Viktorija Ryliškienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 620 24 281
El. paštas: viktorija.ryliskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263
 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Lygis – A.
  3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkcijas – registruoti asmens gimimą, asmens mirtį, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir tėvystės (motinystės) nuginčijimą bei vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės būklės aktų registravimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

6.3. turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų teisinę apsaugą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Vardo ir (ar) pavardės keitimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą ir Civilinės būklės aktų registravimo taisykles;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

7.1. nustatytąja tvarka priima asmenis, registruoja jų prašymus;

7.2. teikia civilinės metrikacijos elektronines paslaugas pagal pareigybės funkcijas;

7.3. registruoja asmens gimimą;

7.4. deklaruoja naujagimio gyvenamąją vietą registruojant gimimą, kai deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų savo adresu Alytaus miesto savivaldybėje;

7.5. registruoja asmens mirtį;

7.6. apskaito medicininius mirties liudijimus;

7.7. įtraukia į apskaitą užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimus;

7.8. įtraukia į apskaitą užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtis;

7.9. registruoja santuoką;

7.10. registruoja tėvystės pripažinimą;

7.11. vykdo teismų sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo, registruoja tėvystės (motinystės) nustatymą ir tėvystės (motinystės) nuginčijimą;

7.12. tvarko duomenis po tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir tėvystės (motinystės) nuginčijimo įregistravimo ir teikia juos Gyventojų registrui;

7.13. teikia Gyventojų registrui duomenis apie įregistruotus civilinės būklės aktus;

7.14. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

7.15. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

7.16. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės funkcijas;

7.17. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal jam priskirtas funkcijas;

7.18. pagal kompetenciją rengia ir registruoja raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

7.19. rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją savo kompetencijos klausimais;

7.20. atsako už jam priskirtų dokumentų teisingą parengimą laiku;

7.21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.