Kontrolės komitetas

Darbo laikas – kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį 15 val.

 

 

 

 

Kontrolės komiteto veiklos kryptys:

 

1. Savivaldybės kontrolieriui pristatant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų.
Kontrolės komiteto kvietimu Kontrolės komiteto posėdyje svarstant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą turi dalyvauti savivaldybės kontrolierius.
Kontrolės komitetas, išnagrinėjęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, rengia ir teikia tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos.
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita ir Kontrolės komiteto išvada tarybai turi būti pateiktos iki gegužės 1 d.
Tarybai pritarus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, o esant galimybei – ir per kitas žiniasklaidos priemones.
2. Siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
3.  Svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, dėl teikiamų pasiūlymų priima komiteto sprendimą ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos  grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
4. Įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir dėl jų teikia savivaldybės tarybai išvadą;
5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
6. Siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
7. Periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų patikrinimų metu nustatytų trūkumų ar pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į administracijos direktorių arba tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
8. Dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.
9. Tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.