Vida Šerkšnienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55127, mob. tel. 8 620 24 733
El. paštas: vida.serksniene@alytus.lt
Kabinetas: 403
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) veiklą, užtikrinti savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis skyriaus vedėjas vykdo funkcijas bendrojoje – viešųjų pirkimų organizavimo - srityje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos krypties) arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų įstatymu, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, ministrų įsakymais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais teisė aktais.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. rinkti, analizuoti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją tarnybiniams dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

9.3. naudotis ir teikti tarnybinę pagalbą;

9.4. rengti tarnybinei veiklai reikalingus teisės aktus;

10. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – viešųjų pirkimų – funkcijas.

12. Dirbdamas skyriuje organizuoja ir kontroliuoja Viešųjų pirkimų skyriaus veiklą, siekiant užtikrinti administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus. Tą įgyvendindamas:

12.1. rengia:

12.1.1. skyriaus nuostatų projektą ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

12.1.2. skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

12.1.3. skyriaus veiklos analizes, pažymas, išvadas, siūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12.1.4. metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

12.1.5. skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimo išvadas, teikimus dėl neeilinio jų vertinimo (jeigu skyriuje yra karjeros valstybės tarnautojų);

12.1.6. išvadas dėl skyriaus darbuotojų padarytų drausminių nusižengimų (jeigu nesudaroma komisija jiems tirti);

12.1.7. pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų paskatinimų;

12.1.8. pasiūlymus dėl skyriaus etatinės struktūros;

12.1.9. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;

12.2. paskirsto nuolatines funkcijas ir užduotis skyriaus darbuotojams;

12.3. skiria konkretiems skyriaus darbuotojams nagrinėti skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus arba pats juos nagrinėja Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

12.4. kontroliuoja skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų, užduočių, pavedimų vykdymą, jo kokybę, darbo drausmę ir laiku reaguoja į trūkumus.

12.5. kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų vykdymą viešųjų pirkimų klausimais, jų kokybę, siekiant kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos.

12.6. kontroliuoja konkursų dalyvių pateikiamų pasiūlymų kiekybę ir kokybę, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą.

13. Siekia užtikrinti savivaldybės administracijoje vykdomų visų viešųjų pirkimų sistemos sukūrimą, analizę, koregavimą ir atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams (Europos Sąjungos) teisės aktams. Tą įgyvendindamas:

13.1. teikia tvirtinti visiems viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų komisijų sudėtį ir komisijų reglamentus;

13.2. organizuoja ir rengia visas taisykles, kitus norminius teisės aktus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti bei kontroliuoti, ir teikia tvirtinti pagal kompetenciją;

13.3. derindamas su savivaldybės administracijos padaliniais, atrenka ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų planus pagal jų kategorijas organizuojančius ir vykdančius subjektus;

13.4. rengia standartinius viešųjų pirkimų dokumentų blankus;

13.5. užtikrina reikalingų skelbimų apie viešuosius pirkimus parengimą ir paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.6. organizuoja ir užtikrina savalaikį ataskaitų apie viešuosius pirkimus pateikimą atitinkamoms institucijoms;

13.7. analizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus norminius aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir atitinkamai koreguoja savivaldybės viešųjų pirkimų reglamentavimą;

13.8. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus ir savivaldybės reguliavimo sferos institucijas;

13.9. teikia leistiną informaciją apie savivaldybės viešuosius pirkimus savivaldybės bendruomenei ir visuomenės informavimo priemonėms;

13.10. viešųjų pirkimų klausimais skyriaus pagalbai gauti kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitas institucijas pagal kompetenciją ir gautą informaciją naudoja savo funkcijoms vykdyti;

13.11. rengia savivaldybės numatomų viešųjų pirkimų planus (ketvirčio, 6 mėn., metų pagal aplinkybes) ir teikia juos tvirtinti (esant tokiam planui, nereikėtų vadovo įsakymų kiekvienam pirkimui atskirai);

13.12. skelbia technines specifikacijas ir projektus į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

14. Organizuoja ir pats dalyvauja konkrečių viešųjų pirkimų procedūrose, siekiant užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą. Įgyvendindamas šią funkciją:

14.1. stebi savivaldybės viešųjų pirkimų planų vykdymą ir užtikrina, kad laiku būtų pradedamos konkrečių pirkimų procedūros (išskyrus pirkimų organizatorių vykdomus pirkimus);

14.2. organizuoja arba pats rengia konkrečių pirkimų sąlygas, pasitelkdamas reikalingus specialistus;

14.3. nagrinėja ir rengia atsakymus į viešojo pirkimo procedūrose gaunamas pretenzijas: prašymus, paklausimus bei kitus susijusius dokumentus;

14.4. kai paskiriamas, dirba komisijose, darbo grupėse, susijusiose su viešaisiais pirkimais;

14.5. organizuoja skyriaus darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą pagal savivaldybės veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus.

 15. Vykdo kitas, nustatytas įstatymais, kitais teisės aktais (taip pat ir savivaldybės institucijų teisės aktais) nustatytas funkcijas ir užduotis pagal tarnybos kompetenciją, siekiant užtikrinti administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą.