Vilma Bautronienė

Vilma Bautronienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 132, mob. tel. 8 618 66 976
El. paštas: vilma.bautroniene@alytus.lt
Kabinetas: 407
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 9 d.      

įsakymu Nr. DP-117

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos, Verslo skatinimo programos, Aplinkos apsaugos programos, Turto valdymo programos, labdaros ir paramos lėšų sąmatų apskaitą  ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo buhalterinės apskaitos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti buhalterinio darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUKCIJOS

 

11. Vadovaudamasis VSAFAS  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

11.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą  visas ūkines operacijas  (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo nurodymus, paraiškas ir kt.);

11.2. sudaro  ir Strateginio planavimo ir finansų skyriui teikia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (mėnesio ir ketvirčio);

11.3. kontroliuoja  biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, vykdantį biudžeto planavimo funkciją;

11.4. iki kiekvieno mėnesio 10 d. skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia duomenis apie mėnesio 1 dienos įsiskolinimus;

11.5. nustatytais terminais skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia visus duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti;

11.6. sudaro ir teikia visas ataskaitas, reikalingas finansuojančioms institucijoms;

11.7. sudaro ir teikia  paraiškas dėl lėšų gavimo iš Strateginio planavimo ir finansų skyriaus ir kitų finansuojančių institucijų;

11.8. rengia  mokėjimo nurodymus bankui;

11.9. sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus   debitoriams ir kreditoriams;

11.10. priima ir sutikrina, analizuoja, sistemina ataskaitas iš viešųjų įstaigų ir projektų vykdytojų, tvarko detalią  apskaitą pagal projektų vykdytojus;

11.11. pagal projektų vykdytojų pateiktų ataskaitų duomenis parengia buhalterines pažymas ir jų duomenis suveda į informacinę apskaitos sistemą;

11.12. teikia  skyriaus vedėjo pavaduotojui duomenis, reikalingus biudžeto  ataskaitai (forma Nr.1) sudaryti;

11.13. kontroliuoja ir surašo  skolų nuvertėjimo pažymas;

11.14. kontroliuoja ir apskaito  ateinančių laikotarpių sąnaudas ir veiklos nuomos sutartis ir suveda jų operacijas į sistemą;

11.15. išrašo sąskaitas faktūras  išlaidoms atkurti;

11.16. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;

11.17. ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų (arba sutartyse su finansavimo sumų davėjais nurodytus terminus) pateikia finansavimo sumų pažymas kitoms finansuojančioms institucijoms, o duomenis, reikalingus finansavimo sumų pažymai Strateginio planavimo ir finansų skyriui parengti, pateikia skyriaus vedėjo pavaduotojui;

11.18. tvarko paramos lėšų apskaitą pagal paramos teikėjus;

11.19. teikia VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą;

12. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:

12.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

12.2. surašo  kiekvienos ūkinės operacijos buhalterinį įrašą, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

12.3. sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.

13. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas  jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais

14. Bendrauja ir bendradarbiauja su jam priskirtos srities finansuojančių institucijų  darbuotojais lėšų naudojimo, ataskaitų teikimo klausimais.

15. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.

16. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

17. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.

18. Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.

19. Atlieka kitas  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS  PAVALDUMAS

 

20. Vyriausiasis specialistas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.