Vida Intukienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 196, mob. tel. 8 698 27 045
El. paštas: vida.intukiene@alytus.lt
Kabinetas: 315
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti priskirtose miesto zonose esančių miesto gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir valymą, miesto parkų ir veikiančių bei neveikiančių kapinių tvarkymą, išduoti sutikimus dėl laikino sandėliavimo Alytaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijose priskirtose miesto zonose. 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – priskirtų miesto zonų gatvių valymo, barstymo, šaligatvių valymo, žaliųjų plotų šienavimo ir sanitarinio valymo kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus, Kelių priežiūros vadovą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su žvyruotų gatvių, miesto sanitarine želdynų ir želdinių priežiūra, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja šių miesto zonų gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir sanitarinį valymą:

5.1.1. Vidzgirio zona (V) (ribos: Ūdrijos gatvė, Naujoji gatvė tarp Ūdrijos ir Rūtų gatvių; Rūtų, Gardino gatvės; A. Baranausko gatvė tarp Gardino gatvės ir Sveikatos tako, Sveikatos takas iki Nemuno upės (takas skaičiuojamas iki šlaito apačios); pietinė miesto riba tarp Sveikatos tako ir Ūdrijos gatvės);

5.1.2. miesto centro zonos (II) dešinėje pusėje nuo J. Basanavičiaus gatvės (iki šlaito apačios paties tako neįskaičiuojant); A. Baranausko gatvė nuo Sveikatos tako iki Gardino gatvės; Gardino, Rūtų, Jotvingių gatvės, Rotušės aikštė, į dvi puses zoną dalija Jotvingių gatvė, Rotušės aikštė ir J. Basanavičiaus gatvė);

5.1.3. miesto rekreacinės zonos, esančios pietinėje (dešinėje) miesto dalyje, kurią riboja J. Basanavičiaus, Jotvingių ir Naujoji g.;

5.2. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.2.1. tikrina pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus ir pasirašo darbų priėmimo aktus:

5.2.1.1. miesto gatvių, gyvenamųjų rajonų, šaligatvių, takų, žaliųjų plotų sanitarinio valymo;

5.2.1.2. žaliųjų plotų šienavimą ir valymą;

5.2.1.3. šiukšlių išvežimą iš miesto gatvėse esančių šiukšliadėžių ir miesto kapinių;

5.3. tikrina suoliukų miesto gatvėse būklę, užsako naujus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.4. teikia prašymus Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl želdynų pašalinimo ir/ar genėjimo miesto bendro naudojimo teritorijose;

5.5. tikrina gatvių pavadinimų lentelių būklę, užsako naujas;

5.6. kontroliuoja, kaip tvarkoma aplinka prie garažų ar kitose privačiose teritorijose, nustačius pažeidimus informuoja savininkus;

5.7. stebi šiukšlių konteinerių aikštelių sanitarinę, estetinę būklę, pastebėjus trūkumus ar pažeidimus, informuoja atsakingus asmenis;

5.8. kontroliuoja veikiančių miesto Daugų gatvės ir Užupių kapinių, taip pat neveikiančių kapinių, kurios yra kultūros paveldo objektai, priežiūrą;

5.9. organizuoja kasmetinį naujo laidojimo ploto įrengimą Užupių kapinėse, kontroliuoja situaciją dėl užlaidojamų plotų;

5.10. kontroliuoja rekreacinių miesto zonų priežiūrą ir tvarkymą;

5.11. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;

5.12. rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais;

5.13. Inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.15. priskirtoje teritorijoje pastebėjus ar nustačius Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimus ar piktybinę veiką, informuoja atitinkamai Viešosios tvarkos, Aplinkos apsaugos skyriaus atsakingus darbuotojus arba Policijos komisariatą;

5.16. išduoda sutikimus dėl laikino sandėliavimo Alytaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijose, priskirtose zonose;

5.17. renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių darbų atlikimo savo kompetencijos klausimais;

5.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.19. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.20. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.22. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.