Mero patarėjas

Mero patarėjai

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2015 m. gegužės 29 d.

potvarkiu Nr. MP1-46(4.1)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas mero potvarkiu.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12

 

II. TIKSLAS

 

4. Mero patarėjo pareigybė reikalinga teikti savivaldybės merui informaciją, pasiūlymus bei patarimus įgyvendinant miesto strateginį planą, kuriant ryšių su visuomene, žiniasklaida sistemą bei tarptautinį bendradarbiavimą.        

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų ir tarptautinių ryšių organizavimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – vietos savivaldoje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ne žemesnio kaip bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų viešosios informacijos rengimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sugebėti jais vadovautis.

9. Išmanyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Gebėti:

10.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

10.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

12. Naudotis „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Siekdamas užtikrinti efektyvų savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą mero patarėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

13.1. analizuoja aktualiausius procesus mieste, jų įtaką miesto raidai ir teikia savivaldybės merui atitinkamus pasiūlymus;

13.2. dalyvauja įgyvendinant miesto strateginį planą, inicijuoja jame numatytas reformas, teikia savivaldybės merui pasiūlymus ir išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;

13.3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant miesto ilgalaikės raidos strategiją, nustatant ilgalaikius strateginius prioritetus;

13.4. ruošia savivaldybės mero metinių ataskaitų Savivaldybės tarybai ir gyventojams projektus;

13.5. mero pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus, gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybės įstaigų raštus, teikia merui pasiūlymus ir rekomendacijas keliamų klausimų sprendimams įgyvendinti;

13.6. padeda įgyvendinti savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos suformuotą politiką;

13.7. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl ryšių su visuomene principų  (bendravimo su atskiromis miesto bendruomenės grupėmis, valstybės bei verslo institucijų atstovais, žiniasklaida);

13.8. organizuoja ir koordinuoja su savivaldybės vykdomomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą žiniasklaidai, piliečiams, organizacijoms;

13.9. koordinuoja savivaldybės mero pranešimų, kalbų rengimą, teikia merui patarimus ir siūlymus dėl  miesto, savivaldybės įvaizdžio formavimo bei prestižo kūrimo;

13.10. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl leidybinių bei kūrybinių sutarčių sudarymo;

13.11. koordinuoja savivaldybės viešųjų renginių organizavimą, dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams savivaldybės mero poziciją svarstytais klausimais;

13.12. rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

13.13. analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie savivaldybės veiklą, referuoja savivaldybės merui apie žiniasklaidoje aktualius klausimus, esant poreikiui, supažindina savivaldybės merą su straipsniais, nagrinėjančiais su jo kompetencija susijusias administravimo sritis;

13.14. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali savivaldybės poziciją atspindinti informacija, prireikus, įstatymų nustatyta tvarka, reikalauja paneigti ar patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;

13.15. reikalui esant, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose;                   

13.16. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padalinių vadovais, šiems įgyvendinant miesto strategiją ir tarybos daugumos programą, prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo bei teikimo klausimais;

13.17. dalyvauja rengiant ir tvarkant savivaldybės interneto tinklalapį;

13.18. dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos leidinius;

13.19. dalyvauja kuriant ir palaikant miesto tarptautinį bendradarbiavimą;

13.20. dirba komandoje, yra aktyvus jos narys, kasdienėje veikloje nuolat palaiko ryšius su kolegomis, pasitelkia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, kurie teikia patarėjui reikiamą informaciją;

13.21. teikia kitas savivaldybės merui reikalingas konsultacijas bei vykdo jo pavedimus savo kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

14. Mero patarėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.