Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ direktoriaus pareigybei užimti. Darbo sutarties trukmė – 5 metai.

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis" direktoriaus pareigybei užimti. Darbo sutarties trukmė – 5 metai.

Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis" kodas 149951417, buveinės adresas Vingio g. 5, Alytus

Darbo pobūdis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintas  bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos Darbo kodekso įgyvendinimo".

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniam asmeniui; atitikti įstatymuose numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. išmanyti bei gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų, Viešųjų pirkimų įstatymus, energetinį efektyvumą, dokumentų rengimą reglamentuojančius teisės aktus,  bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės vykdomą veiklą;

2. išmanyti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti šias žinias taikyti organizuojant ir planuojant įmonės veiklą.

Direktoriaus kompetencija:

1. formuoti bendrovės strategines veiklos kryptis; inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti bendrovės strategijos procesus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti įstaigos tikslų įgyvendinimą;

2. gebėti inicijuoti idėjas, planus, iškelti aiškius tikslus, užduotis sau ir pavaldiems asmenims ir siekti juos įgyvendinti, tobulinti įstaigos valdymą, remiantis įstaigos misija, vizija ir tikslais, skatinti diegti naujoves bendrovėje;

3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, atlikti veiklos procesų analizę, planuoti įstaigos veiklą iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, siekti geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis, suinteresuotus asmenis įtraukti į bendrovės veiklos gerinimo procesus;

4. gebėti užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimo, užtikrinti darbuotojų atrankos ir motyvacines sistemas, sudaryti sąlygas savalaikiam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui, bendrauti ir bendradarbiauti tiek bendrovės viduje, tiek ir su visomis suinteresuotomis šalimis;

5. mokėti veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei gebėti paskirstyti juos pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti tiek viduje, tiek už bendrovės ribų;

7. gebėti planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos bendrovės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos bendrovės funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti bendrovės darbą;

8. būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais.

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

10. būti pareigingam, iniciatyviam, atsakingam.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

 5. užpildytą pretendento anketą;

 6. pretendento, kaip uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis" vadovo, veiklos programą;

 7. ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniam asmeniui įrodančius dokumentus;

 8. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html. (iki 2019 m. gegužės 23 d. įskaitytinai).

Pateikiant pretendentų  dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl   pretendento atitikties   konkurso  skelbime  nustatytiems    kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo,  terminas  gali  būti  pratęstas    5 kalendorinėms   dienoms,  jeigu  pretendentai  yra     papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,

el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.

Pareigybės aprašymas

Pretendento anketa

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...