Visos veiklos sritys  >

 

Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius


Modesta Tarasauskienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 118
El. paštas: modesta.tarasauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 211
Loreta Gaižiuvienė, vedėjos pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 118
El. paštas: loreta.gaiziuviene@alytus.lt
Kabinetas: 212
Dovilė Balčiūnaitė, viešųjų ryšių specialistė
Telefonas: (8 315) 55 118
El. paštas: dovile.balciunaite@alytus.lt
Kabinetas: 212

Svarbiausieji  skyriaus uždaviniai:

 1. formuoti Alytaus miesto teigiamą įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse, rengiant informaciją apie savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklą žiniasklaidos priemonėms ir savivaldybės interneto tinklalapiui;
 2. nustatyti bendradarbiavimo su užsienio šalių miestais prioritetus ir jų įgyvendinimo būdus bei priemones, tirti ir skleisti užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, atkreipiant ypatingą dėmesį į Europos Sąjungos vykdomą savivaldos politiką, sudarant sąlygas ir galimybes savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams susipažinti su užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, savivaldos, demokratijos plėtojimo, darbo organizavimo patirtimi.

Skyrius, įgyvendindamas jam paskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. užmezga ir plėtoja Alytaus miesto savivaldybės ir užsienio šalių miestų savivaldybių ryšius;
 2. rengia perspektyvinių ir metinių Alytaus ir užsienio miestų bendradarbiavimo planų projektus;
 3. organizuoja oficialius priėmimus tarybos ir mero vardu pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
 4. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Alytaus miesto kvietimu, taip pat mero pavedimu, savivaldybės tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, organizuoja svečių priėmimą ir aptarnavimą: maitinimą, aprūpinimą viešbučiais, bilietais, transportu, vertėjais, sudaro kultūros programą, rengia dalykinius susitikimus su savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės administracijos padalinių ir Alytaus organizacijų atstovais;
 5. rengia savivaldybės veiklos aprašymų žiniasklaidai analizę;
 6. vykdo vidinės savivaldybės komunikacijos organizavimą ir palaikymą;
 7. analizuoja ir informuoja administracijos vadovus apie žiniasklaidoje skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ir jos priimtais sprendimais bei organizuoja atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą;
 8. organizuoja oficialių miesto delegacijų išvykimą į užsienį, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl darbo grupių vykstančių į užsienį projektus, tvarko išvykimo dokumentus, aprūpina bilietais, derina viešnagės programas, rengia informacinę medžiagą;
 9. padeda rengti Alytaus miesto savivaldybės vietinius ir tarptautinius renginius;
 10. tvarko oficialią korespondenciją su užsienio miestais: verčia tekstus į lietuvių kalbą, rengia atsakymų projektus ir išsiunčia į užsienį;
 11. kaupia informaciją apie užsienio miestus partnerius ir teikia  jiems pageidaujamą informaciją apie Alytų;
 12. perduoda savivaldybės tarybos komitetams ir savivaldybės administracijos padaliniams užsienio partnerių siūlymus dėl Alytaus miesto;
 13. nagrinėja užsienio šalių savivaldybių, tarptautinių organizacijų kvietimus ir teikia siūlymus savivaldybės vadovybei dėl išvykų tikslingumo, delegacijų sudėties ir vadovo;
 14. koordinuoja visų savivaldybės administracijos padalinių veiklą užsienio ryšių klausimais, teikia pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis bei rūpinantis jų gavimu;
 15. teikia konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;
 16. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl užsienio ryšių strategijos;
 17. rūpinasi projektų rengimu ir pateikimu tarptautinėms programoms, fondams bei organizacijoms;
 18. inicijuoja, dalyvauja ir rengia viešųjų pirkimų sąlygas savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
 19. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 20. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tarptautinius projektus;
 21. renka informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir platina žiniasklaidoje;
 22. rengia straipsnius, teikia ir įgyvendina siūlymus dėl miesto savivaldybės administracijos įvaizdžio gerinimo per žiniasklaidą ir leidybos programas;
 23. dalyvauja rengiant ir tvarkant savivaldybės interneto tinklalapį, organizuoja ir kontroliuoja viešojo konsultavimo modulio klausimų-atsakymų įdiegimo bei vykdymo kontrolę;
 24. dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos leidinius (lankstinukus, nedidelius informacinius žinynus)  lietuvių ir užsienio kalbomis apie Alytaus miestą ir Alytaus savivaldybę ar atskirus jos veiklos aspektus;
 25. palaiko dalykinius ryšius su žiniasklaidos atstovais ir teikia informaciją apie savivaldybėje besilankančius svečius iš Lietuvos ir užsienio valstybių ar kitus reikšmingus įvykius;
 26. prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais;
 27. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;
 28. tvarko, priimant svečius iš užsienio, reprezentacines išlaidas, teisės aktų nustatyta tvarka.