Žaneta Stasionienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 144, mob. tel. 8 620 24 428
El. paštas: zaneta.stasioniene@alytus.lt
Kabinetas: 310

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-45-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1209

redakcija)

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vidaus teisės aktais pavestų investicinių projektų įgyvendinimą, vykdyti statybos darbų ir paslaugų priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, statybos darbų ir paslaugų atlikimo planavimo, koordinavimo, administravimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.

7.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos darbų ir paslaugų priežiūros patirtį bei viešojo administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9.2. dirbti ,,Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. renka, sistemina duomenis apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančius statinius;

11.2. rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto;

11.3. organizuoja projektų įgyvendinimą, administruoja projektavimo, statybos, techninės priežiūros sutartis;

11.4. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą;

11.5. komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją;

11.6. tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę, jeigu nesamdomas techninis prižiūrėtojas;

11.7. tikrina faktiškai atliekamų darbų kiekius bei siūlo juos apmokėti, jeigu nesamdomas techninis prižiūrėtojas;

11.8. dalyvauja rengiant statybos užbaigimo dokumentus;

11.9. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

11.10. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo įsakymu, ir sutarčių projektus su konkursą laimėjusiais rangovais;

11.11. atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus;

11.12. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

11.13. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

11.14. rengia vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

11.15. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

11.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

12.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.