Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigybei užimti.

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigybei užimti.

Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kodas 300510369, buveinės adresas Pramonės g. 1 B, 62175, Alytus

Darbo pobūdis – organizuoti ir kontroliuoti kultūros centro veiklą, siekiant vykdyti įstatuose numatytus tikslus ir atlikti direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų kultūros darbo patirtį.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą, Darbo kodeksą, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktiškai;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

3. išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą;

4. turėti strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo įgūdžių;

5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;

6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

8. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;

9. išmanyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

11. mokėti užsienio kalbą;

12. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

13. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

14. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

7. Užsienio kalbos mokėjimą įrodančio dokumento kopiją.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu portalas.vtd.lt.

Pateikiant pretendentų  dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl   pretendento atitikties   konkurso  skelbime  nustatytiems    kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo,  terminas  gali  būti  pratęstas    5 kalendorinėms   dienoms,  jeigu  pretendentai  yra     papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,

el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.

Pareigybės aprašymas

Pretendento anketa


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...