Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – A.

3.  Kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.  Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8.  Gebėti:       

8.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

8.2. rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

8.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

9.  Mokėti dirbti MS Word, MS Excel programiniu paketu.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10.  Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

10.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

10.2. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;

10.3. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, esant poreikiui teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

10.4. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus;

10.5. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus;

10.6. dalyvauja viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

10.7. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sudarytas sutartis (sutarčių pakeitimus), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka;

10.8. teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus tiekėjams, vykdo susirašinėjimą su tiekėjais dėl jų pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo reikalavimams, rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

10.9. vykdo pirkimų procedūras;

10.10. rengia raštus, paklausimus, paaiškinimus viešųjų pirkimų klausimais;

10.11. rengia metines viešųjų pirkimų ir esant reikalui kitas skyriaus veiklos ataskaitas.

11. Konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais.

12. Teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras.

13. Analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo.

14. Rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms.

15. Tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

16. Vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

17.  Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

 Dokumentai teikiami iki 2019 m. sausio 11 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu portalas.vtd.lt  pateikiant:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 Informuojame, kad vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis įsigaliojusiomis nuo 2015 m. lapkričio 2 d. pretendentas norintis dalyvauti konkurse turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,

el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...