Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-491 2019-06-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI

 

2019 m. birželio 18 d. Nr.  DV-491

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3, 318.3.1 papunkčiais, atsižvelgdamas į architekto Gintaro Špoko parengtą žemės sklypo Artojų g. 3A, Alytuje, padalijimo į du sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalojo plano koregavimą su patikslintais sprendiniais (koreguojama žemės sklypo Artojų g. 3A, Alytuje statybos zona) bei į Teritorijų planavimo komisijos 2019-06-12 protokolą Nr. KPPn-49,

p r i t a r i u žemės sklypo Artojų g. 3A, Alytuje, padalijimo į du sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-10-27 sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 6 punktu, koregavimui teritorijos dalyje,  apimančioje žemės sklypą, detaliajame plane pažymėtą 3C (Artojų g. 3A), koreguojant statybos zoną techninio projekto rengimo metu pagal tikslinimo brėžinį (pridedama) ir aiškinamąjį raštą (pridedama), išlaikant norminius atstumus iki sklypo ribų, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nekeičiant privalomų teritorijos naudojimo reglamentų.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-491 - DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
DV-491 - DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
Į pradžią