Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai savivaldybės įmonės Alytaus telekino direktoriaus pareigybei užimti.

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai savivaldybės įmonės Alytaus telekino direktoriaus pareigybei užimti.

Savivaldybės įmonės Alytaus telekino kodas 149693995, buveinės adresas Sporto g. 2, Alytus

Darbo pobūdis – organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, siekiant vykdyti įstatuose numatytus tikslus ir atlikti direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniam asmeniui arba ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį juridinio asmens padaliniui.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

3. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą  ir kultūros politikos formavimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos kino įstatymą, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Biudžeto sandaros įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  kitus  teisės aktus, reglamentuojančius  kino veiklą.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, dirbti „Microsoft  Office"  kompiuterio programiniu paketu.

5. Gebėti vadovauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir įmonės veiklą, suvokti įmonės viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

 5. užpildytą pretendento anketą;

 6. pretendento, kaip savivaldybės įmonės vadovo, veiklos programą;

 7. kompiuterinį raštingumą įrodančius dokumentus;

 8. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu portalas.vtd.lt.

Pateikiant pretendentų  dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl   pretendento atitikties   konkurso  skelbime  nustatytiems    kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo,  terminas  gali  būti  pratęstas    5 kalendorinėms   dienoms,  jeigu  pretendentai  yra     papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,

el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.

Pareigybės aprašymas

Pretendento anketa

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...