Valė Pliaugienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 114, mob. tel. 8 698 32 199
El. paštas: vale.pliaugiene@alytus.lt
Kabinetas: 420
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. DP-48

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sudaryti biudžeto programų sąmatas, tvarkyti Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros programos, Savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo programos, Urbanistinio planavimo programos apskaitą ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo biudžeto planavimo ir buhalterinės apskaitos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti buhalterinio darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10   Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

11. Vadovaudamasis Biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto planavimą, vykdo biudžeto planavimą:

11.1. iš programų koordinatorių ir skyrių vedėjų pateiktų duomenų rengia savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatų projektus ir suveda juos į informacinę apskaitos sistemą;

11.2. patvirtinus biudžetą asignavimus, iš programų koordinatorių ir skyrių vedėjų pateiktų duomenų, paskirsto ketvirčiais, sudaro biudžeto programų sąmatas ir priedus prie jų bei pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.3. sudaro valstybės biudžeto programų sąmatas ir kitus papildomus dokumentus ir pateikia juos finansuojančioms institucijoms;

11.4. savarankiškai, savo pasirinktais metodais kaupia, sistemina visų savivaldybės, valstybės biudžeto sąmatų duomenis, nuolat juos analizuoja, rengia įvairią informaciją apie jas skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms, savivaldybės vadovams;

11.5. metų eigoje iš skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą ir sąmatų vykdymo kontrolę, programų koordinatorių, skyrių vedėjų pateiktų duomenų rengia administracijos direktoriaus įsakymų ir tarybos sprendimų projektus dėl jų tikslinimo.

12. Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

12.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);

12.2. sudaro ir Strateginio planavimo ir finansų skyriui teikia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (mėnesio ir ketvirčio);

12.3. kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą;

12.4. iki kiekvieno mėnesio 10 d. skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia duomenis apie mėnesio 1 dienos įsiskolinimus;

12.5. nustatytais terminais skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia visus duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui;

12.6. sudaro ir teikia visas ataskaitas, reikalingas finansuojančioms institucijoms;

12.7. sudaro ir teikia paraiškas dėl lėšų gavimo iš Strateginio planavimo ir finansų skyriaus bei kitų finansuojančių institucijų;

12.8. rengia mokėjimo pavedimus bankui;

12.9. sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;

12.10. priima ir sutikrina, analizuoja, sistemina ataskaitas iš viešųjų įstaigų ir projektų vykdytojų, tvarko detalią  apskaitą pagal projektų vykdytojus;

12.11. skyriaus vedėjo pavaduotojui teikia duomenis apie specialiųjų programų finansavimą ir išlaidas, reikalingus ataskaitai forma Nr. 1 sudaryti;

12.12. kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;

12.13. kontroliuoja ir apskaito ateinančių laikotarpių sąnaudas ir veiklos nuomos sutartis ir suveda jų operacijas į sistemą;

12.14. išrašo sąskaitas faktūras išlaidų atstatymui;

12.15. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;

12.16. ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų (arba per sutartyse su finansavimo sumų davėjais nurodytus terminus) pateikia finansavimo sumų pažymas kitoms finansuojančioms institucijoms, o duomenis, reikalingus finansavimo sumų pažymai Strateginio planavimo ir finansų skyriui parengti, pateikia skyriaus vedėjo pavaduotojui.

13. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:

13.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

13.2. kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinį įrašą, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

13.3 sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.

14. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais.

15. Bendrauja ir bendradarbiauja su jam priskirtos srities finansuojančių institucijų darbuotojais lėšų naudojimo, ataskaitų teikimo klausimais.

16. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.

17. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

18. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.

19. Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.

20. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

21. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.