Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-102 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. balandžio 24 d.   Nr. T-102

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 273 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2013 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).

2. Tvirtinti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

2.2. Alytaus miesto savivaldybės iždo 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

2.3. Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui apie savo veiklą informuoti savivaldybės gyventojus, šį sprendimą paskelbiant Alytaus miesto savivaldybės portale.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-102 - 1 priedas-veiklos ataskaita-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI
T-102 - 2 priedas-finansinė ataskaita-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI
Į pradžią