Vida Piščikienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 669, mob. tel. 8 618 13 723
El. paštas: vida.piscikiene@alytus.lt
Kabinetas: 9
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –  10.

 

II.    PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir užtikrinti socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei poįstatyminiais aktais.

 

 III. VEIKLOS SRITIS

 

 5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita piniginė socialinė parama.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                     

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo  krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų socialinio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą,  valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems  gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Šalpos išmokų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai  priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir vidaus teisės aktus bei išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

11.1. vykdo piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams ir šalpos išmokų skyrimo teisėtumo kontrolę, pasirašo sprendimus bei potvarkius;

11.2. formuoja sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei vykdo suteiktos socialinės paramos mokiniams apskaitą;  

11.3. teikia informaciją asmenims (pareiškėjams), įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovams socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

11.4. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos;

11.5. tikrina informaciją VĮ Registrų centro ir SPIS sistemoje esančių registrų duomenis;

11.6. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų  klausimais;

11.7. kontroliuoja kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį importui skirtų duomenų testavimo protokolus;

11.8. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas apie socialines išmokas ir kompensacijas;

11.9. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) prašymus, pasiūlymus bei skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

11.10. analizuoja ir prognozuoja socialinių išmokų poreikį;

11.11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais;

11.12. koordinuoja specialistų, skiriančių socialines išmokas, darbą bei teikia jiems konsultacijas socialinių išmokų skyrimo klausimais;

11.13. dalyvauja rengiant skyriaus socialinę programą;

11.14. atrankos būdu tikrina gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pateiktų UAB „Litesko" duomenų kompensacijoms už būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti teisingumą;

11.15. organizuoja darbingo amžiaus, nedirbančių ir nedalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, piniginės socialinės paramos gavėjų telkimą visuomenei naudingos veiklos atlikimui;

11.16. organizuoja socialinių išmokų specialistų darbo vietų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis.

12. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir vykdo jo funkcijas.

13. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

14. Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

15. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, padedančias įgyvendinti skyriaus uždavinius, atlieka kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.