Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-251 2017-06-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T-251

 

UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 PROGRAMA

Biudžetiniai metai

2017 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188706935

Vykdytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Alytaus miesto teritorijoje esančios parinktos įmonės, įstaigos, organizacijos

Teisinis programos parengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys)

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-257 "Dėl užimtumo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Programos įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki gruodžio 15 d.

Programos įgyvendinimui skirtos lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 182,4 tūkst. eurų

Savivaldybės biudžeto lėšos 18,9 tūkst. eurų

Savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano priemonė

23.01.02.01 Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)

 

1. ĮVADAS

Užimtumo didinimo programa skirta kompleksiškai spręsti Alytaus miesto gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo organizacijas, teritorinę darbo biržą.

Šios programos tikslai:

- siekti kuo didesnio gyventojų užimtumo, kad miesto gyventojai turėtų galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, ugdyti darbo įgūdžius  ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį.

- integruoti neturinčius darbo gyventojus į darbo rinką ir joje išlaikyti.

- mažinti Alytaus miesto gyventojų socialinę atskirtį dėl negaunamų ar nepakankamų piniginių lėšų;

- skatinti bendradarbiavimo principu sprendimų priėmimą užimtumo programos įgyvendinime;

- skatinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.

2. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metų pradžioje nuolatinių Alytaus miesto gyventojų buvo 52933. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2017 m. sausio – balandžio  mėn. Alytaus mieste buvo  3476 bedarbiai, iš jų ilgalaikių bedarbių 1027, jaunų (16-29) bedarbių – 593 asmenų.

Lyginant praeitų trijų metų duomenis vidutinis metinis bedarbių skaičius Alytaus mieste 4088,9 asmenys: 2014 m. bedarbių skaičius 4650,8, 2015 m. 4052,3, 2016 m. 3563,6. Registruotas nedarbas Alytaus mieste, lyginant su šalies nedarbo vidurkiu 8,5 %, buvo 10,5 %.

Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis, 2017 m. kovo 31 d.  803 Alytaus miesto gyventojai, registruoti darbo biržoje, gavo  piniginę socialinę paramą. Užimtumo didinimo programos dalyviai, siekiant užtikrinti didesnes asmenų pajamas, taip gerinant šeimos ar asmens gyvenimo kokybę, mažinant jų socialinę atskirtį, galės 4-5 mėn. laikotarpiu padidinti gaunamas pajamas, įgyti darbo patirties.

Alytaus miesto užimtumo programa yra nukreipta į keturias grupes, piniginės socialinės paramos gavėjus, kuriems sunkiausia integruotis į darbo rinką:  vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus; vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus; absolventai bei neįgaliuosius, kurie nėra tikslinė užimtumo didinimo programos grupė, pagal Užimtumo įstatymą, tačiau savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas jų įdarbinimas:

1. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus*:

 

30 m. iki 40 m. amžiaus

Moterys

80

Vyrai

67

Viso

147

2. Vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus*:

 

40 m. iki 50 m. amžiaus

Moterys

88

Vyrai

110

Viso

198

3. Absolventai*:

 

Aukštasis universitetinis

Aukštasis koleginis

Aukštesnysis

Pradinis su prof. Kval.

Pagrindinis su prof. kval.

Vidurinis su prof. Kval.

Moterys

11

12

2

0

0

17

Vyrai

8

4

1

1

2

8

Viso

19

16

3

1

2

25

4. Negalią turintys asmenys**:

 

Netekę 75-100% darbingumo

Netekę 60-70% darbingumo

Netekę 45-55 % darbingumo

Moterys

80

80

60

Vyrai

60

89

54

Viso

140

169

114

* Lentelėse pateikta informacija 2017 m. gegužės 12 d. Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis.

** Lentelėje pateikti Socialinės paramos skyriaus duomenys, pagal šalpos išmokas gaunančius asmenis, 2017 m. birželio 5 duomenys

Planuojama, kad ne daugiau kaip 40 procentų visų lėšų skiriama viešosioms įstaigoms, įmonėms Alytaus miesto viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui. Ne mažiau kaip 60 procentų visų lėšų skiriama labai mažoms ir mažoms verslo įmonėms, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus mieste. Įvertinus pateiktų paraiškose aprašytų darbo vietų poreikį, darbdavių atrankos komisija pasilieka sprendimo priėmimo teisę keisti procentinį paskirstymą, tik tuo atveju, kad specialiosios tikslinės dotacijos skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos. Planuojamos mėnesio išlaidos vienam programos dalyviui ne daugiau kaip 782,36 eurai įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Kiekvienas darbdavys įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją gali nuspręsti atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 782,36 eurai. Užimtumo didinimo programoje numatoma, kad asmuo, sutikęs dalyvauti programoje, dirbs ne daugiau kaip 5 mėnesius. Planuojama, kad iki gruodžio 15 d. bus įdarbinta iki 50 tikslinių grupių asmenų pagal 100 procentų subsidijos priemonę iš valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant programą, taip pat planuojama, kad savivaldybės biudžeto lėšomis bus įdarbinti ne mažiau kaip 8 neįgalūs asmenys ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

3. PRIEMONIŲ PLANAS

Programos įgyvendinimo planas:

1. Paskelbti darbdavių atranką ir įvertinus pateiktą poreikį, pasirašyti dvišales sutartis. Darbdavių atranką, pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą  aprašą, skelbia direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

2. Užimtumo didinimo programos dalyviai bus atrenkami bendradarbiaujant su Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriumi.

3. Užtikrinti programos viešinimą.

1 priemonė. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo didinimo programos dalyvį.

 Bendradarbiaujant su atrinktais darbdaviais ir organizacijomis, skatinti gyventojų užimtumą mokant subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas atrinktiems darbdaviams 100 procentų intensyvumu, bet ne daugiau nei 782,36 eurai.  Kiekvienas darbdavys įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją gali nuspręsti atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 782,36 eurai. Maksimalus 1 darbuotojo darbo laikas gali būti iki 5 mėn.  Planuojama, kad užimtumo programos metu bus įdarbinta ne mažiau kaip 46  užimtumo programos dalyviai.

2. Priemonė. Neįgaliųjų asmenų užimtumo didinimas įgyvendinant užimtumo didinimo programą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinant šią priemonę neįgaliųjų įdarbinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama 18,9 tūkst. Eurų.

Užimtumo didinimo programą Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija.

4. FINANSAVIMO PLANAS

2017 m. Alytaus miesto savivaldybei skirta valstybės biudžeto specialiosios  tikslinės dotacijos lėšos 214,9 tūkst. eurų – 35,2 panaudoti per 2017 I pusmetį įgyvendinant Viešųjų darbu programą. Likusi 182,4 tūkst. eurų suma skirta dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo didinimo programas.

Planuojama, kad įdarbinant 1 asmenį ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui, viso bus įdarbinta apie 46 užimtumo didinimo programos dalyvius. Planuojamos mėnesio išlaidos vienam programos dalyviui ne daugiau kaip  782,36 eurai, tačiau kiekvienas darbdavys įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją gali nuspręsti atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 782,36 eurai.

Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį, kurios forma tvirtinama kartu su darbdavių atrankos aprašu, su savivaldybės administracija, užimtumo programos skirtas lėšas perves darbuotojui už atliktus darbuotojo darbo sutartyje numatytus darbus.

5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

Pasibaigus 2017 m. Alytaus miesto užimtumo programai, planuojama, kad 2018 metais, parama prioriteto tvarka galėtų būti skiriama tiems darbdaviams, kurie įdarbins nuolatiniam darbui po 2017 m. užimtumo programos įgyvendinimo tuos pačius programos dalyvius, skiriant ne mažesnę kaip 30 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Ši priemonė bus pateikiama 2018 m. užimtumo programoje.

Planuojama, kad bus įdarbinti tikslinės grupės atstovai, atitinkantys Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 str. 2 dalies reikalavimus:

1. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus - 19 asmenų.

2. Vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus - 14 asmenų.

3. Absolventai - 13 asmenų.

Tikslinė grupė, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų:

4. Negalią turintys asmenys – 8 asmenys.

Planuojama, kad programos metu arba po jos įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 asmenys bus įdarbinti įmonėse, įstaigose nuolatiniam darbui.

Įgyta patirtis taip pat sudarys sąlygas ir patiems darbuotojams savarankiškai ieškotis darbo.

Pateikiama trijų metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo prognozė (vertinama, kad skiriama dotacija bus ne mažesnė kaip 320 tūkst. eurų metams, 1 asmuo dirbti galėtų iki 6 mėnesių):

 

vyrai ir moterys 30 m. iki 40 m. amžiaus

vyrai ir moterys 40 m. iki 50 m. amžiaus

absolventai vyrai ir moterys

jau po 2017 m. nuolatiniam darbui įdarbintų asmenų skaičius (dalinė subsidija)

2018 m

30

20

15

5

2019 m

35

25

15

10

2020 m

40

20

10

15

Planuojama, kad konkrečios priemonės kasmet bus įvardintos tvirtinamose 2018 m., 2019 m, 2020 m. programose, įvardijant tikslines grupes bei darbdavių atranką. Tik įvertinus 2017 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo problemas, galima bus planuotis sekančių metų priemones.

6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

Užimtumo didinimo programos vertinimo rodikliai:

1. Darbdavių skaičius, kurie įdarbins pasibaigus programos finansavimui, asmenis nuolatiniam darbui, ne mažiau kaip 5 darbdaviai.

2. Įdarbintų dalyvių skaičius, kurie pasibaigus programos laikotarpiui rado darbą, ne mažiau kaip 5 asmenys.

Kasmet programos dalyvių pasitenkinimo lygis po dalyvavimo Užimtumo didinimo programoje bus atliekamas apklausos būdu. Įgyvendinus programą kasmet organizuojamas darbdavių pasitarimas, aptariant problemas, galimybes tobulinti programą, įtraukiant naujas priemones.

Lėšų kontrolei ir atskaitomybei užtikrinti bus vykdoma sutarčių prižiūra, taip pat lankomasi pas darbdavius, apklausiami įdarbinti darbuotojai.

7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS

Parengta programa ir jos įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai  bus viešinami Alytaus miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.alytus.lt, Alytaus miesto savivaldybės facebook profilyje, darbdavių svetainėse.

Skelbimai apie darbdavių atranką bus talpinami laikraštyje "Alytaus naujienos".

Užimtumo programai skirtų lėšų panaudojimo ir asmenų užimtumo vertinimas bus taip pat pristatytas Trišalėje taryboje  bei kasmet organizuojamuose darbdavių pasitarimuose.

                     

                                                                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________________

 

                     

Į pradžią