Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, kodas 188706935, Rotušės a. 4, Alytus) skelbia konkursą laisvai pakaitinio Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti.

Alytaus miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, kodas 188706935, Rotušės a. 4, Alytus) skelbia konkursą laisvai pakaitinio Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti.

 Darbo pobūdis – užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5 bazinės algos dydžio.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti aukštąjį  universitetinį   arba  jam   prilygintą   socialinių  mokslų studijų  srities su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

2. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos  Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius  viešąjį  administravimą,  vietos  savivaldą,  darbo santykius, socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. gebėti analitiškai įvertinti  ir apibendrinti  socialines problemas,  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. užpildytą pretendento anketą;

6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą įrodančio dokumento kopiją;

7. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų iki 2019 m. birželio 7 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html.

Pateikiant pretendentų  dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl   pretendento atitikties   konkurso  skelbime  nustatytiems    kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo,  terminas  gali  būti  pratęstas    5 kalendorinėms   dienoms,  jeigu  pretendentai  yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,  el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.

Pareigybės aprašymas

Pretendento anketa

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...