguckas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Evelina Šerpenskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. S k i r i u komisijos sekretoriumi komisijos narį Arvydą Kavaliauską, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų – komisijos narį Algimantą Tarasevičių, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją.

3. N u r o d a u komisijos veikloje vadovautis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas).

4. P a v e d u:

4.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriams pagal kompetenciją teikti komisijos darbui reikalingą informaciją:

4.1.1. Viešosios tvarkos ir Miesto ūkio skyriams:

4.1.1.1. nustatyti nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka tvarkos aprašo 4 punkto nuostatas;

4.1.1.2. iki tvarkos aprašo 5 punkte nustatyto termino sudaryti Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą (toliau – sąrašas) ir jį pateikti Statybos,  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriams;

4.1.1.3. sudarant sąrašą surinkti šiuos duomenis apie nekilnojamąjį turtą: adresą, pastato būklę (nenaudojamas, patalpų angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, pastatas avarinis ir netvarkomas, sudegęs ir netvarkomas ar pan.) bei pridėti turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.);

4.1.2. Statybos skyriui  nustatyti objekto unikalų numerį, savininką (jeigu žinomas) ir surinkti papildomą informaciją apie sąraše esančių statinių ir patalpų būklę ir iki tvarkos aprašo 7 punkte nustatyto termino pateikti informaciją komisijai;

4.1.3. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui surinkti informaciją, ar sąraše įrašyto nekilnojamojo turto savininkas kreipėsi dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo į sąrašą įrašytam objektui statyti, rekonstruoti, atnaujinti, remontuoti ar griauti, ir iki tvarkos aprašo 7 punkte nustatyto termino pateikti surinktą informaciją komisijai;

4.1.4. Finansų ir investicijų skyriui pateikti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai apie priimtus sprendimus dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamo turto objektų apmokestinimo 3 proc. tarifu (jeigu jie bus priimti);

4.2. komisijai, gavus informaciją, įvertinti, apibendrinti ir parengti Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą;

4.3. komisijos sekretoriui parengti savivaldybės tarybos sprendimo dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo projektą, teikti jį tvirtinti savivaldybės tarybai ir, vadovaujantis tvarkos aprašo 11 punkto nuostatomis, informuoti nekilnojamo turto objektų valdytojus apie priimtus sprendimus. 

5.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-05 įsakymą Nr. DV-1067 „Dėl Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc. arba apleistų neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3.0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo komisijos sudarymo“.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią