Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas

Darbo laikas – pirmadieniais 14.00 val.

 

Komiteto nariai:

 

Gintautas Andriuškevičius,
Edmundas Čečėta,
Vytas Jazepčikas,
Laura Radzevičiūtė,
Vilija Ramanauskienė,
Skaistė Ulčickaitė.

 

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto veiklos sritys:

 

1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:
     1.1. strateginių savivaldybės administracijos bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos, taip pat savivaldybei priklausančio turto valdymo krypčių;
     1.2. administracijos direktoriaus pateikto tarybai tvirtinti savivaldybės biudžeto projekto ir apibendrintų visų komitetų išvadų;
     1.3. savivaldybes biudžeto įvykdymo apyskaitos;
     1.4. nebiudžetinių fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, jų panaudojimo apyskaitų;
     1.5. papildomų savivaldybės biudžeto lėšų skirstymo;
     1.6. kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;
     1.7. iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų bendros asignavimų sumos ir darbo užmokesčio fondo nustatymo;
     1.8. vietinių rinkliavų nustatymo;
     1.9. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti savivaldybės įmones ir ūkines organizacijas;
     1.10. mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimosi savivaldybės įrengimais, objektais bei gamtos ištekliais dydžių nustatymo;
     1.11. finansinių lengvatų suteikimo įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;
     1.12. banko kredito panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo;
     1.13. kolegijos pateiktos savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, investicinių ir kitų programų;
     1.14. tarybos sprendimų, turinčių įtakos savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;
2.  svarsto ir teikia siūlymus dėl:
     2.1. investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;
     2.2. verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo;
3. kontroliuoja savivaldybės įmonių ir kitų subjektų veiklą, analizuoja, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas, kaip tarybos suformuotos institucijos arba įsteigti ūkio subjektai naudojasi jiems deleguota teise valdyti bei eksploatuoti konkrečius savivaldybės nuosavybės objektus;
4. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.