Vilma Bartusevičienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 163, mob. tel 8 620 24 759
El. paštas: vilma.bartuseviciene@alytus.lt
Kabinetas: 317

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. DV-1267

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas savivaldybės yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

 

II. Paskirtis

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus darbą, siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo, rengiant teritorijų planavimo dokumentus bei  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, bei juos įgyvendinti, užtikrinti statinių projektavimo bei architektūrinių sprendinių vystymo galimybes Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vedėjo veiklos sritis – urbanistika, architektūra ir žemėtvarka.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, inžinerijos (žemėtvarka) studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teritorijų planavimo krypties išsilavinimą;

6.2. ne mažesnį kaip 3 metų teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros, arba žemėtvarkos srityse darbo stažą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinės apsaugą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūros normas. Išmanyti teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, žemės teisę, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

9.  Mokėti:

9.1. analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9.2. dirbti su  „ArcView", „GeoMap" ir „AutoCAD" kompiuterio programomis.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJo FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas:

11.1. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus;

11.2. organizuoja skyriaus tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą, kontroliuoja jų veiklą;

11.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

11.4. dalyvauja įgyvendinant miesto bendrojo plano sprendinius savivaldybės teritorijoje;

11.5. teikia pasiūlymus bei dalyvauja vykdant savivaldybės strateginį planavimą, atlieka skyriui priskirtos strateginio veiklos plano programos planavimo bei vykdymo darbus;

11.6. teikia pasiūlymus teritorijų planavimo dokumentams rengti savivaldybės teritorijoje;

11.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

11.8. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, darbe;

11.9. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus;

11.10. rengia arba tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

11.11. teisės aktų nustatyta tvarka peržiūri parengtus teritorijų planavimo dokumentus bei statinių techninius projektus;

11.12. nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti pagal kompetenciją;

11.13. inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant asmenų prašymuose, skunduose, pranešimuose keliamas problemas, reguliariai informuoja apie jas savivaldybės vadovus, kartu su administracijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

11.14. rengia skyriaus nuostatus, tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

11.15. rengia dokumentus, vertinant  skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

11.16. rengia dokumentus dėl skyriaus tarnautojų paskatinimo, apdovanojimo, tarnybinės ar drausminės nuobaudos skyrimo;

11.17. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus skyriuje ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

11.18. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką;

11.19. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

11.20. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;

11.21. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo;

11.22. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.23. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus;

11.24. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

11.25. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekdamas savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI. šias pareigas einančio VAlstybės TARNAUTOJo pavaldumas

 

12. Skyriaus vedėjas yra pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbą.