Žemėtvarka ir žemės ūkis

FS1 - Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas.
FS2 - Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
ŽS2 - Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

Fizinio ir juridinio asmens prašymas ,;

Prašymas atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę apžiūrą ,;

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį , ;

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis ,;

Prašymas pakeisti transporto priemonės registro duomenis ,.

   

ŽS6 - Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- įregistruoti ūkininko ūkį ;

- išregistruoti ūkininko ūkį .

ŽS8 - Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ŽS10 - Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (derinti inžinerinių tinklų planą forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), derinti topografinį planą – 3 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), išduoti geodezinę medžiagą inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams vykdyti – 4 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), priimti žemės sklypo plano duomenis – 5 priede ( DOC PDF)).

ŽS13 - Konsultacijų ir informacijos teikimas su žemėtvarka susijusiais klausimais

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS15 - Prašymų, leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, ir tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektus, nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas ( DOC PDF) (fizinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą forma – 3 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektą forma – 4 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 5 priede ( DOC PDF), atitinkamos atstovaujančių asmenų prašymo formos – 6 ( DOC PDF), 7 ( DOC PDF), 8 ( DOC PDF), 9 ( DOC PDF) prieduose, juridinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma – 10 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 11 priede ( DOC PDF)).

ŽS17 - Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas

Prašymas paramai gauti , ;

Išlaidų apmokėjimo sąrašas , .

ŽS18 - Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

Pievų tvarkymo registracijos žurnalas  ;

Prašymas priimti paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką ;

Prašymas dėl paraiškos išregistravimo ;

Prašymas dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo ;

Prašymas priimti pavėluotai pateiktą paraišką ;

Pranešimas dėl valdos perdavimo .

 

ŽS19 - Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas