Visos veiklos sritys  >

 

Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

Dalia Kavolynienė

vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
Telefonas: 8 (315) 55 112, mob. tel. 8 684 97 043
El. paštas: dalia.kavolyniene@alytus.lt
Kabinetas: 416

PATVIRTINTA

 Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-856

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis  – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4.  Vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga": rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje.

                     

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUI)

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;

6.3. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

6.4. turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

6.5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

6.6. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle ir elektroniniu paštu).

 

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) FUNKCIJOS

    

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme įtvirtintais jaunimo politikos įgyvendinimo principais, vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;

7.2. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

7.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;

7.4. inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;

7.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

7.6. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;

7.7. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;

7.8. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;

7.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;

7.10. koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;

7.11. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;

7.12. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;

7.13. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;

7.14. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.15. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;

7.16. inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;

7.17. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;

7.18. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAVALDUMAS

 

8.   Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.