Vilija Ramanauskienė

mero patarėja
Telefonas: (8 315) 55 135, mob. tel. +370 687 32081
El. paštas: vilija.ramanauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 209
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

  1. PASKIRTIS

 

4. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato (toliau – sekretoriatas) valdymo funkcijas:

4.1. planuoti, organizuoti, koordinuoti, derinti  sekretoriato darbą;

4.2. kontroliuoti ir vertinti pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

4.3. užtikrinti pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir motyvavimą;

4.4. užtikrinti tinkamą tarybos, tarybos kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių, mero ir mero pavaduotojų rengiamų pasitarimų organizavimą ir aptarnavimą;

4.5. padėti tarybos nariams rengti tarybos sprendimų projektus.

 

  1. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas ir dokumentų valdymas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų  darbo patirtį viešojo administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti savo ir sekretoriato veiklą;

6.5. mokėti rengti teisės aktų projektus;

6.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus sprendimo būdus;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu;

6.9. gebėti bendrauti su žmonėmis, operatyviai reaguoti į pokyčius, turėti organizacinių gebėjimų.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti efektyvią sekretoriato veiklą ir įgyvendinti jam keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja ir atsako už sekretoriatui pavestų funkcijų, užduočių vykdymą, darbo rezultatus ir kokybę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi;

7.2. organizuoja sekretoriato darbą, užtikrina racionalų darbo laiko panaudojimą, visų pavedimų įvykdymą kvalifikuotai ir laiku;

7.3. kontroliuoja ir vertina, kaip sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo jiems priskirtas funkcijas;

7.4. koordinuoja ir planuoja tarybos, tarybos kolegijos, tarybos komitetų, komisijų posėdžius;

7.5. rengia tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus savo kompetencijos klausimais;

7.6. padeda tarybos nariams parengti tarybos sprendimų projektus;

7.7. pagal savo kompetenciją gauna ir teikia informaciją merui, mero pavaduotojams, tarybos sekretoriui, tarybos nariams, savivaldybės administracijai, miesto bendruomenei;

7.8. pagal savo kompetenciją palaiko dalykinius ryšius su Vyriausybės atstovu Alytaus apskrityje, valstybės ir visuomeninėmis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;

7.9. sudaro sekretoriato išlaidų sąmatas;

7.10. rengia sekretoriato metinį veiklos planą;

7.11. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų  pareigybių aprašymų projektus;

7.12. vertina jam atskaitingų sekretoriato valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;

7.13. tvirtina valstybės  tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilės sąrašą;

7.14. leidžia įsakymus sekretoriato veiklos klausimais;

7.15. pagal savo kompetenciją duoda privalomuosius nurodymus sekretoriato valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

7.16. pagal savo kompetenciją užtikrina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei motyvavimą;

7.17. dalyvauja mero potvarkiais sudarytose darbo grupėse, komisijose;

7.18. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, vykdo kitus mero pavedimus;

7.19. pagal savo kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus atstovauja Alytaus miesto savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei užsienyje;

7.20. prireikus rengia sekretoriato pasitarimus ir jiems pirmininkauja.