Violeta Stanionienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 159
El. paštas: violeta.stanioniene@alytus.lt
Kabinetas: 308
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 6 d.

įsakymo Nr. DP-436-(4.26)

 

VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 • Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

III. VEIKLOS  SRITIS

 • Skyriaus vedėjo pagrindinės veiklos sritys:
 • Viešųjų pirkimų organizavimas;
 • Savivaldybės administracijos ir Kontrolės audito tarnybos darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis;
 • Tarnybinio transporto administravimas;
 • Lietuvos svečių ir darbo pasitarimų reprezentacijos organizavimas;
 • Administracijos patalpų valymo ir saugos organizavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • Vidaus ūkio skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 • Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą.
 • Išmanyti Biudžeto lėšų naudojimo transporto išlaidoms, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su skyriaus funkcijų vykdymu, taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymą, tarnybinio transporto įsigijimo, naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, turto biudžetinėse įstaigose įsigijimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus atliekamas funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Gebėti:
 • Planuoti skyriaus veiklą;
 • Valdyti su skyriaus veikla susijusią informaciją;
 • Parinkti problemų sprendimo būdus;
 • Priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
 • Dirbti komandoje.
 • Mokėti:
 • Valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.
 • 9. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 • 10. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas:
 • Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • Teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui reikalingą informaciją;
 • Planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą;
 • Inicijuoja Alytaus miesto savivaldybės pastato patalpų remontą;
 • Aprūpina savivaldybės administraciją baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
 • Aprūpina savivaldybės tarybą, Kontrolės audito tarnybą inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
 • Teikia savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų projektus;
 • Tvarko materialinių vertybių pajamų ir išlaidų apskaitą;
 • Kontroliuoja transporto priemonių techninę būklę ir organizuoja jų remontą;
 • Rengia sutarčių projektus su įstaigomis ir organizacijomis, derina jas nustatyta tvarka;
 • Dalyvauja ir vykdo (rengia konkursų sąlygas) viešuosius pirkimus;
 • Dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių darbe;
 • Tikslingai naudoja biudžeto lėšas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, priimant svečius iš Lietuvos Respublikos;
 • Dalyvauja komiteto, tarybos, posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;
 • Atlieka kitas vadovų užduotis ir pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 • Vidaus ūkio skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.