Vitas Krakauskas

vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126, mob. tel. 8 687 30 264
El. paštas: vitas.krakauskas@alytus.lt
Kabinetas: 314

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-54-(4.26)

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – B.

3. Kategorija – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti miesto gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir sanitarinį valymą priskirtose miesto zonose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – priskirtų miesto zonų gatvių valymo, barstymo, šaligatvių valymo, žaliųjų plotų šienavimo ir sanitarinio valymo kontrolės – funkcijas.

 

III.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su miesto sanitarine, želdynų ir želdinių priežiūra, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.  

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

10. Dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

                     

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Kontroliuoja šių miesto zonų gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir sanitarinį valymą:

11.1. Pirmojo Alytaus zona (I), ribos – Nemuno upės dešinysis krantas iki miesto rytinės ribos, miesto rytinė riba iki Nemuno upės;

11.2. Miesto centro zonos (II) kairėje pusėje (zonos ribos – Nemuno upės kairysis krantas tarp tako į Alytaus miškų urėdiją ir Sveikatos tako, Sveikatos takas nuo Nemuno upės iki J. Basanavičiaus gatvės (iki šlaito apačios paties tako neįskaičiuojant); J. Basanavičiaus gatvė nuo Sveikatos tako iki Rotušės aikštės; Jotvingių, Tvirtovės gatvės; takas į Alytaus miškų urėdiją iki Nemuno upės – į dvi puses zoną dalija Jotvingių gatvė, Rotusės aikštė ir J. Basanavičiaus gatvė);

11.3. Dainavos zona, Dainavos mikrorajonas iki Žuvinto ir Kauno gatvės iki Tvirtovės gatvės;

11.4. Putinų zona (IV), Putinų ir Pramonės mikrorajonai.

12. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

12.1. tikrina pagal sutartyse numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus ir pasirašo darbų priėmimo aktus:

12.1.1. miesto gatvių, gyvenamųjų rajonų, šaligatvių, žaliųjų plotų sanitarinio valymo,

12.2.2. žaliųjų plotų šienavimo ir valymo,

12.2.3. šiukšlių išvežimo iš miesto gatvėse esančių konteinerių ir miesto kapinių;

12.2. organizuoja miesto paruošimą šventėms, t. y. aprūpina biotualetais, komunalinių atliekų konteineriais, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.3. tikrina suoliukų miesto gatvėse būklę, užsako naujus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.4. tikrina želdinių būklę, inicijuoja želdynų tvarkymą, teikia prašymus Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl želdynų pašalinimo ir/ar genėjimo;

12.5. tikrina gatvių pavadinimų lentelių būklę, užsako naujas;

12.6. tikrina sporto ir žaidimo aikštelių įrenginius, teikia informaciją apie jų būklę;

12.7. kontroliuoja, kaip tvarkoma aplinka prie garažų ar kitų privačių teritorijų;

12.8. kontroliuoja fontanų eksploatavimą, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.9. organizuoja šiukšlių konteinerių aikštelių įrengimo, aptvėrimo darbus ir jų priėmimo tvarką, stebi jų sanitarinę, estetinę būklę, inicijuoja naujų aikštelių įrengimo poreikį;

12.10. kontroliuoja veikiančių miesto Klevų ir Savanorių gatvės kapinių, taip pat neveikiančių kapinių ir fortų, kurie yra kultūros paveldo objektai, sanitarinę būklę;

12.11. organizuoja miesto tvarkymo talkas rudenį ir pavasarį, aprūpina miesto bendruomenės talkos dalyvius transportu šiukšlėms išvežti;

12.12. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo projektus;

12.13. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

13. Kontroliuoja, kaip priskirtoje teritorijoje pagal sutartis dirbančios įmonės laikosi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, taip pat Kapinių laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių.

14. Renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių smulkių remonto darbų mieste atlikimo.

15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

16. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

17. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

      

19. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.