Virginija Auruškevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142
El. paštas: virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-490

 

TEISĖS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti personalo tvarkymo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo ir personalo tvarkymo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  išsilavinimą.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Darbo kodeksą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, Dokumentų rengimo taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. bendrauti, bendradarbiauti;

8.3. analizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, jas taikyti praktikoje;

8.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti problemų sprendimo būdus,  rengti vidaus teisės aktus.

9. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

                   

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės administracijos personalo srities  tikslų įgyvendinimą:

11.1. renka informaciją apie personalo poreikį, ją apibendrina ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos vadovams;

11.2. vykdo valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūras: rengia mero potvarkio ar administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl įgaliojimo paskelbti konkursą, vykdo dokumentų, kurie turi būti pateikti, priėmimą, rengia konkurso komisijos sudarymo dokumentus, atrankos komisijos posėdžių dokumentus;

11.3. organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankų procedūras;

11.4. organizuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimą;

11.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

11.6. dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų dėl savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir koregavimo, dėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus nustatymo projektus ir kitais personalo valdymo klausimais;

11.7. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl valstybės tarnautojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, priedų, priemokų skyrimo, papildomo darbo krūvio ir pavedimo atlikti papildomas funkcijas projektus ir kitais personalo valdymo klausimais;

11.8. tvarko dokumentus, kai panaikinama pareigybė arba sumažinamas tarnautojų ar darbuotojų skaičius: rengia ir įteikia pasirašytinai valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams pranešimus apie pareigybės panaikinimą ir jo galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) (prieš 2 ir 4 mėn.), rengia pranešimų dėl siūlymo eiti kitas pareigas projektus;

11.9. rengia (kartu su kitų struktūrinių padalinių vadovais ir specialistais) administracijos tarnautojų ir darbuotojų  kasmetinių atostogų grafiką;

11.10. skaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;

11.11. rengia potvarkių ir įsakymų  dėl kasmetinių atostogų, atšaukimo iš kasmetinių atostogų, atostogų perkėlimo, tikslinių, nemokamų, kvalifikacijai kelti, kitų atostogų suteikimo projektus;

11.12. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir rengia įsakymų projektus;

11.13. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, neeilinio valstybės tarnautojų vertinimo procedūras ir tvarko Vertinimo komisijos dokumentus;

10.14. organizuoja konkursus į savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų pareigas ir dalyvauja jų komisijų darbe;

10.15. rengia, derina darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimo pagrindus, teikia pasirašyti administracijos direktoriui ar savivaldybės merui, supažindina darbuotojus;

11.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, darbo sutarčių dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų priėmimo ir atleidimo, nuobaudų skyrimo projektus, kontroliuoja šių vadovų terminuotų darbo sutarčių terminus;

11.17. rengia savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skatinimo, atostogų suteikimo projektus;

11.18. rengia ir teikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie naujų institucijų, įmonių ir pareigybių įsteigimą, pavadinimų pakeitimą ir panaikinimą, apie asmenų išrinkimą, paskyrimą ar priėmimą į atitinkamas pareigas, jų perkėlimą ar atleidimą iš atitinkamų pareigų ir kita;

11.19. nustatyta tvarka tvirtina priimtų savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais, darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas;

11.20. dalyvauja tarybos, komiteto posėdyje, pristatant tarybos sprendimo projektą, kurio pranešėjas yra bei komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, darbe;

11.21. nustatyta tvarka informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių ir rengia pranešimus apie apdraustojo valstybiniu socialiniu draudimu priėmimą, atleidimą iš darbo, nedraudiminį laikotarpį, pašalpos skyrimo, apie atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai motinai (tėvui) suteikimą (nutraukimą);

11.22. rengia atsakymų projektus institucijoms ir pareiškėjams;

11.23. tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų duomenis Valstybės tarnautojų registre;

11.24. siunčia į Valstybės tarnybos departamentą prašymus pagaminti savivaldybės tarnautojų pažymėjimus, pagamintus pažymėjimus paima iš Alytaus apskrities VPK, užregistruoja VATIS sistemoje, įteikia valstybės tarnautojams;

11.25. pildo konkursų laisvoms pareigybėms užimti prašymus Valstybės tarnybos registro programoje VATIS, siunčia juos Valstybės tarnybos departamentui ir kontroliuoja tolesnę eigą;

11.26. pildo pranešimus apie tarnybinės veiklos vertinimą registro programoje VATIS ir siunčia Valstybės tarnybos departamentui;

11.27. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia administracijos tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti ir atsako už šių duomenų teisingumą ir išsamumą;

11.28. pildo administracijos vadovų ir tarnautojų, neįeinančių į struktūrinių padalinių sudėtį, skyriaus tarnautojų ir darbuotojų bei darbuotojų, dirbančių pagal viešųjų darbų programą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

11.29. esant reikalui rengia informaciją savo veiklos klausimais;

11.30. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai  pavaldus skyriaus vedėjui.