Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-344 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. spalio 26 d.

sprendimu Nr. T-344

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja prašymų priimti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus (toliau – vaikai) į lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius pateikimo tvarką, grupių komplektavimą, priėmimo į lopšelį-darželį ir mokyklą-darželį įforminimą.

                      2. Aprašo paskirtis – užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą ir skaidrumą, racionaliai paskirstyti vaikų srautus, organizuoti pageidaujančių lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupės) vaikų apskaitą bei teikti patikimą ir tikslią informaciją tėvams (globėjams) apie vaikų priėmimą,  grupių komplektavimą, laisvas ugdymo vietas grupėse ir jų poreikį.

                      3. Vaikai į lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius priimami vadovaujantis Lietuvos higienos normomis,  reglamentuojančiomis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendruosius sveikatos reikalavimus, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, šiuo aprašu ir kitais teisės aktais.

                      4. Aprašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo skiltyje http://svietimas.alytus.lt/. Už šio aprašo paskelbimą lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių bendruomenių nariams (vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims) atsako lopšelių-darželių vadovai.

 

II SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

5. Prašymai priimti vaikus į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ar mokyklas-darželius (toliau – prašymas, -ai) teikiami elektroniniu būdu. Prašymus galima teikti visus metus. Prašymų formos skelbiamos Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo skiltyje http://svietimas.alytus.lt/. Asmenys prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į du lopšelius-darželius ar mokyklas-darželius. Elektroniniu būdu užpildyti asmenų prašymai perduodami prašyme nurodytai (-oms) įstaigai (-oms). Asmenys, neturintys galimybių prašymo užpildyti namuose elektroniniu būdu, jį gali užpildyti atvykę į pageidaujamą lankyti  lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį.

6. Prašyme nurodoma:

6.1. vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

6.2. lopšelio-darželio (-ų) ar mokyklos-darželio (-ų), kurį (-iuos) pageidauja lankyti, pavadinimas (-ai);

6.3. pageidaujama priėmimo į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį data;

6.4. pageidaujama lankyti grupė (pagal amžiaus specifinius ugdymo poreikius: ankstyvojo ugdymo grupė, ikimokyklinio ugdymo grupė ir priešmokyklinio ugdymo grupė);

6.5. specifiniai pageidavimai: specialiojo ugdymo grupė; vaikų turinčių žymių ir vidutinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ugdymo grupė; alergiškų vaikų grupė; Valdorfo metodo grupė; Marijos Montesori metodo grupė, savaitinė grupė ir kt.;

6.6. duomenys apie priėmimo pirmumo kriterijus;

6.7. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

6.8. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

6.9. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

7. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys, neregistruojami.

8. Tėvams (globėjams) pateikus prašymus į daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas, duomenų bazėje galiojanti lieka paskutiniai du prašymai, kiti prieš tai pateikti prašymai yra panaikinami.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

                      9. Vaikas priimamas į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį iš pageidaujančių lankyti eilės pagal prašymo įregistravimo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis, vadovaujantis principu: trys vaikai iš sąrašo pagal prašymo pateikimo datą ir vienas vaikas pagal priėmimo pirmumo teisę.

10. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys:

10.1. vaikas, kuris auga socialinės rizikos šeimoje, ar vaikas, kuriam Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

10.2. vaikas, kurio brolis ar sesuo jau lanko pageidaujamą lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį;

10.3. vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.4. vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.

11. Vaikai, kurių tėvai deklaravę gyvenamą vietą kitose savivaldybėse, į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ar mokyklas-darželius priimami, jei lopšeliuose-darželiuose ar mokyklose-darželiuose yra laisvų vietų.

12. Apie vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį tėvams (globėjams) pranešama  prašyme nurodytais elektroniniais adresais ar kitomis informavimo priemonėmis (tėvų pageidaujama forma).

13. Pranešus apie pageidavimą lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, vienas iš tėvų (globėjų) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priėmimą gavimo privalo nuvykti į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį ir pasirašyti iš informacinės sistemos išspausdintą vaiko priėmimo prašymą, taip pat pateikti vaiko priėmimui reikalingus dokumentus (jų kopijas):

13.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

13.2. pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius pirmumo teisę;

13.3. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymas ir (ar) asmens sveikatos priežiūros specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

13.4. pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą, atvykus iš kito lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio;

13.5. vaiko sveikatos būklės pažymėjimą – pirmą lankymo dieną.

14. Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį nustatytu laikotarpiu dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie priėmimą privalo elektroniniu ar registruotu laišku pranešti įstaigos direktoriui kitą vaiko priėmimui reikalingų dokumentų pateikimo datą.

15. Tėvams (globėjams) laiku nepranešus apie pageidavimą lankyti priskirtą lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį aprašo 13, 14 punktuose nurodytu būdu, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus vaikui priimti reikalingų dokumentų, netenkama vietos ir vaiko duomenys išbraukiami iš informacinės sistemos eilės.  

                      16. Tėvams (globėjams) raštu atsisakius priskirtos vietos pageidaujamame lankyti lopšelyje-darželyje ar mokykloje-darželyje arba atsisakius leisti vaiką į priskirtą lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį nurodytu prašyme laiku, netenkama vietos ir vaiko duomenys išbraukiami iš pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

                      17. Aprašo 15 ir 16 punktuose numatytais atvejais netekus vietos, tėvai (globėjai) rašo naują  prašymą. Tuo atveju vaikas bus įrašytas į pageidaujančių lankyti įstaigą eilę iš naujo.

18. Jeigu  prašyme nurodytu pageidaujamu lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį laiku tėvų (globėjų) pasirinktoje įstaigoje nėra vietos, vaikas paliekamas pageidaujančiųjų lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį eilėje iki jam bus priskirta atsilaisvinusi vieta, atitinkanti vaiko amžių ir poreikius.

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ ĮFORMINIMAS

 

                      19. Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio – ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

20. Abu ugdymo sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų). Vienas ugdymo sutarties egzempliorius įteikiamas vienam iš tėvų (globėjų), kitas lieka lopšelyje-darželyje ar mokykloje-darželyje.

21. Sudarius ugdymo sutartį, vaikas įregistruojamas Mokinių registre ir suteikiamas sutarties registracijos numeris.

22. Ugdymo sutartis sudaroma pirmą ugdymo dieną. Ugdymo santykiai prasideda nuo sutarties pasirašymo dienos.

23. Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį direktorius įformina įsakymu. Suformuojama asmens byla, kurioje saugomas vaiko asmens ir kiti su jo ugdymu susiję dokumentai (jų kopijos). Vaikui išvykus iš lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus kitos įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, jai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

24. Priėmus vaiką į vieną lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, vaikas, informacinėje sistemoje įrašytas į eiles kituose lopšeliuose-darželiuose ar mokyklose-darželiuose, yra  išbraukiamas iš sąrašų. 

25. Jeigu vaikas be pateisinamos priežasties vieną mėnesį nelankė lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį, apie tai prieš 10 darbo dienų raštu įspėjus tėvus (globėjus) jų prašymuose nurodytomis informavimo priemonėmis.

26. Vaiko išvykimas iš lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

V SKYRIIUS

GRUPIŲ SUDARYMAS

 

27. Vaikų, priimamų į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, sąrašus sudaro lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktorius iki birželio 30 d. (pagal iki einamų metų birželio 1 d. pateiktus prašymus). Jei lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio grupėse yra laisvų vietų, šie sąrašai pildomi nuolat.

28. Lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktorius vaikų skaičių grupėse nustato, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos higienos normomis, reglamentuojančiomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendruosius sveikatos reikalavimus.

29. Grupės sudaromos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Nesudarius grupių iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, gali būti sudaromos mišraus amžiaus vaikų grupės.

30. Specialiųjų poreikių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi bendrose ar specialiose grupėse, atsižvelgiant į Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

31. Į atsiradusias laisvas vietas jau sudarytose grupėse vaikai priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie jiems skirtą vietą, turi kreiptis į lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktorių šio aprašo 13, 14 ir  punktuose nurodytais terminais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Priėmimo į lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

33. Už vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ir mokyklą-darželį atsako įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Asmenys, susiję su duomenų tvarkymu, atsako už asmens duomenų slaptumą teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Aprašą tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

36. Aprašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale ir lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių interneto svetainėse.

____________________________

 

Į pradžią