Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   

 

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-101

Alytus

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 272 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                        1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

                        2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti savivaldybės bendruomenę apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2014-06-01.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas      

______________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PRITARTA

                                                                                                Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                2014 m. balandžio 24 d.

                                                                                                sprendimu Nr. T-101

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

            Alytaus miesto savivaldybės meras 2013 m. sušaukė 12 tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti 308 sprendimai (2012 m. įvyko 13 tarybos posėdžių, priimti 307 sprendimai).

            2013-02-28 buvo patvirtintas 2013 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetas.

            Vasario mėnesio tarybos posėdyje buvo svarstomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo, Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos tvirtinimo klausimai. Buvo sudaryta Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisija, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2015 metų veiksmų planas.

            Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėtį ir Alytaus miesto savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų planą.

            2013-03-28 taryboje buvo sudarytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas, siekiant tinkamai užtikrinti miesto savivaldybės tarybos darbą.

            Kovo mėnesio taryboje buvo nuspręsta atnaujinti Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros veiklą, patvirtinti Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatai, priimtas sprendimas dėl galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį numatymo.

            2013-04-25 taryboje buvo nuspręsta organizuoti viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriaus pareigų konkursą, patvirtinti viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.

            Balandžio mėnesio tarybos posėdyje buvo patvirtintas Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 2013–2015 metų investicijų planas, Alytaus miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas, nustatytos Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų kainos, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatai, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašas.

    2013-05-30 miesto savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planą,  Alytaus miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos planą, priėmė sprendimą dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo ir sumažintų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų taikymo, nusprendė suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardus Domininkui Jėčiui (po mirties), Lietuvos kariuomenės pulkininkui, už veiklą siekiant išsaugoti ir atkurti Lietuvos valstybingumą ir Juozui Daukšiui, vienos didžiausių Alytaus pramonės įmonių „Alita“ įkūrėjui ir ilgamečiam jo vadovui, už pasiekimus, kuriant Alytaus pramonę bei garsinant miesto vardą.

            2013-06-27 taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles.

            2013-08-29 buvo paskirtas Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktorius Pranas Jaciunskas.

            Tame pačiame posėdyje buvo paskirtas ir viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Stupuris.

            Rugpjūčio mėnesio taryboje buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, patvirtinti naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatai, patvirtintos Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokėjimo už komunalines paslaugas taisyklės bei nustatytas Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokesčio už komunalines paslaugas dydis.

            2013-09-26 taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisykles.

            2013-10-31 taryba paskyrė Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro  direktore Laurą Radzevičiūtę.

            Spalio mėnesio taryboje buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija, patvirtintos viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainos, priimtas sprendimas dėl nerūkymo zonų paskelbimo.

            2013-11-28 buvo nuspręsta reorganizuoti dvi viešąsias įstaigas ir VšĮ „Mūsų atgaiva“ prijungti prie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro.

            Lapkritį Alytaus miesto savivaldybės taryba sudarė Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisiją, patvirtino Alytaus kraštotyros muziejaus parduodamų leidinių sąrašą ir jų kainas.

            2013-12-19 tarybos posėdyje buvo sudaryta Metų mokytojo premijos kandidatų atrankos Alytaus miesto savivaldybėje komisija, patvirtintos Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės.

            2013-12-27 Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Rengiant naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, kitų norminių teisės aktų pakeitimus,  Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., bei problemas, iškilusias vadovaujantis galiojančiu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. 

            Taip pat gruodžio mėnesio taryboje buvo priimti sprendimai dėl Socialinės pašalpos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo, dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo, patvirtintas Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai beveik kiekvieną savaitę dalyvavo komitetų ir komisijų posėdžiuose.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas (pirmininkas Nerijus Cesiulis) posėdžiavo 38 kartus ir apsvarstė 389 klausimus; Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (pirmininkas Arvydas Švirmickas) 48 posėdžiuose apsvarstė 363 klausimus; Aplinkos ir plėtros komitetas (pirmininkė Rima Mitkienė) 35 posėdžiuose išnagrinėjo 343 klausimus, organizavo 1 išvažiuojamąjį posėdį; Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė Adelė Dimšienė) posėdžiavo 23 kartus ir išnagrinėjo 279 klausimus; Kontrolės komitetas (pirmininkas Edmundas Čečėta) posėdžiavo 10 kartų ir apsvarstė 22 klausimus.

            Administracinė komisija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos (pirmininkė Adelė Dimšienė) posėdžiavo 9 kartus ir išnagrinėjo 8 administracines bylas. Iš jų 6 nutrauktos nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties arba pakankamai įrodymų, po vieną asmenį nubausta administracine nuobauda – 50 litų bauda ir įspėjimu. Dviejų bylų nagrinėjimas tęsiamas.

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcinė komisija (pirmininkė Silvija Peštenienė) 7 posėdžiuose išnagrinėjo 20 klausimų.

            Įvyko 11 frakcijų atstovų pasitarimų, Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegija posėdžiavo 1 kartą ir 2013 m. kovo 27 d. posėdyje svarstė klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo.

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija posėdžiavo  9 kartus ir išnagrinėjo  12 klausimų.

            Alytaus miesto savivaldybės meras 2013 m. išleido 31 potvarkį dėl tarybos posėdžių sušaukimo, įvairių darbo grupių ir komisijų sudarymo bei tarybos narių delegavimo į jas, atstovų delegavimo į įvairias tarybas.

____________________________________

Į pradžią