Vilma Liaukuvienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 185, mob. tel. 8 614 06 687
El. paštas: vilma.liaukuviene@alytus.lt
Kabinetas: 414
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

 

KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, formuojant ir įgyvendinant valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką  savivaldybės gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo, jaunimo politikos srityse.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo, jaunimo teisių apsaugos funkcijų įgyvendinimo užtikrinimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities muzikos, dailės, teatro, audiovizualinio meno krypčių,  humanitarinių mokslų studijų srities etnologijos, filologijos, istorijos, menotyros krypčių, socialinių mokslų studijų srities edukologijos, komunikacijos ir informacijos,  sociologijos, vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą.

7. Turėti 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo ir 1 metų darbo patirtį kultūros srityse.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos kultūros politikos, Lietuvos jaunimo politikos nuostatas bei šių sričių teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, rengti vidaus teisės aktus;

10.2. vertinti esamą kultūros ir meno aplinką,

10.3. analizuoti ir vertinti kūrybinės veiklos programas ir projektus;

10.4. dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programų paketu;

10.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą  (anglų, vokiečių, prancūzų) A1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias Vietos savivaldos įstatymu nustatytas bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo ir jaunimo teisių apsaugos funkcijas:

11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, vadovaudamasis savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus veiklos reglamentu ir skyriaus nuostatais;

11.2. nustatytąja tvarka:

11.2.1. rengia savivaldybės kultūros įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

11.2.2. teikia siūlymus dėl kultūros įstaigų vadovų viešųjų konkursų organizavimo, dėl kultūros įstaigų direktorių atleidimo iš darbo, tarnybinių atlyginimų, priedų bei priemokų nustatymo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;

11.2.3. derina savivaldybės kultūros įstaigų vadovų darbo grafikus, atostogų ir komandiruočių prašymus;

11.2.4. organizuoja kultūros veiklos programos, ilgalaikių ir metų veiklos programų ir/ar kitų veiklos planavimo dokumentų projektų parengimą, teikia juos tvirtinti ir kontroliuoja įgyvendinimą;

11.2.5. derina ir kontroliuoja kultūros veiklai, kultūros paveldo priežiūrai ir jaunimo veiklai įgyvendinti reikiamus viešuosius pirkimus;

11.2.6. organizuoja Alytaus miesto savivaldybės kultūros programos parengimą, koordinuoja ir kontroliuoja šios programos įgyvendinimą ir susijusių sutarčių vykdymą;

11.2.7. organizuoja savivaldybės biudžeto kultūros dalies projekto rengimą, konsultuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovus metų veiklos bei tikslinių programų ir/ar kitų veiklos planavimo dokumentų rengimo klausimais, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

11.2.8. inicijuoja ir teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros plėtros programų, kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, organizuoja sprendimų projektų parengimą ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

11.2.9. kontroliuoja  kultūros paveldo objektų būklės priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės  teritorijoje ir  kultūros vertybių registro kaupimą bei sisteminimą,

11.2.10. derina Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims teikiamą su kultūros paveldo priežiūra ir kultūros vertybių saugojimu susijusią informaciją;

11.2.11. prižiūri organizuojamus kultūros paveldo ir etnokultūros renginius, įvairių sričių parodas organizuojamas savivaldybėje.

11.3. pagal skyriaus kompetenciją:

11.3.1. inicijuoja ir/ar rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus kultūros veiklos, kultūros paveldo priežiūros ir  jaunimo teisių apsaugos klausimais;

11.3.2. vadovauja skyriaus specialistų, kultūros įstaigų vadovų, kultūros organizacijų (asociacijų) vadovų pasitarimams arba skiria pasitarimams vadovauti skyriaus specialistą;

11.3.3. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų kultūros specialistų atestaciją, inicijuoja kultūros specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimą;

11.3.4. inicijuoja ir organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją;

11.3.5. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką, derina komandiruočių prašymus;

11.3.6. rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, apdovanojimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo;

11.3.7.  teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kitus dokumentus kultūros ir jaunimo teisių apsaugos klausimais, rengia išvadas, pasiūlymus galimiems sprendimams;

11.3.8. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą;

11.3.9. inicijuoja ir koordinuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų renginių organizavimą Alytaus miesto savivaldybėje;

11.3.10. organizuoja informacijos apie kultūros ir jaunimo būklę pateikimą Lietuvos Respublikos kultūros politikos ir jaunimo politikos įgyvendinimą koordinuojančioms institucijoms;

11.3.11. organizuoja parengimą ir dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitą, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

11.4. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

11.5. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;

11.6. tvirtina skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus.

12. Atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas ir savivaldybės administracijos vadovų pavedamas užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai ir įvykdyti svarbiausieji uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Kultūros skyriaus darbą.