Vilmantas Pajada

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 193, mob. tel. 8 698 71 794
El. paštas: vilmantas.pajada@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti ir organizuoti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų ir programų rengimą.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų patirtį ES lėšomis finasuojamų projektų įgyvendinimo srityje.

7. Būti gerai susipažinusiam su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sugebėti jais vadovautis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

8. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.2. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

10. Mokėti:

10.1. užsienio kalbas: anglų, vokiečių, rusų B2 lygiu (žodžiu ir raštu).

10.2. naudotis „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Užtikrindamas tinkamą savivaldybės administracijos iškeltų tikslų įgyvendinimą investicijų srityje:

11.1. teikia pasiūlymus dėl ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo;

11.2. rengia savivaldybės ir regioninius ES lėšomis finansuojamus projektus kultūros srityje;

11.3. kartu su kitų savivaldybės administracijos skyrių tarnautojais ir darbuotojais identifikuoja projektus;

11.4. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;

11.5. rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais;

11.6. organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų,  investicinių projektų) rengimą;

11.7. atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus.

11.8. renka ir rengia informaciją skyriaus rengiamoms ataskaitoms;

11.9.  paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

11.10. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

11.11 asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

11.12. planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia skyriaus vedėjui;

11.13. rengia ES lėšomis finansuojamų projektų projektinius pasiūlymus;

11.14. administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.