Peticijų komisija

Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322

 

Peticijų komisijos sudaromos ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2128; 2008, Nr. 35-1244).Peticijų komisijos yra atsakingos ir atskaitingos jas sudariusioms valstybės ir savivaldybės institucijoms.

 

Vykdydamos įstatymo nustatytas funkcijas, peticijų komisijos turi teisę pasitelkti specialistų (ekspertų), kreiptis į valstybės institucijas, mokslo bei studijų institucijas, švietimo įstaigas su prašymu pateikti išvadas ir kitokią reikiamą medžiagą, pakviesti į savo posėdžius valstybės institucijų, išskyrus teismų, atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

 

Savivaldybės peticijų komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Peticijų komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

 

KOMISIJOS SUDĖTIS