Vaida Anušauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (ū 315) 55 112
El. paštas: vaida.anusauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 416

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-53-(4.26)

 

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės kultūros politikos nuostatas Alytaus miesto savivaldybėje – koordinuoti, inicijuoti ir prižiūrėti kultūros paveldo ir etninės kultūros veiklą, padėti įgyvendinti valstybės regioninę politiką  vykdant tradicinės kultūros paveldo saugojimo programą, rūpintis nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsauga, skatinti nematerialaus kultūros paveldo vertybių globą, skatinti etninės kultūros puoselėjimą kultūros įstaigose, kitose savivaldybės įstaigose ir organizacijose (asociacijose).

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – kultūros paveldo ir etninės kultūros veiklos koordinavimas, inicijavimas ir priežiūra, vykdant savivaldybei nustatytą gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros  puoselėjimo, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje apsaugos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities etnologijos, filologijos, istorijos, menotyros krypčių, socialinių mokslų studijų srities edukologijos, komunikacijos ir informacijos,  sociologijos, vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo kultūros administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos kultūros politikos nuostatas, kultūros paveldą ir etnokultūrą reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

9. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, priimti sprendimus.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, rengti vidaus teisės aktus;

10.2. vertinti esamą kultūros paveldo ir etnokultūros aplinką,

10.3. dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programų paketu;

10.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą  (anglų, vokiečių, prancūzų) A1 lygiu.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vyriausiasis specialistas siekdamas užtikrinti jam priskirtų veiklos  sričių skyriaus uždavinius ir funkcijas, vykdo šias funkcijas:

11.1. prižiūri kultūros paveldo objektų būklę Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, tvarko, sistemina Kultūros vertybių registrą, kuriame registruojamos nekilnojamosios kultūros vertybės ir jų duomenys, saugo informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka; saugo su Kultūros vertybių registru susijusius dokumentus;

11.3. teikia:

11.3.1. Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pažeidimus;

11.3.2. nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis, įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės tarybos paskelbti saugomi objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas;

11.3.3. kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo klausimais;

11.4. sudaro ir išduoda savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimus, koordinuoja jų tvarkybą ir priežiūrą;

11.5. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar jie nepažeidžiami, teikia šiais teisės aktais pagrįstus apsaugos reikalavimus asmenims;

11.6. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

11.7. rengia savivaldybės strategijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metų veiklos programos projektus;

11.8. kaupia informaciją apie etninės kultūros gyvosios tradicijos būklę ir apraiškas Alytaus mieste;

11.9. rūpinasi tradicinės kultūros vertybių išsaugojimu, nematerialaus kultūros paveldo fiksavimu, etninės kultūros, krašto istorijos, tautodailės, tradicinių amatų, informacijos apie žymius žmones kaupimu ir sklaida, etninės kultūros veiklos programų kūrimu ir jų įgyvendinimu;

11.10. koordinuoja tautodailės darbų parodų organizavimą, kūrinių atranką į regionines parodas, kitas savivaldybės pastate organizuojamas parodas;

11.11. teikia reikalingą ir tikslinę informaciją apie etninės kultūros veiklą savivaldybės teritorijoje   Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Regionų etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir kt.;

11.12. analizuoja kultūros paveldo ir etnokultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje;

11.13. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros paveldo ir etnokultūros renginius;

11.14. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių projektų rengimą,  rengia savivaldybės teisės aktų projektus kultūros paveldo ir etnokultūros klausimais;

11.15. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kitus dokumentus kultūros paveldo ir etnokultūros klausimais;

11.16. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą;

11.17. konsultuoja savivaldybės kultūros įstaigas ir organizacijas kultūros paveldo ir etnokultūros veiklos klausimais;

11.18. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe;

11.19. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

11.20. informuoja  Kultūros paveldo departamentą  apie  savivaldybės     priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

11.21. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, ugdymo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, parengia ir išduoda vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

11.22. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;

11.23. vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.