Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia konkursą laisvai darbo vietai – direktoriaus pavaduotojo švietimui ir metodiniam darbui pareigybei užimti

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia konkursą laisvai darbo vietai – direktoriaus pavaduotojo švietimui ir metodiniam darbui pareigybei užimti

Darbo pobūdis:

Vadybinę veiklą direktoriaus pavaduotojo švietimui ir metodinei veiklai  reglamentuoja įstaigos nuostatai,  pareigybės aprašymas, vidaus tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas švietimui ir metodinei darbui vykdo funkcijas, numatytas jo pareigybės aprašyme (pridedama).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą.

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.

3. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

5. Mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

7. Išmanyti švietimo veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

8. Gebėti rengti ir koordinuoti projektus.

9. Būti susipažinusiam su įstaigos pagrindinės veiklos organizavimu, darbo teisiniais

santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, kiti teisės

aktai, gebėti juos teisingai taikyti organizuojant  veiklą.

Pretendento privalumai: vadybinio darbo  patirtis švietimo sistemoje; išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo programos, kursai, seminarai; raštvedybos įgūdžiai; projektinio darbo švietimo sistemoje patirtis.

Pretendentas asmeniškai pristato šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti konkurse;

2) gyvenimo aprašymą;

3) asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

4) išsilavinimą liudijantį dokumentą ar jo kopiją;

5) valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;

6) asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo

gebėjimus ir dalykines savybes;

7) užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301).

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos,

įskaitant konkurso paskelbimo dieną, šiuo adresu: Alytus, Pulko g. 1,  tel. (8 315)  75 507

Pareigybės aprašymas


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...