Vilma Bartusevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 163
El. paštas: vilma.bartuseviciene@alytus.lt
Kabinetas: 317

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr. DP-304-(4.26)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymais bei įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatytoms valstybės funkcijoms vykdyti, įgyvendinant skyriaus veiklą teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityse, užtikrinti Administracijos direktoriaus organizuojamo teritorijų planavimo proceso viešinimą valstybinėse informacinėse sistemose TPDRIS ir ŽPDRIS.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – žemėtvarkos, geodezijos ir žemės ūkio klausimų sprendimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti technologijos  mokslų studijų srities statybos inžinerijos, inžinerijos  (žemėtvarka)  studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities teritorijų planavimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų  žemėtvarkos darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Žemės, Žemės reformos, Teritorijų planavimo, Geodezijos ir kartografijos įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius žemėtvarkos klausimus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

11. Mokėti dirbti su Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).

12. Mokėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema

(ŽPDRIS).

13. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei vidaus teisės aktus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

14. Vyriausiasis specialistas  atlieka šias funkcijas:

14.1. koordinuoja geoinformacinės sistemos (GIS), geodezijos ir žemėtvarkos darbus;

14.2. derina naudojamų, išnuomojamų arba parduodamų žemės sklypų (kadastrinius) planus;

14.3. teikia asmenims konsultacijas žemėtvarkos, žemės ūkio klausimais;

14.4. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

14.5. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įvykdyti toms komisijoms ir darbo grupėms iškelti tikslai;

14.6. informuoja skyriaus valstybės tarnautojus apie naujai įsigaliojusius teisės aktus, susijusius su kuruojama sritimi;

14.7. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant viešuosius pirkimus, susijusius su žemėtvarkos klausimų sprendimu, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

14.8. numato lėšų poreikį žemės sklypų kadastrinių matavimų vietovėje darbams, įgyvendinant žemės reformos darbus savivaldybės teritorijoje;

14.9. padeda skyriaus vedėjui vyriausiajam architektui įgyvendinti miesto savivaldybės institucijų suformuotą teritorijų planavimo, statybos, žemėtvarkos, paminklosaugos, aplinkosaugos politiką;

14.10. inicijuoja ir dalyvauja ir rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, susijusius su Alytaus miesto savivaldybės žemės, miškų, vandenų ir administracinių ribų keitimo klausimais;

14.11. dalyvauja formuojamų valstybinės žemės sklypų esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti formavimo darbe;

14.12. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais, susijusiais su kuruojamomis veiklos sritimis;

14.13. esant reikalui tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas;

14.14. rengia savivaldybės tarybos sprendimų dėl gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės sklypų ir pastatų adresų suteikimo ir keitimo projektus, perduoda duomenis VĮ Registrų centrui;

14.15. nagrinėja prašymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas laisvos valstybinės žemės fonde;

14.16. tikrina statinių projektų sprendinius, pateiktus savivaldybės administracijai, statybą leidžiantiems dokumentams gauti;

14.17. organizuoja ir vykdo darbus per planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS. Rengia projektų rengimo reikalavimus, atlieka įkėlimo, derinimo, tvirtinimo procedūras;

14.18. tikrina (vizuoja) parengtus teritorijų planavimo dokumentus prieš teikiant juos derinti Nuolatinei statybos komisijai ar kitai, derinančiai teritorijų planavimo dokumentų komisijai;

14.19. sprendžia Alytaus miesto teritorijos planavimo klausimus, numatant naujų žemės sklypų formavimą piliečių žemės nuosavybės teisėms atkurti, savivaldybės funkcijoms ir reikmėms vykdyti bei investicijoms plėtoti;

14.20. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos, jos dalių teritorijų planavimo dokumentų keitimo, papildymo, tikslinimo;

14.21. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

14.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo vyriausiojo architekto  pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

15. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui savivaldybės vyriausiajam architektui.