Violeta Stanionienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 159, mob. tel. 8 620 24 609
El. paštas: violeta.stanioniene@alytus.lt
Kabinetas: 308
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.                   

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. kovo 24d.

įsakymo Nr. DV-379

redakcija)


VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

 

III. VEIKLOS  SRITIS

 

Skyriaus vedėjo pagrindinės veiklos sritys:

5.1. skyriaus darbuotojų darbo organizavimas ir koordinavimas;

5.2. viešųjų pirkimų organizavimas;

5.3. savivaldybės administracijos ir Tarybos sekretoriato darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis ir inventoriumi;

 5.4. Lietuvos svečių ir darbo pasitarimų reprezentacijos organizavimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1 .turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3 būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

6.4 išmanyti visus teisės aktus ir vidaus teisės aktus susijusius su skyriaus veikla.

7. Gebėti:

7.1 planuoti skyriaus veiklą;

7.2 valdyti su skyriaus veikla susijusią informaciją;

7.3 parinkti problemų sprendimo būdus;

7.4 priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

7.5 dirbti komandoje.

8. Mokėti:

8.1 valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8.2 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8.3 dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

9. 9 .Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas:

10.1. rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

10.2. teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui reikalingą informaciją;

10.3. planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą;

10.4. teikia siūlymus dėl  savivaldybės pastato patalpų remonto;

10.5. aprūpina savivaldybės administraciją baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

10.6. aprūpina savivaldybės Tarybos sekretoriatą inventoriumi, kanceliarinėmis, reprezentacinėmis ir kitomis priemonėmis;

10.7. teikia savivaldybės administracijos biudžeto priemonių, už kurias yra atsakingas,   sąmatų projektus;

10.8. kontroliuoja tarnybinio transporto administravimą;

10.9. pagal veiklos sritis vykdo viešuosius pirkimus;

10.10. rengia sutarčių projektus su įstaigomis ir organizacijomis, derina jas nustatyta tvarka;

10.11.tikslingai naudoja biudžeto lėšas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, priimant svečius iš Lietuvos Respublikos;

10.12. organizuoja reprezentacinių priemonių pirkimą;

10.13. organizuoja savivaldybės reprezentacinius renginius;

10.14. atlieka kitas vadovų užduotis ir pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

11. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.