Vida Intukienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 196
El. paštas: vida.intukiene@alytus.lt
Kabinetas: 315
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28  d.

įsakymu Nr. DP-54-(4.26)

                                                                                     

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti miesto gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir valymą priskirtose miesto zonose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – priskirtų miesto zonų gatvių valymo, barstymo, šaligatvių valymo, žaliųjų plotų šienavimo ir sanitarinio valymo kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus, Kelių priežiūros vadovą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su žvyruotų gatvių, miesto sanitarine želdynų ir želdinių priežiūra, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

10. Dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Kontroliuoja šių miesto zonų gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir sanitarinį valymą:

11.1. Vidzgirio zona (V) (ribos: Ūdrijos gatvė, Naujoji gatvė tarp Ūdrijos ir Rūtų gatvių; Rūtų, Gardino gatvės; A. Baranausko gatvė tarp Gardino gatvės ir Sveikatos tako, Sveikatos takas iki Nemuno upės (takas skaičiuojamas iki šlaito apačios); pietinė miesto riba tarp Sveikatos tako ir Ūdrijos gatvės);

11.2. Miesto centro zonos (II) dešinėje pusėje nuo J. Basanavičiaus gatvės (iki šlaito apačios paties tako neįskaičiuojant); A. Baranausko gatvė nuo Sveikatos tako iki Gardino gatvės; Gardino, Rūtų, Jotvingių gatvės, Rotušės akštė, į dvi puses zoną dalija Jotvingių gatvė, Rotušės aikštė ir J. Basanavičiaus gatvė);

12. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

12.1. tikrina pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus ir pasirašo darbų priėmimo aktus:

12.1.1. miesto gatvių, gyvenamųjų rajonų sanitarinį valymą;

12.1.2. žaliųjų plotų šienavimą ir valymą;

12.1.3. šiukšlių išvežimą iš miesto gatvėse esančių urnų.

12.2. organizuoja miesto papuošimą šventėms, t. y. vėliavėlių, tentų, lyno Rotušės aikštėje pakabinimą, naujametinį papuošimą, tikrina miesto šventinį puošimą, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.3. tikrina suoliukų miesto gatvėse būklę, užsako naujus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.4. tikrina želdinių būklę, inicijuoja želdynų tvarkymą, teikia prašymus Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl želdynų pašalinimo ir/ar genėjimo, organizuoja želdinių priežiūros paslaugos pirkimą iš biudžeto lėšų, pasirašo darbų priėmimo aktus;

12.5. tikrina gatvių pavadinimų lentelių būklę, užsako naujas;

12.6. tikrina sporto ir žaidimo aikštelių įrenginius, teikia informaciją apie jų būklę;

12.7. kontroliuoja, kaip tvarkoma aplinka prie garažų ar kitų privačių teritorijų;

12.8. stebi šiukšlių konteinerių aikštelių sanitarinę, estetinę būklę, inicijuoja naujų aikštelių įrengimo poreikį;

12.9. kontroliuoja veikiančių miesto Daugų gatvės ir Užupių kapinių, taip pat neveikiančių kapinių, kurios yra kultūros paveldo objektai, sanitarinę būklę;

12.10. organizuoja miesto tvarkymo talkas rudenį ir pavasarį;

12.11. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo projektus;

12.12. rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais;

12.13. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

13. Kontroliuoja, kaip priskirtoje teritorijoje pagal sutartis dirbančios įmonės laikosi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, taip pat Kapinių laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių.

14. Renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių darbų atlikimo savo kompetencijos klausimais.

15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

16. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

17. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

18. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.